Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy szkła laboratoryjnego oraz materiałów laboratoryjnych

Dane organizatora UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24
Tel. 12 422 10 33
Fax. 12 422 32 29
WWW www.uj.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy szkła laboratoryjnego oraz materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniw…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy szkła laboratoryjnego oraz materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ)1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy szkła laboratoryjnego oraz materiałów laboratoryjnych, zwanych dalej materiałami lub produktami, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ), przeznaczonych w szczególności do działalności w zakresie kształcenia, naukowej oraz komercyjnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe materiałów określa Załącznik A do SWZ, który stanowi jednocześnie formularz kalkulacji ceny oferty. 2.1 Zamawiający dopuszcza dostarczanie produktów w innym opakowaniu niż ten wskazany w Załączniku A do SWZ, jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze, przy zachowaniu proporcjonalności ceny wynikającej z oferty Wykonawcy.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1704365393030
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/870562
CPV 33.79.30.00
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Dział Zamówień Publicznych UJ
PL +48126633912 kk.gorczyca@uj.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 1. Umowa w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia będzie zawarta na okres 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy z ewentualną możliwością jej przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, pod warunkiem niewyczerpania kwoty określonej w zawartej umowie.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24

2024-02-07

Sposób składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE, GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena brutto za przedmiot zamówienia – 80%
Termin ważności – 10%
System powiadamiania o dostawie – 10%
Uwagi POLSKA: LABORATORYJNE WYROBY SZKLANE
WYŁONIENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE SUKCESYWNEJ DOSTAWY SZKŁA LABORATORYJNEGO ORAZ MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO (Z WYŁĄCZENIEM COLLEGIUM MEDICUM UJ) 3/2024 – 00004838-2024
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

1. Nabywca 1.1 Nabywca Oficjalna nazwa : Uniwersytet Jagielloński

Status prawny nabywcy : Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej : Edukacja

2. Procedura 2.1 Procedura Tytuł : Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy szkła laboratoryjnego oraz materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ)

Opis : 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy szkła laboratoryjnego oraz materiałów laboratoryjnych, zwanych dalej materiałami lub produktami, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ), przeznaczonych w szczególności do działalności w zakresie kształcenia, naukowej oraz komercyjnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe materiałów określa Załącznik A do SWZ, który stanowi jednocześnie formularz kalkulacji ceny oferty. 2.1 Zamawiający dopuszcza dostarczanie produktów w innym opakowaniu niż ten wskazany w Załączniku A do SWZ, jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze, przy zachowaniu proporcjonalności ceny wynikającej z oferty Wykonawcy.

Identyfikator procedury : 9a86ee11-c372-4819-ac81-f2db331b2555

Wewnętrzny identyfikator : 80.272.461.2023

Rodzaj procedury : Otwarta

2.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33793000 Laboratoryjne wyroby szklane

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

2.1.2 Miejsce realizacji Adres pocztowy : ul. Gołębia 24

Miejscowość : Kraków

Kod pocztowy : 31-007

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Kraków ( PL213 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe : Sukcesywna dostawa będzie realizowana do różnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Dokładne adresy zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

2.1.4 Informacje ogólne Informacje dodatkowe : Przesłanki wykluczenia cd. 1. Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności z art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2. 2. Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1) – zwanego dalej „Rozporządzeniem sankcyjnym”; w przypadku, gdy na podwykonawcę lub dostawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, zamawiający dokonuje obligatoryjnej weryfikacji tego podmiotu w zakresiebraku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia cytowanego powyżej. Wymagania: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić Jednolity dokument (JEDZ) oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w ustawie sankcyjnej i rozporządzeniu sankcyjnym. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa:1) JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty;2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ złożonym do oferty;3) informację z KRK w zakresach podanych przez zamawiającego;4) zaświadczenie właściwego naczelnika US w zakresach podanych przez zamawiającego:5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS;6) odpis lub informację z KRS lub z CEiDG (o ile dotyczy);7) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ z załącznikami.

Podstawa prawna :

Dyrektywa 2014/24/UE

European Legislation Identifier – art.132 ustawy PZP

2.1.6 Podstawy wykluczenia Aktywami zarządza likwidator : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia :  art. 108 ust.1 pkt 6) ustawy PZP – szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Działalność gospodarcza jest zawieszona : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Korupcja : art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP – szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Nadużycia : art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP – szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Niewypłacalność : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne :  art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP – szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Płatność podatków : art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP – szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym : art. 108 ust.1 pkt 1 PZP. Zamawiający wykluczy także wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 129) – zwanej dalej „Ustawą sankcyjną. Szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia.

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji : art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP- szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi :  art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP- szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu : art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP- szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną :  art. 108 ust 1pkt 1 i 2ustawy PZP- szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje :  art. 109 ust. 1pkt 7 ustawy PZP- szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Udział w organizacji przestępczej : art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP- szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Układ z wierzycielami : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Upadłość : art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Winien poważnego wykroczenia zawodowego : art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP – szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury : art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP – szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy : art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h) i pkt 2) ustawy PZP – szczegółowa regulacja zawarta w dokumentach zamówienia

5. Część zamówienia 5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001 Tytuł : Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy szkła laboratoryjnego oraz materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ)

Opis : 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy szkła laboratoryjnego oraz materiałów laboratoryjnych, zwanych dalej materiałami lub produktami, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ), przeznaczonych w szczególności do działalności w zakresie kształcenia, naukowej oraz komercyjnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe materiałów określa Załącznik A do SWZ, który stanowi jednocześnie formularz kalkulacji ceny oferty. 2.1 Zamawiający dopuszcza dostarczanie produktów w innym opakowaniu niż ten wskazany w Załączniku A do SWZ, jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze, przy zachowaniu proporcjonalności ceny wynikającej z oferty Wykonawcy.

Wewnętrzny identyfikator : 80.272.461.2023

5.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33793000 Laboratoryjne wyroby szklane

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

5.1.2 Miejsce realizacji Adres pocztowy : ul. Gołębia 24

Miejscowość : Kraków

Kod pocztowy : 31-007

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Kraków ( PL213 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe : Sukcesywna dostawa będzie realizowana do różnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Dokładne adresy zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania Okres obowiązywania : 12 MONTH

5.1.6 Informacje ogólne Zastrzeżony udział : Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Informacje dodatkowe : Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów.

5.1.9 Kryteria kwalifikacji Kryterium : Rodzaj : Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej

Wykorzystanie tego kryterium : Niestosowane

Kryterium : Rodzaj : Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykorzystanie tego kryterium : Niestosowane

Kryterium : Rodzaj : Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa : Zdolność techniczna i zawodowa

Opis : O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje minimum dwie dostawy (dwa odrębne kontrakty) obejmujące swym przedmiotem sprzedaż i dostarczenie szkła laboratoryjnego lub materiałów laboratoryjnych o wartości łącznej dwóch dostaw nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, z których przynajmniej jedna polegała na sukcesywnej dostawie szkła laboratoryjnego o okresie obowiązywania wynoszącym co najmniej 3 miesiące, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia kontraktu. Przez „odrębny kontrakt” Zamawiający rozumie jedną pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.

Wykorzystanie tego kryterium : Stosowane

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium : Rodzaj : Cena

Opis : Cena brutto za przedmiot zamówienia – 80%

Kryterium : Rodzaj : Jakość

Opis : Termin ważności – 10%

Kryterium : Rodzaj : Jakość

Opis : System powiadamiania o dostawie – 10%

5.1.11 Dokumenty zamówienia Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne : polski

Adres dokumentów zamówienia : STRING _45166__”>https://platformazakupowa.pl,

Kanał komunikacji ad hoc : Nazwa : Platforma zakupowa

Adres URL : STRING _45167__”>https://platformazakupowa.pl

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne : Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia : STRING _45168__”>https://platformazakupowa.pl

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału : polski

Katalog elektroniczny : Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe : Niedozwolone

Termin składania ofert : 2024-02-07+01:00 10:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna : 90 DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia : 2024-02-07+01:00 10:30:00+01:00

Miejsce : Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu narzędzia komercyjnego STRING _45169__”>https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: STRING _45170__”>https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu. Składanie i otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy zakupowej, na zasadach określonych w SWZ.

Warunki zamówienia : Warunki dotyczące realizacji zamówienia : Warunki realizacji umowy są zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

Wymagana jest umowa o poufności : nie

Fakturowanie elektroniczne : Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne : tak

Stosowane będą płatności elektroniczne : tak

Zasady finansowe : Zasady finansowe określono w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

Informacje o terminach odwołania :  Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówieniaoraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Odwołanie przysługuje na: 2.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej IzbyOdwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5.Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

5.1.15 Techniki Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : Uniwersytet Jagielloński

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału : Uniwersytet Jagielloński

Organizacja rozpatrująca oferty : Uniwersytet Jagielloński

8. Organizacje 8.1 ORG-0001 Oficjalna nazwa : Uniwersytet Jagielloński

Numer rejestracyjny : NIP 6750002236

Adres pocztowy : ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, Polska

Miejscowość : Kraków

Kod pocztowy : 31-007

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Kraków ( PL213 )

Kraj : Polska

Punkt kontaktowy : Dział Zamówień Publicznych UJ

E-mail : STRING _45171__”>kk.gorczyca@uj.edu.pl

Telefon : +48126633912

Adres strony internetowej : STRING _45172__”>https://www.uj.edu.pl/

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) : STRING _45173__”>https://platformazakupowa.pl

Role tej organizacji : Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1 ORG-0002 Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny : 5262239325

Adres pocztowy : ul. Postępu 17a

Miejscowość : Warszawa

Kod pocztowy : 02-676

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )

Kraj : Polska

E-mail : STRING _45174__”>odwolania@uzp.gov.pl

Telefon : 224587800

Adres strony internetowej : STRING _45175__”>http://www.uzp.gov.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) : STRING _45176__”>http://www.uzp.gov.pl

Role tej organizacji : Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

11. Informacje o ogłoszeniu 11.1 Informacje o ogłoszeniu Identyfikator/wersja ogłoszenia : 1da5e45e-8fce-4e6c-a789-ebf832514322 – 01

Typ formularza : Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania : 2024-01-02Z 14:28:22Z

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski

11.2 Informacje o publikacji Numer publikacji ogłoszenia : 00004838-2024

Numer wydania Dz.U. S : 3/2024

Data publikacji : 2024-01-04Z

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij