Usługa badawcza polegająca na syntezie peptydów w standardzie laboratoryjnym

Dane organizatora VASA THERAPEUTICS SP. Z O.O.
50-078 WROCŁAW
STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO 4/25
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Usługa badawcza polegająca na syntezie peptydów w standardzie laboratoryjnym (non-GLP). Zamówienie będzie obejmować realizację poniższych za…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Usługa badawcza polegająca na syntezie peptydów w standardzie laboratoryjnym (non-GLP). Zamówienie będzie obejmować realizację poniższych zadań: Synteza peptydów o liniowej sekwencji 15 do 20 aminokwasów z kwasami tłuszczowymi lub tłuszczowymi dikwasami skoniugowanymi za pomocą krótkich linkerów, takich jak kwas gamma-glutaminowy (g-Glu), kwas 2-[2-(aminoetoksy)etoksy]octowy (Aeea) lub innych krótkich linkerów. Peptydy zawierają nienaturalne aminokwasy, w tym alfa-metyloaminokwasy, D-aminokwasy, N-metyloaminokwasy, beta-aminokwasy i aminokwasy o nienaturalnych łańcuchach bocznych. Peptydy są syntetyzowane w skali 20 mg i oczyszczane przez RP-HPLC do czystości większej niż 90% i wymieniane z solami octanowymi za pomocą chromatografii jonowymiennej. Peptydy charakteryzowane będą w LC-MS w celu potwierdzenia tożsamości. Wybrany peptyd, jeżeli będzie spełniał założone wymagania, będzie resyntezowany w skali do 500 mg. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przedmiotu i zakresu zamówPowstaje w kontekście projektu
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-3461-152817.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/152817
CPV 73.10.00.00
Wymagania Informacje dodatkowe W celu zapewnienia uczciwej konkurencji, Zamawiający dopuszcza oferentów z Polski i całej zagranicy, spoza krajów wymienionych w treści zapytania. Pozostałe informacje dotyczące zapytania ofertowego zawarte są w załączniku: Zapytanie ofertowe synteza agonistów apeliny PLN/ Teder request synthesis of apelin agonist ENG Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Wiedza i doświadczenie Opis Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu tj.: posiadają wiedzę oraz doświadczenie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; W szczególności oferent powinien udokumentować: i. doświadczenie w zakresie syntezy peptydów z kwasami tłuszczowymi lub tłuszczowymi dikwasami skoniugowanymi za pomocą krótkich linkerów, takich jak kwas gamma-glutaminowy (g-Glu), kwas 2-[2-(aminoetoksy)etoksy]octowy (Aeea) lub innych krótkich linkerów, z użyciem nienaturalnych aminokwasów i aminokwasów o nienaturalnych łańcuchach bocznych; ii. posiadanie dostępu do komercyjnych dostawców związków pośrednich z udokumentowaną co najmniej 1-roczna historią nabywania takich związków. Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 10 zamówień polegających na syntezie peptydów w skali laboratoryjnej. SPOSÓB OCENY: 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). Ocena spełnienia wymogów zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia m 2. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 3. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Oferenta. Typ Potencjał techniczny Opis Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu tj.: posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; SPOSÓB OCENY: 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) oraz załączonych dokumentów. Ocena spełnienia wymogów zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu tj.: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. SPOSÓB OCENY: 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). Ocena spełnienia wymogów zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. 2 Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia).
Osoba do kontaktu Artur Plonowski
+1 408 410 1159 tenders@vasatherapeutics.com
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-04
Miejsce i termin składania ofert VASA THERAPEUTICS SP. Z O.O.
50-078 WROCŁAW
STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO 4/25

2023-04-11

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: VASA THERAPEUTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Duńska 9/D009, 54-427 Wrocław, : ; Osoby do kontaktu: Iwona Barańska, tel.: +48 695 388 801, e-mail: ibaranska@vasatherapeutics.com Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-03-30 – data publikacji, 2023-04-11 – termin składania ofert, 2023-04 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena („c”) – 100 pkt (waga kryterium 100%) zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę netto w walucie pln za wykonanie przedmiotu zamówienia. w przypadku ofert przedstawionych w eur, usd lub innych, brana pod uwagę będzie cena netto przeliczona na kwotę w walucie pln
Uwagi Powstaje w kontekście projektu

Zamówienia uzupełniające
Zmiany dotyczące realizacji dodatkowych usług od wybranego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, możliwe są o ile stały się niezbędne oraz: – zmiana wykonawcy nie może zostać wykonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, – zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, – wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Warunki zmiany umowy
Informacje dodatkowe W celu zapewnienia uczciwej konkurencji, Zamawiający dopuszcza oferentów z Polski i całej zagranicy, spoza krajów wymienionych w treści zapytania. Pozostałe informacje dotyczące zapytania ofertowego zawarte są w załączniku: Zapytanie ofertowe synteza agonistów apeliny PLN/ Teder request synthesis of apelin agonist ENG
Opis
Usługa badawcza polegająca na syntezie peptydów w standardzie laboratoryjnym (non-GLP). Zamówienie będzie obejmować realizację poniższych zadań: Synteza peptydów o liniowej sekwencji 15 do 20 aminokwasów z kwasami tłuszczowymi lub tłuszczowymi dikwasami skoniugowanymi za pomocą krótkich linkerów, takich jak kwas gamma-glutaminowy (g-Glu), kwas 2-[2-(aminoetoksy)etoksy]octowy (Aeea) lub innych krótkich linkerów. Peptydy zawierają nienaturalne aminokwasy, w tym alfa-metyloaminokwasy, D-aminokwasy, N-metyloaminokwasy, beta-aminokwasy i aminokwasy o nienaturalnych łańcuchach bocznych. Peptydy są syntetyzowane w skali 20 mg i oczyszczane przez RP-HPLC do czystości większej niż 90% i wymieniane z solami octanowymi za pomocą chromatografii jonowymiennej. Peptydy charakteryzowane będą w LC-MS w celu potwierdzenia tożsamości. Wybrany peptyd, jeżeli będzie spełniał założone wymagania, będzie resyntezowany w skali do 500 mg. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przedmiotu i zakresu zamówienia wynikającymi ze specyfikacji projektu należy zapoznać się drogą mailową lub telefoniczną po uprzednim podpisaniu umowy o poufności. Po rozstrzygnięciu postępowania z wybranym wykonawcą zostanie zawarta UMOWA WARUNKOWA, która wejdzie w życie po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, którego dotyczy niniejsze zapytanie.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij