Wykonywanie serwisu urządzeń w zakresie: przeglądów i walidacji wirówek laboratoryjnych

ane organizatora GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA CENTRALNE LABORATORIUM
87-100 TORUŃ
ŻWIRKI I WIGURY 73
Tel. 56 623 56 98
Fax. 56 639 11 11
E-mail cl-tor@piorin.gov.pl
WWW piorin.gov.pl/
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Toruń
Treść zamówienia Wykonywanie serwisu urządzeń w zakresie: przeglądów i walidacji wirówek laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wykonywanie serwisu urządzeń w zakresie: przeglądów i walidacji wirówek laboratoryjnych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=piorin.gov.pl_1696486245564
LINK do SIWZ http://piorin.gov.pl/gi-zamowienia/zaproszenie-do-udzialu-w-rozpoz,175,1,spec.html
Osoba do kontaktu Kierownik obiektów Przemysław Komorowski, tel. 783-912-330
Wymagany termin realizacji zamówienia 01.11.2023 r. do 31.10.2026 r.
Miejsce i termin składania ofert GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA CENTRALNE LABORATORIUM
87-100 TORUŃ
ŻWIRKI I WIGURY 73

2023-10-10

Sposób składania ofert GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA CENTRALNE LABORATORIUM, ŻWIRKI I WIGURY 73, 87-100 TORUŃ Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Zapytanie ofertowe
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza
do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie usług w zakresie wykonywanie serwisu urządzeń w zakresie: przeglądów i walidacji wirówek laboratoryjnych
1. Ofertę należy złożyć e-mailem na adres p.komorowski@piorin.gov.pl albo w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 73,87-100 Toruń.
2. W ofercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na: oferta serwisu wirówek.
3. Ceny podane w ofercie, mają być wyrażone cyfrą i słownie.
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką.
5. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
6. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 tabela wyceny.
7. Termin realizacji zamówienia: 01.11.2023 r. do 31.10.2026 r.
8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymagania.
9. Propozycja Wykonawcy ma zawierać formularz oferty wg załączonego wzoru w załączniku nr 1 z załącznikiem nr 2.
10. Termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.10.2023 roku, do godz. 09.00.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Kierownik obiektów Przemysław Komorowski, tel. 783-912-330.
12. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij