Wynajem aparatu do charakteryzacji powierzchni właściwej, porowatości i mikroporowatości

Dane organizatora POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 LUBLIN
NADBYSTRZYCKA 38D
Tel. 81 538 46 33
Fax. 81 538 43 72
E-mail politechnika@pollub.pl
WWW www.pollub.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Przedmiotem zamówienia jest.: „Wynajem aparatu do charakteryzacji powierzchni właściwej, porowatości i mikroporowatości” SZCZEGÓŁOWY OPIS PR…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest.: „Wynajem aparatu do charakteryzacji powierzchni właściwej, porowatości i mikroporowatości” SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wyżej wymienione. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, klasy standardy należy to taktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych pPowstaje w kontekście projektu POIR.04.04.00-00-14E6/18 – “Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie” TEAM-NET
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-18274-145572.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/145572
CPV 38.54.00.00, 73.10.00.00
Wymagania Strony dopuszczają zmiany w Umowie: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, a także w przypadkach opisanych w ust. 2 i dalej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian postanowień niniejszej Umowy w przypadku: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. c) zmiany związane ze zmianą rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych; d) wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy, w tym okoliczności związanych z epidemią, mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, e) zmiany urządzenia na nowszy o takich samych lub lepszych parametrach techniczny z zastrzeżeniem, że zmiana nie może spowodować: podwyższenia ceny, wzrostu wartości umowy, obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy; f) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy; g) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego; h) konieczności wprowadzenia zmian dotyczących terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia siły wyższej tj.: zdarzenia nieprzewidywalnego będącego poza kontrolą stron umowy takich jak: stan epidemii, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej itp. – termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego itp. i) zmiany w zakresie wyeliminowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych; 3. Zmiany określone w ust. 2 pkt a) i b) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiany określone w ust. 2 pkt b) do i) wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego. 5. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia Umowy są nieważne albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych nie będzie to naruszało ani ważności ani skuteczności pozostałych postanowień Umowy. W takich przypadkach Strony zobowiązują się do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych. Warunki, jakie musi spełniać oferent
Osoba do kontaktu Joanna Wójtowicz
815384871 j.wojtowicz@pollub.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-02
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 LUBLIN
NADBYSTRZYCKA 38D

2023-02-15

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: POLITECHNIKA LUBELSKA, Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, : ; Osoby do kontaktu: Joanna Wójtowicz, tel.: 815384871, e-mail: j.wojtowicz@pollub.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-02-07 – data publikacji, 2023-02-15 – termin składania ofert, 2023-02 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena ofertowa 100% cena –100 % ogólnego znaczenia oferty 100 pkt.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.04.00-00-14E6/18 – “Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie” TEAM-NET
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia tego typu zamówień.
Warunki zmiany umowy
Strony dopuszczają zmiany w Umowie: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, a także w przypadkach opisanych w ust. 2 i dalej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian postanowień niniejszej Umowy w przypadku: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. c) zmiany związane ze zmianą rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych; d) wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy, w tym okoliczności związanych z epidemią, mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, e) zmiany urządzenia na nowszy o takich samych lub lepszych parametrach techniczny z zastrzeżeniem, że zmiana nie może spowodować: podwyższenia ceny, wzrostu wartości umowy, obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy; f) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy; g) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego; h) konieczności wprowadzenia zmian dotyczących terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia siły wyższej tj.: zdarzenia nieprzewidywalnego będącego poza kontrolą stron umowy takich jak: stan epidemii, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej itp. – termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego itp. i) zmiany w zakresie wyeliminowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych; 3. Zmiany określone w ust. 2 pkt a) i b) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiany określone w ust. 2 pkt b) do i) wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego. 5. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia Umowy są nieważne albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych nie będzie to naruszało ani ważności ani skuteczności pozostałych postanowień Umowy. W takich przypadkach Strony zobowiązują się do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych.
Opis
Przedmiotem zamówienia jest.: „Wynajem aparatu do charakteryzacji powierzchni właściwej, porowatości i mikroporowatości” SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wyżej wymienione. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, klasy standardy należy to taktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wskazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij