Usługi pomiarowe i legalizacyjne naczyń kalorymetrycznych

Dane organizatora PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE
45-920 OPOLE
ELEKTROWNIANA 25
Tel. 77 423 50 50
Fax. 77 423 50 12
E-mail elektrownia.opole.giekelo@gkpge.pl
WWW elopole.pgegiek.pl/
Województwo opolskie
Powiat Opole
Treść zamówienia Usługi pomiarowe i legalizacyjne naczyń kalorymetrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi pomiarowe i legalizacyjne naczyń kalorymetrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Części. Część 1: Sprawdzenie wytrzymałości ciśnieniowej i wymiana zużytych części w naczyniach kalorymetrycznych firmy IKA C6000 (3 sztuki). Część 2: Sprawdzenie wytrzymałości ciśnieniowej i wymiana zużytych części w naczyniach kalorymetrycznych firmy LECO AC600 (8 sztuk).
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-29/pl29-POST-GEK-CSS-IZE-ELO-00918-2023.zip
LINK do SIWZ http://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/68848/details
Wymagania Zgodnie z SIWZ
Osoba do kontaktu Ryszard Markiewicz
+48 77 423 5282 Ryszard.Markiewicz@gkpge.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia od daty wystawienia zamówienia do 31.03.2024 r. Terminy wykonania sukcesywnie w ciągu trwania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE
45-920 OPOLE
ELEKTROWNIANA 25

2023-02-14

Sposób składania ofert PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Opole; Telefon do osoby kontaktowej: +48 77 423 5282; Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie: Opole; Kod pocztowy: 45-920; Adres jednostki prowadzącej postępowanie: ul. Elektrowniana 25; Osoba kontaktowa: Ryszard Markiewicz; Adres mailowy do osoby kontaktowej: Ryszard.Markiew Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego:
PGE GiEK SA
Miejscowość zamawiającego:
Bełchatów
Adres zamawiającego:
Węglowa 5
Kraj:
PL
ORGANIZATOR
Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:
PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Opole
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 77 423 5282
Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:
Opole
Kod pocztowy:
45-920
Adres jednostki prowadzącej postępowanie:
ul. Elektrowniana 25
Osoba kontaktowa:
Ryszard Markiewicz
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Ryszard.Markiewicz@gkpge.pl
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
Nazwa postępowania:
Usługi pomiarowe i legalizacyjne naczyń kalorymetrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Numer postępowania:
POST/GEK/CSS/IZE-ELO/00918/2023
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Opis postępowania:
Przedmiotem zamówienia są usługi pomiarowe i legalizacyjne naczyń kalorymetrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Części. Część 1: Sprawdzenie wytrzymałości ciśnieniowej i wymiana zużytych części w naczyniach kalorymetrycznych firmy IKA C6000 (3 sztuki). Część 2: Sprawdzenie wytrzymałości ciśnieniowej i wymiana zużytych części w naczyniach kalorymetrycznych firmy LECO AC600 (8 sztuk).
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Miejsce realizacji zamówienia:
W siedzibie Wykonawcy
Termin wykonania zamówienia:
od daty wystawienia zamówienia do 31.03.2024 r. Terminy wykonania sukcesywnie w ciągu trwania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Termin składania wniosków/ofert:
14-02-2023 12:00
Czy jawne otwarcie ofert:
Nie
Dodatkowe informacje:
1. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ OPIS SPOSOBU ICH OCENY
1.1. O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanki wskazanej w pkt. 6.3.4.2. lit. o. Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A. PROC 10032/G, tj. Wykonawca został umieszczony na liście LWZW (Lista Wykonawców, z którymi współpraca została czasowo zawieszona);
1.1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wprowadzonego rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), tj. przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4.3. Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/G);
1.1.3. Ocena braku podstaw do wykluczenia z udziału w Postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego.
2.1. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z Ofertą:
2.1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanki wskazanej w pkt. 6.3.4.2. lit. o. Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A. PROC 10032/G), tj. Wykonawca został umieszczony na liście LWZW (Lista Wykonawców, z którymi współpraca została czasowo zawieszona) – zawarte w Formularzu ofertowym składanym na Platformie Zakupowej SWPP2;
2.1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, że nie zachodzi w odniesieniu do Wykonawcy (a jeśli dotyczy również Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie Zamówienia/ Podmiotu udostępniającego zasoby oraz podwykonawcy i dostawcy – w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia) żadna z przesłanek wskazanych w art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), a także nie zachodzi w odniesieniu do Wykonawcy (a jeśli dotyczy również Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie Zamówienia) żadna z przesłanek z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – zawarte w Formularzu ofertowym składanym na Platformie Zakupowej SWPP2.
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1. Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu – w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej SWPP2, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty.
2.2. Na kompletną ofertę składa się:
(a) Formularz ofertowy wypełniony za pośrednictwem Platformy Zakupowej SWPP2;
(b) Wypełniony załącznik nr 1 – Wycena zadania: sprawdzenie wytrzymałości ciśnieniowej i wymiana zużytych części w naczyniach kalorymetrycznych firmy IKA C6000 (3 sztuki);
(c) Wypełniony załącznik nr 2 – Wycena zadania: sprawdzenie wytrzymałości ciśnieniowej i wymiana zużytych części w naczyniach kalorymetrycznych firmy LECO AC600 (8 sztuk).
(d) Wykaz prac zleconych podwykonawcom – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia – jeśli dotyczy.
2.3. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/-e / umocowaną/-e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy) lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników.
3. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
3.1. Korespondencję należy kierować drogą elektroniczną poprzez Platformę Zakupową SWPP2 lub na podany poniżej adres e-mail;
3.2. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Ryszard Markiewicz tel. 77 423 52 82, e-mail: Ryszard.markiewicz(at)gkpge.pl
4.MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
4.1. Zamawiający informuje, że udział w postępowaniach zakupowych prowadzonych przez PGE GiEK S.A. jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej obsługiwanej, na zlecenie PGE S.A., przez firmę Marketplanet pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl.
Aby uzyskać pełen dostęp do procesów zakupowych PGE, umożliwiający składanie ofert, niezbędne jest dokonanie rejestracji na platformie, pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/ rejestracja?supplier=PGE
Kontakt z biurem obsługi klienta OnePlace pod numerem: +48 22 25 72 225 lub adresem e-mail: pge_wsparcie_ dostawcow@marketplanet.pl, gdzie konsultanci poinformują Państwa o możliwościach platformy.
4.2. Moment złożenia oferty następuje wraz z zakończeniem procesu składania, tj. kliknięciu na przycisk „Złóż wniosek/ofertę” i wyświetleniu przez system komunikatu „Oferta złożona poprawnie”.
4.3. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na serwer, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę. Po upływie terminu wskazanego powyżej nie będzie możliwe złożenie Oferty, dlatego Zamawiający rekomenduje, aby Oferty składać z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
6. KRYTERIUM OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert stanowi cena netto – waga 100%.
7. NEGOCJACJE HANDLOWE
7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
8. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
9. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
10.Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
11.Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i udzielenia zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed przekazaniem zaproszenia.
12.Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
13.Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. (PROC 10032/G) obowiązującej od dnia 01.10.2022r. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
14.Wykonawca, przystępując do udziału w Postępowaniu Zakupowym, oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia.
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe

Typ Postępowania:
Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij