Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników

Dane organizatora UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24
Tel. 12 422 10 33
Fax. 12 422 32 29
WWW www.uj.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Co…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ), nr 80.272.260.2023 Numer referencyjny: 80.272.260.2023Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i materiałów zużywalnych, zwanych dalej materiałami, odczynnikami lub produktami, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ), przeznaczonych w szczególności do działalności w zakresie kształcenia, naukowej oraz komercyjnej.1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i materiałów zużywalnych, zwanych dalej materiałami, odczynnikami lub produktami, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ), przeznaczonych w szczególności do działalności w zakresie kształcenia, naukowej oraz komercyjnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe odczynników i materiałów zużywalnych określa załącznik A do SWZ, który stanowi jednocześnie formularz kalkulacji ceny oferty oraz katalog udostępniony na stronie internetowej https://www.aabiot.com/produkty, który zawiera zestawienie odczynników i materiałów zużywalnych nieuwzględnionych w załączniku A do SWZ, a objętych przedmiotem zamówienia.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1689080013006
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/791895
CPV 33.69.60.00, 33.69.63.00, 33.69.65.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:a) posiada NIEzbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje minimum dwie dostawy (dwa odrębne kontrakty) obejmujące swym przedmiotem zakup i dostawę odczynników lub materiałów zużywalnych o wartości łącznej dwóch dostaw NIE mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, z których przynajmniej jedna trwała lub trwa co najmniej przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia kontraktu. Przez „odrębny kontrakt” Zamawiający rozumie jedną pisemną umowę odpłatną – a NIE sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy są zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Dział Zamówień PublicznychPLul. Straszewskiego 25/4 (sekretariat)Kraków31-113Karolina Gorczyca+48 126633912kk.gorczyca@uj.edu.plhttps://www.uj.edu.pl/https://przetargi.uj.edu.pl Uniwersytet Jagielloński 6750002236 ul. Gołębia 24 Kraków 31-007 Karolina Gorczyca +48 126633912 kk.gorczyca@uj.edu.pl www.uj.edu.pl https://przetargi.uj.edu.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24

2023-08-09

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: Oficjalna nazwa: Dział Zamówień Publicznych Krajowy numer identyfikacyjny: PL Adres pocztowy: ul. Straszewskiego 25/4 (sekretariat) Miejscowość: Kraków Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków Kod pocztowy: 31-113 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Karolina Gorczyca E-mail: kk.gorczyca@uj.edu.pl Tel.: +48 126633912 Adresy internetowe: Główny adres: https://www.uj.edu.pl/ Adres profilu nabywcy: https://przetargi.uj.edu.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Termin ważności / Waga: 30
System powiadamiania o dostawie / Waga: 10
Cena – Waga: 60
Uwagi 2023/S 131-418742
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jagielloński
Krajowy numer identyfikacyjny: 6750002236
Adres pocztowy: ul. Gołębia 24
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Gorczyca
E-mail:
kk.gorczyca@uj.edu.pl
Tel.: +48 126633912
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.uj.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
https://przetargi.uj.edu.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Dział Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Straszewskiego 25/4 (sekretariat)
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Gorczyca
E-mail:
kk.gorczyca@uj.edu.pl
Tel.: +48 126633912
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.uj.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
https://przetargi.uj.edu.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ), nr 80.272.260.2023
Numer referencyjny: 80.272.260.2023

II.1.2) Główny kod CPV
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i materiałów zużywalnych, zwanych dalej materiałami, odczynnikami lub produktami, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ), przeznaczonych w szczególności do działalności w zakresie kształcenia, naukowej oraz komercyjnej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i materiałów zużywalnych, zwanych dalej materiałami, odczynnikami lub produktami, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ), przeznaczonych w szczególności do działalności w zakresie kształcenia, naukowej oraz komercyjnej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe odczynników i materiałów zużywalnych określa załącznik A do SWZ, który stanowi jednocześnie formularz kalkulacji ceny oferty oraz katalog udostępniony na stronie internetowej
https://www.aabiot.com/produkty
, który zawiera zestawienie odczynników i materiałów zużywalnych NIEuwzględnionych w załączniku A do SWZ, a objętych przedmiotem zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin ważności / Waga: 30
Kryterium jakości – Nazwa: System powiadamiania o dostawie / Waga: 10
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia um. o kolejne 12 m-cy, pod warunkiem NIEwyczerpania się kwoty określ. w umowie. W sytuacji NIEwyczerpania się kwoty um. do upływu 12 mies. i braku podpisania aneksu przedłużającego jej trwanie, umowa wygasa. W przypadku wyczerpania się kwoty um. przed upływem 12 mies. lub w okresie przedłużonym, licząc od dnia rozp. realizacji przedm. zam. umowa wygasa

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:
a) posiada NIEzbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje minimum dwie dostawy (dwa odrębne kontrakty) obejmujące swym przedmiotem zakup i dostawę odczynników lub materiałów zużywalnych o wartości łącznej dwóch dostaw NIE mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, z których przynajmniej jedna trwała lub trwa co najmniej przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia kontraktu. Przez „odrębny kontrakt” Zamawiający rozumie jedną pisemną umowę odpłatną – a NIE sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy są zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu narzędzia komercyjnego
https://platformazakupowa.pl
– adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
. Składanie i otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy zakupowej, na zasadach określonych w SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie okoliczności określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, i od 7 do 10 ustawy Pzp.
Ponadto Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami:
1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)
2) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1)
3) w przypadku, gdy na podwykonawcę lub dostawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, zamawiający dokonuje obligatoryjnej weryfikacji tego podmiotu w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia, cytowanych powyżej.
Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa:
1) JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty;
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ złożonym do oferty;
3) informację z KRK w zakresach podanych przez zamawiającego;
4) zaświadczenie właściwego naczelnika US w zakresach podanych przez zamawiającego:
5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS;
6) odpis lub informację z KRS lub z CEiIDG (o ile dotyczy);
7) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ z załącznikami.
Zamawiający NIE przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający NIE przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
Nie przewiduje się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, zgodnie z z projektowanymi postanowieniami umownymi.
Nie przewiduje się wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1 NIEzgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2 zaniechanie czynnoścí w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której́ zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy PZP.
3. Odwołanie wnosi się ̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się ̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie, – sądu zamówień publicznych, za pośrednictweḿ Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
131
2023
Następna aktualizacja:
12/07/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?
 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij