Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

Dane organizatora POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1
Tel. 22 234 86 02
Fax. 22 234 86 01
WWW www.pw.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i ProcesowejCzęść 1: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej tj. biotusze do druku 3D. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. odczynniki do hodowli komórkowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU. Część 3: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. odczynnik do mrożenia do komórek.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU. Część 4: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. reagenty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU. Część 5: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. pożywki do hodowli komórkowych i mikrobiologicznych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU. Część 6: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. bufory biologiczne i odczynniki do hodowli komórkowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU. Część 7: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. związki nieorganiczne podstawowe .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU. Część 8: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. związki organiczne podstawowe.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU. Część 9: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. rozpuszczalniki do zastosowań laboratoryjnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU. Część 10: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. wzorce do kalibracji aparatury, bufory. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU. Część 11: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. odczynniki chemiczne do wysoko wyspecjalizowanych zastosowań badawczych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU. WIChiP/261-16/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1698227534182
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/836177
CPV 33.69.63.00, 33.69.65.00, 33.69.81.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Dokumenty (w języku polskim lub angielskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone przez Zamawiającego wymagania takie jak specyfikacje techniczne proponowanego asortymentu, opisy, foldery, karty katalogowe, karty produktu itp.), które będą potwierdzały parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Dokumenty (w języku polskim lub angielskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone przez Zamawiającego wymagania takie jak specyfikacje techniczne proponowanego asortymentu, opisy, foldery, karty katalogowe, karty produktu itp.), które będą potwierdzały parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 16.2.1. Pełnomocnictwo (jeśli wymagane) • pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą (sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym), o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów składanych wraz z ofertą; • pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym; • W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 16.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – Formularz 3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców (w tym wspólnicy s.c.). 16.4. Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodne co do treści z Formularzem 3.2. składa każdy tj. Wykonawca, podmiot udostępniający zasoby, członkowie konsorcjum (w tym wspólnicy s.c.), podwykonawca – jeżeli dotyczy. Jeśli na etapie składania oferty nie jest znana firma podwykonawcy/ów, podwykonawca złoży Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 23.3. przed podpisaniem umowy. 16.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje) – zgodnym co do treści z Formularzem 3.3. 16.6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – składane przez podmiot udostępniający zasoby (jeśli występuje) – zgodnym co do treści z Formularzem 3.4. 16.7. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli występują) – zgodnym co do treści z Formularzem 3.5. 23.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne), Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 23.2. Wykonawca, który wskaże w ofercie podwykonawców, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy przedłożyć dokument – umowy z podwykonawcami na realizację powierzonego im do wykonania i zgodnego z ofertą Wykonawcy zakresu zamówienia. 23.3. W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia, Wykonawca przed zawarciem umowy złoży Oświadczenie podwykonawcy (podpisane przez podwykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela) czy w stosunku do podwykonawcy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia („konsorcjum”). 9.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostepniających zasoby na zasadach określonych w Rozdziale 2 Oddziale 3 ustawy Pzp („podmiot trzeci”). 9.3. Żaden z członków konsorcjum (w tym także wspólników spółki cywilnej) oraz żaden z podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu. 9.4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum (w tym także wspólnicy spółki cywilnej) oraz Wykonawca wraz podmiotami trzecimi wykazują łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów (sumowania liczby wykonanych wcześniej zamówień) w sytuacji, gdy dane zamówienie jest niepodzielne. 9.5. W przypadku konsorcjum (w tym także wspólników spółki cywilnej) oraz podmiotów trzecich Zamawiający wymaga wypełnienia Formularza 3.5. tj. oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy i/lub podmioty trzecie. 9.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby, podpisują dokumenty w zakresie, w jakim każdego z nich dotyczą. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA WARSZAWSKA, ul. PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. 22/234 62 92, e-mail renata.romankiewicz@pw.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.pw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 6 miesiące
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1

2023-11-06

Sposób składania ofert Za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-12-05
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: termin dostawy 40
część 2: cena 60
część 2: termin dostawy 40
część 3: cena 60
część 3: termin dostawy 40
część 4: cena 60
część 4: termin dostawy 40
część 5: cena 60
część 5: termin dostawy 40
część 6: cena 60
część 6: termin dostawy 40
część 7: cena 60
część 7: termin dostawy 40
część 8: cena 60
część 8: termin dostawy 40
część 9: cena 60
część 9: termin dostawy 40
część 10: cena 60
część 10: termin dostawy 40
część 11: cena 60
część 11: termin dostawy 40
Uwagi 2023/BZP 00460511/01

Dostawy
Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22/234 62 92
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: renata.romankiewicz@pw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8aa999a-7242-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00460511
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035247/42/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.40 Dostawa odczynników dla WIChiP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/836177
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/836177
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:
przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych;
przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
przesyłania odwołania/inne
odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, a nie za pomocą adresu mailowego.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
13.4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl . Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
13.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
13.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl :
13.6.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
13.6.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
13.6.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa;
Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021,ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
13.6.4. włączona obsługa JavaScript,
13.6.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
13.6.6. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
13.6.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Patrz punkt 25 Instrukcji dla Wykonawców SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIChiP/261-16/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 11
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej tj. biotusze do druku 3D.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696300-8 – Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. odczynniki do hodowli komórkowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696300-8 – Odczynniki chemiczne

33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. odczynnik do mrożenia do komórek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696300-8 – Odczynniki chemiczne

33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. reagenty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696300-8 – Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. pożywki do hodowli komórkowych i mikrobiologicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696300-8 – Odczynniki chemiczne

33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. bufory biologiczne i odczynniki do hodowli komórkowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696300-8 – Odczynniki chemiczne

33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. związki nieorganiczne podstawowe .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696300-8 – Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. związki organiczne podstawowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696300-8 – Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. rozpuszczalniki do zastosowań laboratoryjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696300-8 – Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 10
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. wzorce do kalibracji aparatury, bufory.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696300-8 – Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 11
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, tj. odczynniki chemiczne do wysoko wyspecjalizowanych zastosowań badawczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym 2.2, a sposób jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696300-8 – Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Dokumenty (w języku polskim lub angielskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone przez Zamawiającego wymagania takie jak specyfikacje techniczne proponowanego asortymentu, opisy, foldery, karty katalogowe, karty produktu itp.), które będą potwierdzały parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Dokumenty (w języku polskim lub angielskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone przez Zamawiającego wymagania takie jak specyfikacje techniczne proponowanego asortymentu, opisy, foldery, karty katalogowe, karty produktu itp.), które będą potwierdzały parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 16.2.1. Pełnomocnictwo (jeśli wymagane)
• pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą (sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym), o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
• pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym;
• W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
16.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – Formularz 3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców (w tym wspólnicy s.c.).
16.4. Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodne co do treści z Formularzem 3.2. składa każdy tj. Wykonawca, podmiot udostępniający zasoby, członkowie konsorcjum (w tym wspólnicy s.c.), podwykonawca – jeżeli dotyczy. Jeśli na etapie składania oferty nie jest znana firma podwykonawcy/ów, podwykonawca złoży Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 23.3. przed podpisaniem umowy.
16.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje) – zgodnym co do treści z Formularzem 3.3.
16.6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – składane przez podmiot udostępniający zasoby (jeśli występuje) – zgodnym co do treści z Formularzem 3.4.
16.7. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli występują) – zgodnym co do treści z Formularzem 3.5.
23.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne), Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
23.2. Wykonawca, który wskaże w ofercie podwykonawców, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy przedłożyć dokument – umowy z podwykonawcami na realizację powierzonego im do wykonania i zgodnego z ofertą Wykonawcy zakresu zamówienia.
23.3. W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia, Wykonawca przed zawarciem umowy złoży Oświadczenie podwykonawcy (podpisane przez podwykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela) czy w stosunku do podwykonawcy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia („konsorcjum”).
9.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostepniających zasoby na zasadach określonych w Rozdziale 2 Oddziale 3 ustawy Pzp („podmiot trzeci”).
9.3. Żaden z członków konsorcjum (w tym także wspólników spółki cywilnej) oraz żaden z podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu.
9.4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum (w tym także wspólnicy spółki cywilnej) oraz Wykonawca wraz podmiotami trzecimi wykazują łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów (sumowania liczby wykonanych wcześniej zamówień) w sytuacji, gdy dane zamówienie jest niepodzielne.
9.5. W przypadku konsorcjum (w tym także wspólników spółki cywilnej) oraz podmiotów trzecich Zamawiający wymaga wypełnienia Formularza 3.5. tj. oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy i/lub podmioty trzecie.
9.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby, podpisują dokumenty w zakresie, w jakim każdego z nich dotyczą.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Patrz TOM II SWZ § 12 zmiany umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-06 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-06 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-05

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij