Usługa serwisowa spektrometru mas

Dane organizatora POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1
Tel. 22 234 86 02
Fax. 22 234 86 01
WWW www.pw.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Usługa serwisowa spektrometru mas

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Usługa serwisowa spektrometru mas1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i serwisowania spektrometru mas. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ. WCh.261.19.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1697447553006
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/828074
CPV 50.40.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 1) posiada kwalifikacje do realizacji usług serwisowania i konserwacji urządzeń, tzn. posiada certyfikat autoryzacji (certyfikat lub dokument równoważny wystawiony na firmę/przedsiębiorcę do wykonywania usług, wystawiony przez producenta Agilent Technologies) lub wykaże, że jest partnerem biznesowym producenta Agilent Technologies; 2) skierują do wykonania zamówienia co najmniej 1 osobę posiadająca kwalifikacje zawodowe do realizacji usług serwisowania i konserwacji urządzeń objętych przedmiotem zamówienia tzn. osoba/osoby posiadają stosowne uprawnienia tj. odbyte szkolenia zorganizowane przez producenta urządzeń Agilent Technologies i min. 3 letni staż pracy jako specjalista (inżynier serwisu) w zakresie usług serwisowania i konserwacji urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w przypadku nie złożenia wykazu osób wraz z ofertą jako przedmiotowego środka dowodowego (wzór – załącznik nr 7 do SWZ). 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia (art. 125 ustawy Pzp) o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 do SWZ) sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w SWZ. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia (art. 125 ustawy Pzp) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w SWZ.; 2. certyfikat lub oświadczenie, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdz. VII pkt. 7.1 SWZ; 3. Wykaz osób, potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 7.2 SWZ (Załącznik nr 7 do SWZ). Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia wykazu osób w przypadku złożenia wykazu wraz z oferta jako przedmiotowego środka dowodowego. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj. wykazu osób (Załącznik nr 7 do SWZ). Ze złożonych przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych musi w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełniają kryteria oceny ofert wskazane w Rozdz. XV SWZ. 2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowany przedmiot zamówienia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. 3. Zamawiający informuje, że nie wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, gdyż służy on potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 5. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w celu przyznania dodatkowych punków wskazanych w kryterium oceny ofert. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy; 2. dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia – (jeżeli dotyczy). 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA WARSZAWSKA, ul. PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail zamowienia.wch@pw.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.pw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 36 miesiące
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1

2023-10-24

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/828074 Godzina: 12:15
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-11-22
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
doświadczenie serwisanta 10
czas reakcji serwisu 30
Uwagi 2023/BZP 00444829/01

Usługi
Usługa serwisowa spektrometru mas
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wch@pw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Usługa serwisowa spektrometru mas

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9d7a900-69a8-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00444829
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035247/41/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.167 Usługa serwisowa spektrometru mas

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/828074
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/transakcja/828074 .
2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/828074 Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Alicja Wielęgowska-Niepostyn, e mail: zamowienia.wch@pw.edu.pl, tel. 222347101
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, tel. (22) 234 7211;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pw.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego usługę serwisową spektrometru mas, nr postępowania WCh.261.19.2023 prowadzonym w trybie podstawowym (wariant 1) na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**) Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WCh.261.19.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i serwisowania spektrometru mas.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50400000-9 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdz. XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie serwisanta
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) posiada kwalifikacje do realizacji usług serwisowania i konserwacji urządzeń, tzn. posiada certyfikat autoryzacji (certyfikat lub dokument równoważny wystawiony na firmę/przedsiębiorcę do wykonywania usług, wystawiony przez producenta Agilent Technologies) lub wykaże, że jest partnerem biznesowym producenta Agilent Technologies;
2) skierują do wykonania zamówienia co najmniej 1 osobę posiadająca kwalifikacje zawodowe do realizacji usług serwisowania i konserwacji urządzeń objętych przedmiotem zamówienia tzn. osoba/osoby posiadają stosowne uprawnienia tj. odbyte szkolenia zorganizowane przez producenta urządzeń Agilent Technologies i min. 3 letni staż pracy jako specjalista (inżynier serwisu) w zakresie usług serwisowania i konserwacji urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w przypadku nie złożenia wykazu osób wraz z ofertą jako przedmiotowego środka dowodowego (wzór – załącznik nr 7 do SWZ).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia (art. 125 ustawy Pzp) o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 do SWZ) sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia (art. 125 ustawy Pzp) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w SWZ.;
2. certyfikat lub oświadczenie, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdz. VII pkt. 7.1 SWZ;
3. Wykaz osób, potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 7.2 SWZ
(Załącznik nr 7 do SWZ). Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia wykazu osób w przypadku złożenia wykazu wraz z oferta jako przedmiotowego środka dowodowego.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj. wykazu osób (Załącznik nr 7 do SWZ). Ze złożonych przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych musi w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełniają kryteria oceny ofert wskazane w Rozdz. XV SWZ.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowany przedmiot zamówienia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
3. Zamawiający informuje, że nie wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia
przedmiotowego środka dowodowego, gdyż służy on potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w celu przyznania dodatkowych punków wskazanych w kryterium oceny ofert.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;
2. dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia – (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zgodnie z paragrafem 12 projektowanych postanowień umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-24 12:15
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/828074
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-24 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-22
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835).

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij