Wykonanie badań laboratoryjnych

Dane organizatora ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE
65-042 ZIELONA GÓRA
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
Tel. 68 328 03 00
Fax. 68 328 03 32
E-mail zdw@zdw.zgora.pl
WWW www.zdw.zgora.pl/
Województwo lubuskie
Powiat Zielona Góra
Treść zamówienia Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach drogowych i mostowych na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego w roku 2023

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach drogowych i mostowych na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego w roku 2023Przedmiotem zamówienia jest obsługa laboratoryjna dróg wojewódzkich (nowobudowanych, remontowanych, przebudowywanych i istniejących) województwa lubuskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Rozdziale III SWZ. WZA-3320-5/2023
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-597668ef-9273-11ed-b4ea-f64d350121d2
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08daf49c-1dcf-4e10-e8e1-8400116e48a6
CPV 71.90.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. – dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: W odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający wymaga: 1) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 200 000,00 zł ; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. – dot. zdolności technicznej lub zawodowej: W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.: 1) wykaże usługi* wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.: * przez usługi zamawiający rozumie usługi w zakresie: • Inspekcji telewizyjnej kanalizacji deszczowej (przegląd kamerą) wraz z niezbędnym czyszczeniem kanalizacji • Badanie zagęszczenia gruntu do 6 m p.p.t. sondą dynamiczną • Wykonanie odwiertów do 5.0 m • Badanie gruntu (z odwiertów, dokopów, wykopów, ukopów) • Badania konstrukcji nawierzchni • Badania nośności nawierzchni i podbudów metodą ugięć (1 km badanego odcinka = 1 km strona prawa + 1 km strona lewa) • Badanie zagęszczania podbudowy – VSS • Badanie zagęszczania podbudowy – płyta dynamiczna • Badania zagęszczenia: gruntu (zasypki, podłoża, nasypy), stabilizacji spoiwem – plyta dynamiczna • Badania zagęszczenia: gruntu (zasypki, podłoża, nasypy), stabilizacji spoiwem – Proctor • Badania materiałów na podbudowy tłuczniowe oraz stabilizowane mechanicznie • Akceptacja receptur bitumicznych i betonowych • Badania mas bitumicznych • Badanie modułu sztywności/modułu Younga w mieszankach MMA metodą rozciągania pośredniego próbek cylindrycznych IT-CY • Pomiar równości podłużnej nawierzchni metodą profilometryczną (wskaźnik IRI) lub metodą pomiaru ciągłego równoważną przy użyciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu • Ocena właściwości przeciwpoślizgowych • Opracowanie elaboratu odbiorowego dla wykonanego pakietu warstw bitumicznych • Badania wytrzymałościowe betonów drogowych i mostowych • Badania prefabrykatów betonowych – wytrzymałość, nasiąkliwość • Badanie materiałów przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni (grys + emulsja) – pojedynczego lub podwójnego. • Badanie oznakowania poziomego – widzialność (odblaskowość) w dzień i w nocy • Badanie oznakowania poziomego – szorstkość i grubość warstwy malowania • Badanie stabilności Marshalla • Badanie betonu konstrukcyjnego – badanie nieniszczące betonu • Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej – grubość powłok • Badanie betonu konstrukcyjnego – badanie istniejącego betonu metodą pull-off • Badanie betonu konstrukcyjnego • Badanie betonu konstrukcyjnego – pobranie odwiertów rdzeniowych z konstrukcji betonowych i badanie wytrzymałości na ściskanie Dopuszcza się wykazanie kilku usług celem potwierdzenia wykonania wymaganych w/w badań. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymogu składania dokumentów podmiotowych w tym zakresie. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 14.1.c)1) Instrukcji SWZ 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1.1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: NIE DOTYCZY 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta w terminie składania winna zawierać: 1) wypełniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem udostępnionym na Platformie e-Zamówienia; 2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; 3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2); 4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przy¬padku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 15 ppkt 1.1, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 5) wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 4 do formularza oferty; 6) podmiotowe środki dowodowe: 6.1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. 6.2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Ww. dokument składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz wykonawcy prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wymagania znajdują się w SWZ w rozdziale I 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Osoba do kontaktu Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Al. Niepodległości 32, 65-042, Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo PL, tel. +48683280300, e-mail zdw@zdw.zgora.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zdw.zgora.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-12-31
Miejsce i termin składania ofert ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE
65-042 ZIELONA GÓRA
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32

2023-01-23

Sposób składania ofert Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-02-21
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
czas przystąpienia (czas reakcji) wykonawcy do wykonania badań 40
Uwagi 2023/BZP 00027818/01

Usługi
Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach drogowych i mostowych
na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego w roku 2023
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006092820
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 32
1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra
1.5.3.) Kod pocztowy: 65-042
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 – Zielonogórski
1.5.7.) Numer telefonu: +48683280300
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach drogowych i mostowych
na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-597668ef-9273-11ed-b4ea-f64d350121d2
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00027818
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-597668ef-9273-11ed-b4ea-f64d350121d2
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się
jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
„Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z
ustawą pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, podpisem typu zewnętrznego lub
wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty
wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Z uwagi na limit znaków pozostałe wymagania zawarte są w Rozdziale I SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO -administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich Al. Niepodległości 32 ,65-042 Zielona Góra . Pozostałe
informacje znajdują się w SWZ w rozdziale V.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZA-3320-5/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest obsługa laboratoryjna dróg wojewódzkich (nowobudowanych, remontowanych, przebudowywanych i istniejących) województwa lubuskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71900000-7 – Usługi laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena, czas przystąpienia (czas reakcji) Wykonawcy do wykonania badań.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia (czas reakcji) Wykonawcy do wykonania badań
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. – dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający wymaga:
1) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 200 000,00 zł ;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.

– dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:

1) wykaże usługi* wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:

* przez usługi zamawiający rozumie usługi w zakresie:
• Inspekcji telewizyjnej kanalizacji deszczowej (przegląd kamerą) wraz z niezbędnym czyszczeniem kanalizacji
• Badanie zagęszczenia gruntu do 6 m p.p.t. sondą dynamiczną
• Wykonanie odwiertów do 5.0 m
• Badanie gruntu (z odwiertów, dokopów, wykopów, ukopów)
• Badania konstrukcji nawierzchni
• Badania nośności nawierzchni i podbudów metodą ugięć (1 km badanego odcinka = 1 km strona prawa + 1 km strona lewa)
• Badanie zagęszczania podbudowy – VSS
• Badanie zagęszczania podbudowy – płyta dynamiczna
• Badania zagęszczenia: gruntu (zasypki, podłoża, nasypy), stabilizacji spoiwem – plyta dynamiczna
• Badania zagęszczenia: gruntu (zasypki, podłoża, nasypy), stabilizacji spoiwem – Proctor
• Badania materiałów na podbudowy tłuczniowe oraz stabilizowane mechanicznie
• Akceptacja receptur bitumicznych i betonowych
• Badania mas bitumicznych
• Badanie modułu sztywności/modułu Younga w mieszankach MMA metodą rozciągania pośredniego próbek cylindrycznych IT-CY
• Pomiar równości podłużnej nawierzchni metodą profilometryczną (wskaźnik IRI) lub metodą pomiaru ciągłego równoważną przy użyciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu
• Ocena właściwości przeciwpoślizgowych
• Opracowanie elaboratu odbiorowego dla wykonanego pakietu warstw bitumicznych
• Badania wytrzymałościowe betonów drogowych i mostowych
• Badania prefabrykatów betonowych – wytrzymałość, nasiąkliwość
• Badanie materiałów przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni (grys + emulsja) – pojedynczego lub podwójnego.
• Badanie oznakowania poziomego – widzialność (odblaskowość) w dzień i w nocy
• Badanie oznakowania poziomego – szorstkość i grubość warstwy malowania
• Badanie stabilności Marshalla
• Badanie betonu konstrukcyjnego – badanie nieniszczące betonu
• Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej – grubość powłok
• Badanie betonu konstrukcyjnego – badanie istniejącego betonu metodą pull-off
• Badanie betonu konstrukcyjnego
• Badanie betonu konstrukcyjnego – pobranie odwiertów rdzeniowych z konstrukcji betonowych i badanie wytrzymałości na ściskanie

Dopuszcza się wykazanie kilku usług celem potwierdzenia wykonania wymaganych w/w badań.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymogu składania dokumentów podmiotowych w tym zakresie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W
celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
1.1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 14.1.c)1) Instrukcji
SWZ
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1.1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób
potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego
sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: NIE DOTYCZY
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta w terminie składania winna zawierać:
1) wypełniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem udostępnionym na Platformie e-Zamówienia;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2);
4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przy¬padku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 15 ppkt 1.1, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 4 do formularza oferty;
6) podmiotowe środki dowodowe:
6.1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
6.2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Ww. dokument składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz wykonawcy prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836, 1572).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku SANTANDER BANK POLSKA SA nr 77 1090 1535 0000 0001 4912 9741 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu WZA-3320-5/2023 na „Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach drogowych i mostowych na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego w roku 2023”
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium należy złożyć wraz z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
6. Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik, obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp.
8. Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.
9. Wadium wniesione w gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczeniu składane przez konsorcjum firm winno być wystawione na wszystkich członków tego konsorcjum.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wymagania znajdują się w SWZ w rozdziale I
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Informacje znajdują się w SWZ w rozdziale IV.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-23 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-23 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-21
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców: 1. Przedmiotem negocjacji może być treść ofert w zakresie kryterium ceny.
2.Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu i uzyskają w
kryteriach oceny ofert łączną punktację klasyfikującą ich na pozycjach od 1 do 3.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij