Usługa sekwencjonowania wysokoprzepustowego pul bibliotek DNA

Dane organizatora UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-712 POZNAŃ
HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1
Tel. 61 829 40 00
Fax. 61 829 44 44
E-mail rectorof@amu.edu.pl
WWW www.amu.edu.pl
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia 1. Usługa sekwencjonowania wysokoprzepustowego pul bibliotek DNA.
2. Każda pula może liczyć do 960 bibliotek barkodowanych według tabeli zał…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Usługa sekwencjonowania wysokoprzepustowego pul bibliotek DNA.2. Każda pula może liczyć do 960 bibliotek barkodowanych według tabeli załączonej w pliku Załącznik nr 1_Structure of the libararies_ZiolkowskiLab. Biblioteki zostały przygotowane wg protokołu opisanego w Dluzewska et al., Nat. Commun. 2023. Długość odczytu: 2×150 bp (w konfiguracji pair end ) lub więcej. Głębokość odczytu średnio co najmniej >1.5 mln pojedyńczych odczytów na bibliotekę przy pulowaniu 960 bibliotek (czyli co najmniej 1440 mln pojedynczych odczytów na pulę) i odpowiednio wyższa przy pulowaniu mniejszej liczby bibliotek. Preferowana technologia Illumina. Obróbka bioinformatyczna: demultiplexing danych.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1699267087872
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=62162
Osoba do kontaktu Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w kwestiach merytorycznych jest prof. Piotr Ziółkowski piotr.ziolkowski^amu.edu.pltel. 61 829 5966
Wymagany termin realizacji zamówienia Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 2 lat (od dnia podpisania umowy) na wykonanie 8 sekwencjonowań
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-712 POZNAŃ
HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1

2023-11-13

Sposób składania ofert UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie formularz oferty.
2. W cenie oferty muszą być zawarte wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia a także przesyłkę prób i dostarczenie wyników
3. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych, za wykonanie poszczególnych sekwencjonowań.
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 2 lat (od dnia podpisania umowy) na wykonanie 8 sekwencjonowań
5. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
1.2. Pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy)
2. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
4. Dopuszcza się negocjowanie ceny i innych kryteriów oceny ofert z wykonawcami, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Negocjacje mogą być prowadzone w dowolnej formie oraz powinny obejmować wszystkich oferentów w jednakowym zakresie z zachowaniem zasady równości szans.
5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej zapytania ofertowego.
6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem że ich treść odpowiadać będzie treści określonej przez Zamawiającego.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierająca jedną, jednoznacznie opisana propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami musi być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Osoba (y) podpisująca(e) ofertę winna(y) czytelnie podać imię i nazwisko lub może złożyć podpis w formie skróconej z pieczątką imienną identyfikującą osobę.
9. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w punkcie VI ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE.
6. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wszelka korespondencja odbywa się drogą mailową. W tytule wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe na usługę sekwencjonowania wysokoprzepustowego pul bibliotek DNA. Znak sprawy: ZP/1778/U/23.
2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w kwestiach merytorycznych jest prof. Piotr Ziółkowski piotr.ziolkowski^amu.edu.pltel. 61 829 5966
7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres Piotr.ziolkowski^amu.edu.pldo dnia 13.11.2023 r. do godz. 12.00. Liczy się data i godzina wpływu oferty na serwer Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność za prawidłowe przesłanie oferty leży po stronie Wykonawcy.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Wykonawca wylicza cenę oferty zgodnie z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Ceny jednostkowe muszą być wyższe od zera.
3. Wykonawca jest zobowiązany do podania cen na wszystkie wymienione elementy przedmiotu zamówienia objęte dostawą i wycenić wszystkie pozycje formularza cenowego. Brak ceny choćby na jeden element przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.
4. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe polegające np. omyłki dotyczące działań arytmetycznych np. błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty np. przyjęcie w obliczeniach błędnej ilości jednostek miar (ilość jednostek miar zostanie poprawiona na prawidłową), zdublowania pozycji w formularzu cenowym (zdublowana pozycja zostanie wykreślona).
9. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium Waga:
1. Cena brutto oferty (C) 100%
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium KRYTERIUM
1 CENA BRUTTO OFERTY na podstawie formularza ofertowego:
cena oferowana minimalna brutto
C = x 100 pkt.
cena badanej oferty brutto
2. Punkty wg podanego wzoru zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
-2-
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, wybiera się ofertę z najniższą ceną.
5. Wyniki zapytania ofertowego tj. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego, podlegają umieszczeniu na stronie internetowej Biura Zamówień Publicznych.
6. Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze zapytania ofertowego.
10. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia na każdym jego etapie, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty i bez podania przyczyny.
2. Wykonawca jest związany przedstawioną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.
3. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
4. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
7. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2023, poz. 711).
Załącznikami do niniejszego dokumentu są: Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij