Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sortera spektralnego

Dane organizatora UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24
Tel. 12 422 10 33
Fax. 12 422 32 29
WWW www.uj.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sortera spektralnego dla Wydziału Biologii UJ.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sortera spektralnego dla Wydziału Biologii UJ. Numer referencyjny: 80.272.169.20221. wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sortera spektralnego dla Wydziału Biologii UJ.2. Zamówienie udzielane jest w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim – Priorytetowego Obszaru Badawczego BioS.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów i wymagań technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ. 1. wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sortera spektralnego dla Wydziału Biologii UJ. 2. Zamówienie udzielane jest w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim – Priorytetowego Obszaru Badawczego BioS. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów i wymagań technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ.
Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4
CPV 38.43.45.10, 38.50.00.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy są zawarte w projektowanych postanowieniach umowystanowiących załącznik do SWZ.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Jagielloński 6750002236 ul. Gołębia 24 Kraków 31-007 Jerzy Wordliczek +48 126631066 jerzy.wordliczek@uj.edu.pl https://www.uj.edu.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 126
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24

2022-05-11

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 073-194369
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jagielloński
Krajowy numer identyfikacyjny: 6750002236
Adres pocztowy: ul. Gołębia 24
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Wordliczek
E-mail:
jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Tel.: +48 126631066
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.uj.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sortera spektralnego dla Wydziału Biologii UJ.
Numer referencyjny: 80.272.169.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38434510 Cytometry

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sortera spektralnego dla Wydziału Biologii UJ.
2. Zamówienie udzielane jest w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim – Priorytetowego Obszaru Badawczego BioS.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów i wymagań technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
1. wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sortera spektralnego dla Wydziału Biologii UJ.
2. Zamówienie udzielane jest w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim – Priorytetowego Obszaru Badawczego BioS.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów i wymagań technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 126
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy są zawarte w projektowanych postanowieniach umowy
stanowiących załącznik do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu narzędzia komercyjnego
https://platformazakupowa.pl
– adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
. Składanie i
otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy zakupowej, na zasadach
określonych w SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie okoliczności
określonych w art. 108 ust.
1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz stosownie do treści art. 109
ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie okoliczności
określonych w art. 109 ust. 1 pkt
1, 4, 5, i od 7 do 10 ustawy Pzp.
Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SWZ.
Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa:
1) JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty;
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ złożonym do
oferty;
3) informację z KRK w zakresach podanych przez zamawiającego;
4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresach podanych
przez zamawiającego;
5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
ZUS lub właściwego
oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS;
6) odpis lub informację z KRS lub z CEiIDG;
7) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia zawiera SWZ z załącznikami.
Zamawiający NIE przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający NIE przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych
dostaw na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich (PLN).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodna z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której́ zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
073
2022
Następna aktualizacja:
14/04/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij