Wzorcowanie sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE
31-542 KRAKÓW
MOGILSKA 25
Tel. 12 417 25 00
Fax. 12 411 01 18
E-mail sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
WWW www.gddkia.gov.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Wzorcowanie sprzętu laboratoryjnego w podziale na 6 części

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wzorcowanie sprzętu laboratoryjnego w podziale na 6 części
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1679997153072
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/gddkia/wzorcowanie-sprzetu-laboratoryjnego-w-podziale-na-6-czesci
Osoba do kontaktu Łukasz Szewczyk tel. 728-436-953.
Miejsce i termin składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE
31-542 KRAKÓW
MOGILSKA 25

2023-04-05

Sposób składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE, MOGILSKA 25, 31-542 KRAKÓW Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi O/KR.T-1.2431.7.2023
OGŁOSZENIE
o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
Zamawiający:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie ul. Mogilska 25, 31- 542 Kraków
Przedmiot zamówienia (określenie rodzaju, ilości dostaw, usług, robót budowlanych oraz ich przeznaczenie):
Wzorcowanie sprzętu laboratoryjnego w podziale na 6 części
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
GDDKiA Wydział Technologii – LD, e-mail lszewczyk@gddkia.gov.pl do dnia
05.04.2023 r. do godz. 12.00
Osoba prowadząca sprawę: Łukasz Szewczyk tel. 728-436-953.
(imię i nazwisko, tel.)
Termin realizacji zamówienia1^ Zgodnie z zapisami OPZ
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jeżeli dotyczy) nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Inne dane2):
Kryteria oceny ofert -100% cena Wymagania dotyczące zamówienia zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 części.
Wykonawca musi złożyć osobną ofertę na dowolnie wybraną część zamówienia.
Ponadto Zamawiający zaznacza, iż:
– złożenie oferty nie jest jednoznaczne z jej wyborem,
– Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie,
– o wyborze oferty Zamawiający będzie informował poprzez umieszczenie w BIP informacji o udzieleniu zamówienia.
Niniejsze zamówienie jest: zamówieniem do 130 tys. zł netto
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
A K C E P T U J Ę
Dokument podpisany elektronicznie przez:
Wojciech Brykalski dnia 28.03.2023 r
imię i nazwisko Dyrektora lub osoby upoważnionej
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projektowane Postanowienia Umowy
3. Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Zasady przetwarzania danych osobowych
1) Np. 14 dni od dnia złożenia pisemnego (e-mailem) zamówienia przez Zamawiającego albo 14 dni od podpisania umowy.
2) Wskazać w szczególności kryteria oceny ofert, opis tych kryteriów oraz ich wagi, a także wymagania co do zakresu usług, dostaw, robót budowlanych które powinna obejmować oferowana przez Wykonawcę cena, oraz istotne postanowienia umowy (jeżeli są znane na tym etapie postępowania)
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij