Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

Dane organizatora INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
31-503 KRAKÓW
LUBICZ 25A
Tel. 12 421 00 33
Fax. 12 430 38 85
E-mail przetargi@inig.pl
WWW www.inig.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, przez okres 12 miesięcy…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, przez okres 12 miesięcy – 2 części.Część 1: Dostawy odczynników chemicznych – część ogólna Część 2: Dostawy odczynników POCH DZ 2710-31/23
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=inig.ezamawiajacy.pl_1697179613590
LINK do SIWZ http://inig.ezamawiajacy.pl/pn/inig/demand/notice/public/109524/details
CPV 33.69.63.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące (zgodnie z art. 112 Ustawy Pzp): 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności. 2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności. 3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności. 4. zdolności technicznej lub zawodowej: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na sukcesywnych dostawach odczynników chemicznych – sprzedaż i dostarczanie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego – przez okres co najmniej 12 miesięcy każde. Wykonawca zobligowany jest wykazać realizację dwóch (co najmniej) zamówień na warunkach opisanych powyżej, niezależnie od ilości zadań na jakie składa ofertę, tzn. w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wystarczające jest przedstawienie realizacji dwóch 12-miesięcznych zamówień. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem 2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających zakresem opisowi wskazanemu w rozdz. IV.4 SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Instytut Nafty i Gazu- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz, 31-503, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, e-mail przetargi@inig.pl
Adres strony internetowej (URL): www.inig.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
31-503 KRAKÓW
LUBICZ 25A

2023-10-20

Sposób składania ofert https://inig.ezamawiajacy.pl/pn/inig/demand/131038/notice/public/details Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-11-19
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 100
część 2: cena 100
Uwagi 2023/BZP 00441874/01

Dostawy
Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, przez okres 12 miesięcy – 2 części.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000023136
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Lubicz
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-503
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@inig.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.inig.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nafty i gazu w ramach nauk przyrodniczych i technicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, przez okres 12 miesięcy – 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cf226d0-68f0-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00441874
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://inig.ezamawiajacy.pl/pn/inig/demand/131038/notice/public/details
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://inig.ezamawiajacy.pl/pn/inig/demand/131038/notice/public/details
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określono w Rozdziale IX SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych określona została w Rozdziale XVIII SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZ 2710-31/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawy odczynników chemicznych – część ogólna

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawy odczynników POCH

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące (zgodnie z art. 112 Ustawy Pzp):

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na sukcesywnych dostawach odczynników chemicznych – sprzedaż i dostarczanie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego – przez okres co najmniej 12 miesięcy każde.
Wykonawca zobligowany jest wykazać realizację dwóch (co najmniej) zamówień na warunkach opisanych powyżej, niezależnie od ilości zadań na jakie składa ofertę, tzn. w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wystarczające jest przedstawienie realizacji dwóch 12-miesięcznych zamówień.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających zakresem opisowi wskazanemu w rozdz. IV.4 SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy:
2.1. w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
2.1.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2.1.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2.1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
2.1.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2.2. zgodnie z opublikowanym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (najwcześniej po 5 miesiącach obowiązywania umowy). Zamawiający dopuszcza dokonanie 2 takich zmian:
2.2.1. pierwszą – w oparciu o wskaźnik wzrostu cen za okres od dnia zawarcia umowy, do dnia wnioskowania o zmianę,
2.2.2. drugą – w oparciu o wskaźnik wzrostu cen za okres od dnia wprowadzenia zmiany zgodnie z pkt 2.2.1 powyżej, do dnia wnioskowania o zmianę.
2.3.
Zmiany mogą zostać wprowadzone do Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy (lub Zamawiającego) zawierający uzasadnienie ich wprowadzenia, w szczególności w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z pkt 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 – wykazujący wpływ zmian przepisów na koszty wykonania Umowy.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenia zmian do Umowy oraz stosowne wyliczenia.
Zmiany Umowy zostaną dokonane drogą wprowadzenia aneksu do Umowy, po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz pozostałych dokumentów.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-20 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://inig.ezamawiajacy.pl/pn/inig/demand/131038/notice/public/details
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-20 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-19

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij