Układ do ultraszybkiej femtosekundowej czasowo-rozdzielczej spektroskopii laserowej

Dane organizatora UNIWESYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1
WWW uwr.edu.pl
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Układ do ultraszybkiej femtosekundowej czasowo-rozdzielczej spektroskopii laserowej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: dostawa.2. Przedmiotem zamówienia jest układ do ultraszybkiej femtosekundowej czasowo-rozdzielczej spektroskopii laserowej. 3. Dostawa obejmuje m.in. koszty transportu, dostawy, ubezpieczenia, wniesienia aparatury do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, ustawienia, instalacji, podłączenia do sieci, uruchomienia przedmiotu umowy, kalibracji i wykonania testów próbnych (jeżeli aparatura tego wymaga).4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego zawiera Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia (wraz z podaniem nazwy urządzenia, producenta, modelu, typu lub innych cech koniecznych do jego jednoznacznego zidentyfikowania; dotyczy również oferowania rozwiązań równoważnych), podpisania i dołączenia do oferty Załącznika nr 3 do SWZ pozwalającego stwierdzić zgodność oferowanego urządzenia z wymaganiami Zamawiającego, uwzględniając przy tym ewentualne Informacje dla Wykonawców. 5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji oraz warunki płatności wskazane zostały we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę szkolenia z zakresu obsługi aparatury po jej odbiorze i instalacji.6.1 W terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca przeprowadzi maksymalnie 2 dni szkolenia (w zależności od potrzeb) w siedzibie Zamawiającego dla 7 osób wskazanych przez Zamawiającego.6.2 Dokładna ilość osób biorących udział w szkoleniu zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.7. Miejsce dostawy aparatury: Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.8. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.9. Gwarancja:9.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia min. 12 miesięcznego okresu gwarancji (kryterium oceny ofert).9.2 Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia biegu terminu gwarancji i kończy w dniu wygaśnięcia udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.9.3 Bieg terminu gwarancji liczy się od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru jakościowego.9.4 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi przez okres 24 miesięcy.9.5 Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia biegu terminu gwarancji i kończy nie wcześniej, niż w dniu wygaśnięcia udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.10. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być nowy (nieregenerowany, nienaprawiany, niefabrykowany, nieużywany we wcześniejszych wdrożeniach), kompletny – aparatura musi być gotowa do pracy tzn. kompletna ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania i po uruchomieniu gotowa do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego (m.in. kable zasilające, podłączeniowe, przełączniki, przejściówki, oprogramowanie narzędziowe itd.)11. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty. Zamawiający wymaga dostarczenia kopii certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności (przekazane w momencie dostawy), zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. w szczególności ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U z 2023 poz. 215) potwierdzające oznakowanie CE albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające zgodność produktu z normami obowiązującymi na terenie UE.
Specyfikacja https://uwr.edu.pl
LINK do SIWZ http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:749780-2023:TEXT:EN:HTML
CPV 38.54.00.00
Osoba do kontaktu Biuro Zamówień Publicznych
PL +48 71 375 28 22 bzp@uwr.edu.pl
Miejsce i termin składania ofert UNIWESYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1

2024-01-08

Sposób składania ofert UNIWESYTET WROCŁAWSKI, PL. UNIWERSYTECKI 1, 50-137 WROCŁAW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi Polska – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa – Układ do ultraszybkiej femtosekundowej czasowo-rozdzielczej spektroskopii laserowej
238/2023
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

1. Nabywca
1.1 Nabywca
Oficjalna nazwa :  Uniwesytet Wrocławski

Status prawny nabywcy :  Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej :  Edukacja

2. Procedura
2.1 Procedura
Tytuł :  Układ do ultraszybkiej femtosekundowej czasowo-rozdzielczej spektroskopii laserowej

Opis :  1. Rodzaj zamówienia: dostawa.2. Przedmiotem zamówienia jest układ do ultraszybkiej femtosekundowej czasowo-rozdzielczej spektroskopii laserowej. 3. Dostawa obejmuje m.in. koszty transportu, dostawy, ubezpieczenia, wniesienia aparatury do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, ustawienia, instalacji, podłączenia do sieci, uruchomienia przedmiotu umowy, kalibracji i wykonania testów próbnych (jeżeli aparatura tego wymaga).4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego zawiera Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia (wraz z podaniem nazwy urządzenia, producenta, modelu, typu lub innych cech koniecznych do jego jednoznacznego zidentyfikowania; dotyczy również oferowania rozwiązań równoważnych), podpisania i dołączenia do oferty Załącznika nr 3 do SWZ pozwalającego stwierdzić zgodność oferowanego urządzenia z wymaganiami Zamawiającego, uwzględniając przy tym ewentualne Informacje dla Wykonawców. 5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji oraz warunki płatności wskazane zostały we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę szkolenia z zakresu obsługi aparatury po jej odbiorze i instalacji.6.1 W terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca przeprowadzi maksymalnie 2 dni szkolenia (w zależności od potrzeb) w siedzibie Zamawiającego dla 7 osób wskazanych przez Zamawiającego.6.2 Dokładna ilość osób biorących udział w szkoleniu zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.7. Miejsce dostawy aparatury: Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.8. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.9. Gwarancja:9.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia min. 12 miesięcznego okresu gwarancji (kryterium oceny ofert).9.2 Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia biegu terminu gwarancji i kończy w dniu wygaśnięcia udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.9.3 Bieg terminu gwarancji liczy się od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru jakościowego.9.4 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi przez okres 24 miesięcy.9.5 Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia biegu terminu gwarancji i kończy nie wcześniej, niż w dniu wygaśnięcia udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.10. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być nowy (nieregenerowany, nienaprawiany, niefabrykowany, nieużywany we wcześniejszych wdrożeniach), kompletny – aparatura musi być gotowa do pracy tzn. kompletna ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania i po uruchomieniu gotowa do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego (m.in. kable zasilające, podłączeniowe, przełączniki, przejściówki, oprogramowanie narzędziowe itd.)11. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty. Zamawiający wymaga dostarczenia kopii certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności (przekazane w momencie dostawy), zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. w szczególności ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U z 2023 poz. 215) potwierdzające oznakowanie CE albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające zgodność produktu z normami obowiązującymi na terenie UE.

Identyfikator procedury :  f8231ab6-db2d-4795-abf2-66147a4a970c

Wewnętrzny identyfikator :  BZP.2710.65.2023.AW

Rodzaj procedury :  Otwarta

2.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  38540000   Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2.1.4 Informacje ogólne
Informacje dodatkowe :  1. NA OFERTĘ SKŁADA SIĘ:1.1 Formularz ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem nr 1 do SWZ, w tym oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia z art. 5 k Rozporządzenia sankcyjnego według wzoru zamieszczonego w Formularzu ofertowym;1.2. Opis przedmiotu zamówienia – wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SWZ;1.3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp złożone na formularzu JEDZ – Załącznik nr 2 do SWZ; 1.4. (jeżeli dotyczy) JEDZ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;1.5. (jeżeli dotyczy) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp podmiotu udostępniającego zasoby, złożone na formularzu JEDZ – Załącznik nr 2 do SWZ; 1.6. (jeżeli dotyczy) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. IV pkt 13.3-13.5 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia;1.7. (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdz. VII pkt I ppkt 3 SWZ – Załącznik nr 5 do SWZ;1.8. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z pkt 7 lub 8 rozdz. XI SWZ;1.9. (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdz. XI SWZ.2. OFERTA WSPÓLNA:2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.2.3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia, tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Punkt 7.4. rodz. XI SWZ stosuje się.2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.2.5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdz. VII ust. 1 SWZ, a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego, określa rozdz. VII ust. II SWZ.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:3.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 1.1.2 rozdz. VII SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w pkt. 1.1.2 rozdz. VII SWZ;3.2 zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.1.5 rozdz. VII SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w pkt. 1.1.6 rozdz. VII SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 1.1.4 rozdz. VII SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.3.3 Dokument, o którym mowa w pkt. 4.1 rozdz. VII SWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.2 rozdz. VII SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis pkt. 4.3 rozdz. VII SWZ stosuje się.

Podstawa prawna :

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6 Podstawy wykluczenia
Aktywami zarządza likwidator :  art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia :  art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp

Działalność gospodarcza jest zawieszona :  art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego :  art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp

Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia :  art. 109 ust. 1 pkt 6 uPzp

Korupcja :  art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2

Nadużycia :  art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g i pkt 2 uPzp

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska :  art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 uPzp

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy :  art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 uPzp oraz określone w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 uPzp

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego :  art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

Niewypłacalność :  art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne :  art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1

Płatność podatków :  art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym :  Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w:- art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 1 pkt 5, ust. 2- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497), – art. 5k Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L Nr 229, str. 1), zmienionego Rozporządzeniem Rady UE nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia UE nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji :  art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi :  art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b i f oraz pkt 2 uPzp

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu :  art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz pkt 2 uPzp

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną :  art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 uPzp

Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje :  art. 109 ust. 1 pkt 7 uPzp

Udział w organizacji przestępczej :  art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 uPzp

Układ z wierzycielami :  art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp

Upadłość :  art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp

Winien poważnego wykroczenia zawodowego :  art. 109 ust. 1 pkt 5 uPzp

Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury :  art. 109 ust. 1 pkt 8-10 uPzp

5. Część zamówienia
5.1 Techniczny ID partii :  LOT-0001
Tytuł :  Układ do ultraszybkiej femtosekundowej czasowo-rozdzielczej spektroskopii laserowej

Opis :  1. Rodzaj zamówienia: dostawa.2. Przedmiotem zamówienia jest układ do ultraszybkiej femtosekundowej czasowo-rozdzielczej spektroskopii laserowej. 3. Dostawa obejmuje m.in. koszty transportu, dostawy, ubezpieczenia, wniesienia aparatury do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, ustawienia, instalacji, podłączenia do sieci, uruchomienia przedmiotu umowy, kalibracji i wykonania testów próbnych (jeżeli aparatura tego wymaga).4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego zawiera Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia (wraz z podaniem nazwy urządzenia, producenta, modelu, typu lub innych cech koniecznych do jego jednoznacznego zidentyfikowania; dotyczy również oferowania rozwiązań równoważnych), podpisania i dołączenia do oferty Załącznika nr 3 do SWZ pozwalającego stwierdzić zgodność oferowanego urządzenia z wymaganiami Zamawiającego, uwzględniając przy tym ewentualne Informacje dla Wykonawców. 5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji oraz warunki płatności wskazane zostały we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę szkolenia z zakresu obsługi aparatury po jej odbiorze i instalacji.6.1 W terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca przeprowadzi maksymalnie 2 dni szkolenia (w zależności od potrzeb) w siedzibie Zamawiającego dla 7 osób wskazanych przez Zamawiającego.6.2 Dokładna ilość osób biorących udział w szkoleniu zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.7. Miejsce dostawy aparatury: Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.8. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.9. Gwarancja:9.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia min. 12 miesięcznego okresu gwarancji (kryterium oceny ofert).9.2 Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia biegu terminu gwarancji i kończy w dniu wygaśnięcia udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.9.3 Bieg terminu gwarancji liczy się od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru jakościowego.9.4 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi przez okres 24 miesięcy.9.5 Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia biegu terminu gwarancji i kończy nie wcześniej, niż w dniu wygaśnięcia udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.10. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być nowy (nieregenerowany, nienaprawiany, niefabrykowany, nieużywany we wcześniejszych wdrożeniach), kompletny – aparatura musi być gotowa do pracy tzn. kompletna ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania i po uruchomieniu gotowa do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego (m.in. kable zasilające, podłączeniowe, przełączniki, przejściówki, oprogramowanie narzędziowe itd.)11. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty. Zamawiający wymaga dostarczenia kopii certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności (przekazane w momencie dostawy), zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. w szczególności ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U z 2023 poz. 215) potwierdzające oznakowanie CE albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające zgodność produktu z normami obowiązującymi na terenie UE.

Wewnętrzny identyfikator :  BZP.2710.65.2023.AW

5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  38540000   Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

5.1.2 Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Wrocław   ( PL514 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe :  Miejsce dostawy aparatury: Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania :  12   MONTH

5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział :  Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium : Rodzaj :  Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa :  Zdolność techniczna i zawodowa

Opis :  Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę układu typu pompa-sonda do pomiarów absorpcji przejściowej o wartości nie mniejszej niż 1 900 000 zł brutto.

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium : Rodzaj :  Cena

Opis :  Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 80 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: CnC = —————- x 80 Cbgdzie: Cn – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenieCb – cena brutto oferty badanej80 – współczynnik wynikający z przyjętej wagi kryterium „cena”

Waga (wartość punktowa, dokładna) :  80

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  Termin realizacji zamówienia (T)

Opis :  Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin realizacji zamówienia” w następujący sposób:Wartość punktowa T zostanie przyznana na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ (kryterium 2 w tabeli), terminu realizacji zamówienia, przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin realizacji zamówienia wynosi do 10 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

Waga (wartość punktowa, dokładna) :  10

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  Okres gwarancji (G)

Opis :  Wartość punktowa G zostanie przyznana na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ (kryterium 3 w tabeli), okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, przy założeniu, że podstawowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a maksymalny 24-19 miesięcy, licząc od daty podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

Waga (wartość punktowa, dokładna) :  10

5.1.11 Dokumenty zamówienia
Adres dokumentów zamówienia :  https://platformazakupowa.pl/transakcja/840538,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne :  Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia :  https://platformazakupowa.pl/transakcja/840538

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :  polski

Katalog elektroniczny :  Niedozwolone

Oferty wariantowe :  Niedozwolone

Termin składania ofert :  2024-01-08+01:00   10:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna :  90   DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia :  2024-01-08+01:00   10:05:00+01:00

Miejsce :  Otwarcie ofert nastąpi 08.01.2024 r. o godzinie 10:05 za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/840538 poprzez odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego

Warunki zamówienia : Warunki dotyczące realizacji zamówienia :  1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił Wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym we Wzorze umowy.3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Fakturowanie elektroniczne :  Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne :  nie

Stosowane będą płatności elektroniczne :  tak

Informacje o terminach odwołania :  1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX uPzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. uPzp),- skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. uPzp).4. Odwołanie przysługuje na:4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 uPzp.6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby.

5.1.15 Techniki
Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy :  Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych :  Krajowa Izba Odwoławcza

8. Organizacje
8.1 ORG-0001
Oficjalna nazwa :  Uniwesytet Wrocławski

Numer rejestracyjny :  8960005408

Adres pocztowy :  pl. Uniwersytecki 1    

Miejscowość :  Wrocław

Kod pocztowy :  50-137

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Wrocław   ( PL514 )

Kraj :  Polska

Punkt kontaktowy :  Biuro Zamówień Publicznych

E-mail :  bzp@uwr.edu.pl

Telefon :  +48 71 375 28 22

Adres strony internetowej :  https://uwr.edu.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) :  https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

Role tej organizacji : Nabywca

8.1 ORG-0002
Oficjalna nazwa :  Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny :  5262239325

Adres pocztowy :  ul. Postępu 17A    

Miejscowość :  Warszawa

Kod pocztowy :  02-676

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

E-mail :  odwolania@uzp.gov.pl

Telefon :  +48 224587800

Faks :  +48 224587803

Adres strony internetowej :  https://www.uzp.gov.pl

Role tej organizacji : Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

11. Informacje o ogłoszeniu
11.1 Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia :  314d2fe9-d58d-4038-bc0c-ba5b313deb0f   -  01

Typ formularza :  Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia :  Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania :  2023-12-08Z   12:18:36Z

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne :  polski  

11.2 Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia :  00749780-2023

Numer wydania Dz.U. S :  238/2023

Data publikacji :  2023-12-11Z

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij