Usługa przeprowadzenia wzorcowania, kalibracji i konserwacji sprzętu laboratoryjnego

ne organizatora KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
81-103 GDYNIA
RONDO BITWY POD OLIWĄ 1
Tel. 26 126 66 18
Fax. 26 126 23 14
E-mail radis@mw.mil.pl
WWW kpwgdynia.wp.mil.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdynia
Treść zamówienia 7/P/MPS/2022 Usługa przeprowadzenia wzorcowania, kalibracji i konserwacji sprzętu laboratoryjnego – OBSMPS Laboratorium Rejonowe w Dębogórzu z podziałem na 10 (dziesięć) części

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 7/P/MPS/2022 Usługa przeprowadzenia wzorcowania, kalibracji i konserwacji sprzętu laboratoryjnego – OBSMPS Laboratorium Rejonowe w Dębogórzu z podziałem na 10 (dziesięć) częściPRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Część I – Wzorcowanie aparatów specjalistycznych (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-10 kalkulacji ceny oferty cz. I – zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej – zał. 1 do zaproszenia (cz. I – poz. 1-10) 1 usługa 2 Część II – Wzorcowanie aparatu do oznaczania blokady zimnego filtra Model: OptiFPP, Wytwórca: ISL, nr 1239 / A-080 (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-1 kalkulacji ceny oferty cz. II – zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej – zał. 1 do zaproszenia (cz. II – poz. 1-1) 1 usługa 3 Część III – Wzorcowanie aparatu do oznaczania blokady zimnego filtra Model: AirStar Cold Black, Wytwórca: ORBIS, nr 920000-441 (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-1 kalkulacji ceny oferty cz. III – zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej – zał. 1 do zaproszenia (cz. III – poz. 1-1) 1 usługa 4 Część IV – Wzorcowanie Termohigrometrów (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-2 kalkulacji ceny oferty cz. IV – zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej – zał. 1 do zaproszenia (cz. IV- poz. 1-2) 1 usługa 5 Część V – Kalibracja licznika cząstek Aparatu typ PAMAS i przetwornika ciśnienia w aparacie typ ERAVAP/ERALYSTICS (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-2 kalkulacji ceny oferty cz. V – zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej – zał. 1 do zaproszenia (cz. V – poz. 1-2) 1 usługa 6 Część VI – Wzorcowanie Wzorców Masy (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-2 kalkulacji ceny oferty cz. VI – zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej – zał. 1 do zaproszenia (cz. VI – poz. 1-2) 1 usługa 7 Część VII – Czyszczenie, konserwacja i wzorcowanie wag laboratoryjnych analitycznych (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-6 kalkulacji ceny oferty cz. VII – zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej – zał. 1 do zaproszenia (cz. VII – poz. 1-6) 1 usługa 8 Część VIII – Wzorcowanie Rotametrów (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-2 kalkulacji ceny oferty cz. VIII – zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej – zał. 1 do zaproszenia (cz. VIII – poz. 1-2) 1 usługa 9 Część IX – Wzorcowanie termometrów (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-13 kalkulacji ceny oferty cz. IX – zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej – zał. 1 do zaproszenia (cz. IX – poz. 1-13) 1 usługa 10 Część X – Wzorcowanie ciśnieniomierza (manometru) (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-1 kalkulacji ceny oferty cz. X – zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej – zał. 1 do zaproszenia (cz. X – poz. 1-1) 1 usługa
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-603041.zip
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/603041
Miejsce i termin składania ofert KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
81-103 GDYNIA
RONDO BITWY POD OLIWĄ 1

2022-04-28

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Wymagania i specyfikacja:
ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp)

UWAGA!
W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Należy podać cenę dla części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę (automatycznie dokonywane sumowanie tych wartości – w rubryce “Kryteria i warunki formalne” – nie będzie miało wpływu dla oceny ofert, gdyż Zamawiający będzie rozpatrywał oferty odrębnie dla każdej części)

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny – zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert, które zostało załączone do niniejszego ogłoszenia.

W przypadku pytań merytorycznych , proszę o kontakt poprzez przycisk ” Wyślij wiadomość do zamawiającego “.

UWAGA !
Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:
Zapoznał się z treścią zaproszenia (wraz z istotnymi postanowieniami umowy) i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;
Oferowany przedmiot zamówienia jest w całości zgodny z treścią zaproszenia;
W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
Zobowiązuje się – w przypadku wyboru oferty – do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego.
Posiada uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
Uwaga! W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania.
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 .
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Kryteria i warunki formalne: 1 – Cena – 100% – Wartość oferty – 2 – Kalkulacja ceny oferty za przedmiot zamówienia – Proszę wypełnić szczegółową kalkulację i załączyć do oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (Zamawiający wymaga załączenia pliku) zał. nr 1 do zaprosz […].docx

Numer informacji: 603041

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij