Usługa wykonania pomiarów XRD, analizy SEM-EDX, analizy SEM, analizy FTIR oraz analizy TGA/DTA

Dane organizatora POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 BYDGOSZCZ
AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7
Tel. 52 374 94 44
Fax. 52 374 93 27
E-mail biuro.kanclerza@pbs.edu.pl
WWW pbs.edu.pl/
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Treść zamówienia Usługa wykonania pomiarów XRD, analizy SEM-EDX, analizy SEM, analizy FTIR oraz analizy TGA/DTA.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Usługa wykonania pomiarów XRD, analizy SEM-EDX, analizy SEM, analizy FTIR oraz analizy TGA/DTA.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=unispace.pbs.edu.pl_1669905580914
LINK do SIWZ http://unispace.pbs.edu.pl/public-procurements/procurement/63807079d294e35613a4db8d
Osoba do kontaktu aneta.durczak@pbs.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Usługa musi zostać wykonana w terminie maksymalnie 30 dni roboczych od dnia przyjęcia zlecenia do realizacji.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 BYDGOSZCZ
AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7

2022-12-08

Sposób składania ofert POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7, 85-796 BYDGOSZCZ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena
Uwagi ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
NIP 5540313107
telefon: 52-340-85-45
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania pomiarów XRD, analizy SEM-EDX, analizy SEM, analizy FTIR oraz analizy TGA/DTA.
2. Kod CPV: 7300000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych, na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
4. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału Kadrowego sektora B+R (nr grantu 1/2/2021)
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania pomiarów XRD, analizy SEM-EDX, analizy SEM, analizy FTIR oraz analizy TGA/DTA.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Usługa wykonania pomiarów XRD, analizy SEM-EDX, analizy SEM, analizy FTIR oraz analizy TGA/DTA:
a)wykonanie pomiarów XRD 3 prób:
rejestracja dyfraktogramu proszkowego metodą XRD i porównanie go z bazą wzorców.
b)Analiza SEM-EDX obejmująca:
– wykonanie powierzchniowej identyfikacji pierwiastków występujących w próbach metodą SEM-EDX (skaningowa mikroskopia elektronowa sprzężona energodyspersyjnym spektrometrem rentgenowskim) w zakresie stężeń 0,1-100% masowych, wg stosowanej w metodzie specyfiki,
– wyznaczenie ilości poszczególnych pierwiastków metodą półilościową, bezwzorcową,
– wykonanie map rozkładu występowania poszczególnych pierwiastków
c) Analizaa SEM obejmujaca:
wykonanie obrazowania na skaningowym mikroskopie elektronowym SEM
d) Analiza TGA-DTA obejmująca:
wykonanie termogramów w zakresie do 1000 stopni C z szybkością przyrostu temperatury 10 stopni C/min w atmosferze azotu.
e) Analiza FTIR obejmująca:
wykonanie widm FTIR w zakresie średniej podczerwieni z wykorzystaniem diamentowej przystawki ATR
3. Miejsce dostawy:
Politechnika Bydgoska
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Al. prof. S. Kaliskiego 7,
85-796 Bydgoszcz
4. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
3) Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Wizja lokalna:
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej.
6. Wszystkie wymagania określone w dokumentach stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zaproszenia.
7. Wykaz rozwiązań równoważnych-Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.
8. Warunki płatności:
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań zakresie warunków udziału w postępowaniu.
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zamówienie nie może być udzielone:
1) osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału Kadrowego sektora B+R. (nr grantu 1/2/2021) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
2) osobom/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
3) osobom/podmiotom podlegającym wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
z dnia 13.04.2022 r.
Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-załącznik nr 2
do zaproszenia.
VI. PODSTAWY ODRZUCENIA OFERT
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
2) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert.
VII. PODSTAWY UNIEWAŻNIENIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym etapie do czasu podpisania umowy, bez podania przyczyny.
VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Usługa musi zostać wykonana w terminie maksymalnie 30 dni roboczych od dnia przyjęcia zlecenia do realizacji.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
X. MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy przesłać na adres -e-mail: aneta.durczak@pbs.edu.pl
Termin składania ofert: do 08.12.2022 r. do godz. 10.00
XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert jest cena (100%). Liczba punktów w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena
Pc =——————————-x 100
cena badanej oferty
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty z uwagi na taką samą ocenę w ww. kryterium, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI I SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail zamawiającego: aneta.durczak@pbs.edu.pl
2. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria internetu, problemy techniczne, związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
XIII. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO ) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych ( ADO ) jest Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Aleje prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest dostępny za pomocą e-maila: iod@pbs.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 6 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publiczne;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Załączniki:
1. Formularz oferty-załącznik nr 1;
2. Wzór oświadczenia dotyczącego braku podstaw wykluczenia z postępowania-załącznik nr 2;
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij