Wyposażenia mikroskopu fluorescencyjnego

Dane organizatora INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3
Tel. 22 589 22 00
Fax. 22 822 53 42
E-mail dyrekcja@nencki.gov.pl
WWW www.nencki.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa
Wyposażenia mikroskopu fluorescencyjnego – wzmacniacza i systemu do akwizycji elektrofizjologii
do Instytutu Biologii Doświadczalnej…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DostawaWyposażenia mikroskopu fluorescencyjnego – wzmacniacza i systemu do akwizycji elektrofizjologiido Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego NenckiegoPolskiej Akademii Nauk
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=nencki.edu.pl_1664535473298
LINK do SIWZ http://www.nencki.edu.pl/pl/enquirie/zapytanie-ofertowe-nr-066-2022-na-dostawe-wyposazenia-mikroskopu-fluorescencyjnego-wzmacniacza-i-systemu-do-akwizycji-elektrofizjologii-do-instytutu-biologii-doswiadczalnej-im-marcelego-nenckiego-p/
Osoba do kontaktu Piotr Michaluk
e-mail: p.michaluk@nencki.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia maksymalnie do 5 tygodni
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3

2022-10-07

Sposób składania ofert INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN, LUDWIKA PASTEURA 3, 02-093 WARSZAWA Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Warszawa, dnia 29.09.2022 r.
ZapytaniE ofertowe nr 066/2022
na dostawa
Wyposażenia mikroskopu fluorescencyjnego – wzmacniacza i systemu do akwizycji elektrofizjologii
do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825
Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Piotr Michaluk
e-mail: p.michaluk@nencki.edu.pl
Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 07.10.2022 r., do godz. 12.00
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Wyposażenia mikroskopu fluorescencyjnego – wzmacniacza i systemu do akwizycji elektrofizjologii o następujących parametrach:
• Wzmacniacz do elektrofizjologii patch-clamp
• Zawiera 2 przedwzmacniacze z aktywnym chłodzeniem
• Odpowiedni do rejestracji patch-clamp w całej komórce, rejestracji pojedynczych kanałów jonowych, rejestracji zewnątrzkomórkowej, amperometrii/woltamperometrii, rejestracji warstwowej, badania nanoporów
• Sterowany komputerowo dzięki dołączonemu oprogramowaniu
• Umożliwia rejestrację w trybie voltage-clamp i current-clamp
• Zakres potencjału trzymania ± 1000 mV, zakres prądu trzymania ± 200 mA
• Szum obwodu otwartego: 0,15 pA rms, (5 kHz), 0,28 pA rms (10 kHz)
• Przetwornik analogowo-cyfrowy współpracujący z oferowanym wzmacniaczem
• Do 8 kanałów wejść analogowych; częstotliwość próbkowania 1Hz – 500 kHz na kanał; rezystancja wejść analogowych > 1 M Ω
• Zakres wejściowy: -10 V do 10 V
• Do 8 kanałów wyjść analogowych, częstotliwość próbkowania: 1Hz – 500kHz; Impedancja wyjścia analogowego < 0,5 Ω
• Do 8 wyjść cyfrowych
• Wbudowany HumSilencer dla jednego kanału analogowego lub dodatkowy HumSilencer (jako osobne urządzenie) do tłumienia szumów o częstotliwości liniowej (50 Hz / 60 Hz) i harmonicznych do 10 kHz; czas reakcji tłumienia < 1s
• Oprogramowanie elektrofizjologiczne do sterowania wzmacniaczem i digitizerem
Gwarancja: min. 12 miesięcy
Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 5 tygodni
Dostawa, wniesienie,
II Kryteria oceny ofert
Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków opisu Przedmiotu zamówienia (Pkt. I).
III Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
3. Ceną oferty jest cena za całość wykonanego zamówienia.
4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
5. Cena w ofercie Wykonawcy musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu – Szablon oferta cenę za wykonanie zamówienia bez podatku VAT oraz cenę z naliczonym, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi podatkiem VAT.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. W przypadku Wykonawców zagranicznych nie objętych wewnątrzwspólnotową wymianą towarów Zamawiający dla porównania ofert doliczy również cło (jeśli w tym zamówieniu będzie występować cło jako dodatkowy koszt ponoszony przez Zamawiającego)
10. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
11. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: p.michaluk@nencki.edu.pl
12. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Wzmacniacz i systemu do akwizycji elektrofizjologii – wyposażenie mikroskopu fluorescencyjnego.
13. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.
14. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
15. W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
16. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie)-wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi-2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
17. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
18. Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.
IV Dodatkowe informacje:
1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2. Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 5 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
5. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.
6. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij