Wykonywanie, w ramach zespołu naukowego, zadań związanych z opracowaniem metodyki badawczej i prowadzenia badań

Dane organizatora GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA W KATOWICACH
40-166 KATOWICE
PL. GWARKÓW 1
Tel. 32 258 20 00
Fax. 32 259 65 33
E-mail gig@gig.eu
WWW www.gig.eu/
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Wykonywanie, w ramach zespołu naukowego, zadań związanych
z opracowaniem metodyki badawczej i prowadzenia badań instalacji do utylizacji met…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wykonywanie, w ramach zespołu naukowego, zadań związanychz opracowaniem metodyki badawczej i prowadzenia badań instalacji do utylizacji metanu w zakresie energetyki.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.gig.eu_1684148086824
LINK do SIWZ http://bip.gig.eu/przetarg/3485/udzial-w-pracach-zespolu-realizujacego-badania-instalacji-do-utylizacji-metanu-z-powietrza-wentylacyjnego-kopaln-vampire-w-zakresie-energetyki
Osoba do kontaktu Monika Wallenburg
Wymagany termin realizacji zamówienia Do 5 miesięcy od daty podpisania umowy (z możliwością przedłużenia według stosownego aneksu do umowy).
Miejsce i termin składania ofert GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA W KATOWICACH
40-166 KATOWICE
PL. GWARKÓW 1

2023-05-18

Sposób składania ofert GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA W KATOWICACH, PL. GWARKÓW 1, 40-166 KATOWICE Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi Zakres zadań:
Wykonawca będzie brał udział w pracach dotyczących:
1. opracowania metodyki prowadzenia badań instalacji do utylizacji metanu,
2. przeprowadzania niezbędnych obliczeń z zakresu skuteczności pracy instalacji badawczej,
3. konsultacji związanych z przebiegiem badań,
4. realizacji badań i opracowania ich wyników.
Miesięczne zaangażowanie Wykonawcy będzie zależne od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje 300 godzin jako maksymalną ilość godzin prac w ramach umowy. Z uwagi na fakt, że zaangażowanie będzie zależne od bieżących potrzeb zamawiającego liczba godzin, a tym samym wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie. Wykonawcy należne będzie tylko wynagrodzenie w wysokości wynikającej z faktycznie wykonanych prac rozliczanych godzinowo.
III. Termin wykonania zamówienia:
Do 5 miesięcy od daty podpisania umowy (z możliwością przedłużenia według stosownego aneksu do umowy).
IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy i Oferty.
Wykonawca musi posiadać lub dysponować osobą posiadającą:
1. Tytuł lub stopień naukowy w zakresie nauk technicznych,
2. Doświadczenie w projektowaniu instalacji badawczych (min. 3 zaprojektowane) oraz instalacji energetycznych badawczych (min. 1 instalacja zaprojektowana i 1 publikacja z listy A w tym zakresie),
3. Bardzo dobrą znajomość zagadnień gospodarczego wykorzystania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń.
4. Udział w pracach badawczych instalacji do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń (min. 1 projekt badawczy).
Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu Ofertowym-Załącznik nr 1.
V. Warunki płatności:
Wynagrodzenie będzie płatne na postawie rachunku lub faktury wystawionej po odbiorze prac zrealizowanych w danym miesiącu i potwierdzonych przez Zamawiającego Protokołem Obioru.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni
liczonych od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury
VAT.
VI. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze Ofertę o najniższej cenie (stawce godzinowej), która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu Zamówienia.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji Zamówienia.
3. Cena brutto oferty obejmuje pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego.
VII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.05.2023 r. do godz. 12.00
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
adres e-mail: wpojoy@gig.eu
Kontakt w sprawach formalnych:
Monika Wallenburg – tel. 32 259-25-47 – mwallenburg@gig.eu
3. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
Zamawiający na etapie oceny Ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do Wykonawcy
w celu wyjaśnienia treści Oferty lub żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w pkt IV. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnienia i/lub przesłania dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia Oferty.
VIII. Załączniki:
1. Formularz Oferty.
2. Oświadczenie Wykonawcy
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zapraszamy do składania ofert
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:……………………………………………………………….
Adres: ………………………….………….…
NIP/PESEL: ………………………..…………
Nr tel.:(+48)……………………………………………
Adres e-mail:…………………………………………
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
OFERTA
z dnia………………………….
Udział w pracach zespołu realizującego badania instalacji do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń (VAMPIRE) w zakresie energetyki
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za kwotę:
Stawka godzinowa brutto:………… x 300 godzin – Całość oferty: Brutto ……………….zł, słownie ……………………………………………………….………. w tym VAT *……………%
*- w przypadku osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej wpisać: —………………………………………. …………………………………………………
(miejscowość, data) (podpis )
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Zamówienia.
2. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu Ofertowym.
3. Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej Oferty.
4. Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej Oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia Oferty.
5. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności opisane w Zapytaniu Ofertowym.
6. Oświadczam, że spełniam wymagania dotyczące Wykonawcy.
7. W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy………………………………………. …………………………………………………
(miejscowość, data) (podpis
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udział w pracach zespołu realizującego badania laboratoryjne instalacji badawczej do utylizacji metanu w GIG KD Barbara.
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1;
40-166 Katowice;
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Udział w pracach zespołu realizującego badania laboratoryjne instalacji badawczej do utylizacji metanu w GIG KD Barbara. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania.
(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij