Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLSZTYNIE
10-561 OLSZTYN
ŻOŁNIERSKA 16
Tel. 89 527 95 00
Fax. 89 527 97 88
E-mail wsse@wsse.olsztyn.pl
WWW www.wsse.olsztyn.pl/
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn
Treść zamówienia ZP.272.1.6.2023 Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia ZP.272.1.6.2023 Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.Część 1: Odczynniki chemiczne – 27 pozycji szczegółowo określonych w formularzucenowym załączniku nr 1/1 do SWZ. Część 2: Testy na alergię – 2 opakowania określone w formularzucenowym załączniku nr 1/2 do SWZ. Część 3: Lateks diagnostyczny do identyfikacji enteropatogennych i enterokrwotocznych E.coli – 2 zestawy i 3 butelki określone w formularzucenowym załączniku nr 1/3 do SWZ. Część 4: Karty i odczynniki do aparatu VITEK 2 compact – 2 zestawy i 29 opakowań szczegółowo określone w formularzu cenowym załączniku nr 1/4 do SWZ. Część 5: Zestaw do kontroli densytometru oraz barwniki – 2 zestawy, 2 ampułki i 10 opakowań szczegółowo określone w formularzu cenowym załączniku nr 1/5 do SWZ. Część 6: Krążki różnicujące, identyfikacyjne i antybiogrmowe, test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Legionella w moczu, lateksy i krążki diagnostyczne oraz materiały pomocnicze – 148 opakowań i 1 zestaw określone w formularzu cenowym załączniku nr 1/6 do SWZ. Część 7: Sporale – 352 opakowania określone w formularzu cenowym załączniku nr 1/7 do SWZ. Część 8: Surowice diagnostyczne – 37 butelek szczegółowo określone w formularzucenowym załączniku nr 1/8 do SWZ Część 9: Materiały odniesienia / kontrole – 7 fiolek i 5 opakowań określone w formularzucenowym załączniku nr 1/9 do SWZ. ZP.272.1.6.2023
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db2622-9c97-488d-b2e2-bd0010910a4f
CPV 33.69.63.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie składa Wykonawca wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019r. poz. 369) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę – załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: kopię Certyfikatu Jakości ISO 9001 producenta oferowanych produktów, instrukcję wykonania testu w języku polskim, dane przedstawiciela nazwisko, imię, nr telefonu i adres e-mail, certyfikat jakości, katalog zawierający opis proponowanych produktów lub ulotkę informacyjną do każdego z nich, specyfikację krążków i przykładowe świadectwo kontroli jakości 3 różnych krążków antybiotykowych, certyfikat ISO 13485, deklaracje zgodności, certyfikaty analizy, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, certyfikaty jakości CE lub certyfikaty dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego w języku polskim, certyfikat IVD, aktualne certyfikaty ISO/IEC 17025, aktualny certyfikat ISO/IEC 17034, informację dot. sposobu ożywienia oferowanych szczepów. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: kopię Certyfikatu Jakości ISO 9001 producenta oferowanych produktów, instrukcję wykonania testu w języku polskim, dane przedstawiciela nazwisko, imię, nr telefonu i adres e-mail, certyfikat jakości, katalog zawierający opis proponowanych produktów lub ulotkę informacyjną do każdego z nich, specyfikację krążków i przykładowe świadectwo kontroli jakości 3 różnych krążków antybiotykowych, certyfikat ISO 13485, deklaracje zgodności, certyfikaty analizy, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, certyfikaty jakości CE lub certyfikaty dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego w języku polskim, certyfikat IVD, aktualne certyfikaty ISO/IEC 17025, aktualny certyfikat ISO/IEC 17034, informację dot. sposobu ożywienia oferowanych szczepów. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Do oferty należy dołączyć:- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; Do oferty należy dołączyć: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu załącznik nr 3. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska, 10-251, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo PL, tel. 895248358, e-mail przetargi.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): wsse.logintrade.net
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-12-15
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLSZTYNIE
10-561 OLSZTYN
ŻOŁNIERSKA 16

2023-03-24

Sposób składania ofert wsse.logintrade.net Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-04-22
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: termin ważności równy lub dłuższy niż 13 miesięcy od daty dostawy dla pozycji 1-25(nie więcej niż 60 miesięcy) 40
część 2: cena 60
część 2: termin ważności równy lub dłuższy niż 10 miesięcy od daty dostawy (nie więcej niż 60 miesięcy) 40
część 3: cena 60
część 3: termin ważności równy lub dłuższy niż 13 m-cy od daty dostawy (nie więcej niż 60 miesięcy) 40
część 4: cena 60
część 4: termin ważności równy lub dłuższy niż 13 m-cy od daty dostawy dla dla pozycji 1-13. (nie dłuższy niż 60 miesięcy) 40
część 5: cena 60
część 5: termin ważności równy lub dłuższy niż 7 m-cy od daty dostawy dla pozycji 2 (nie dłuższy niż 60 miesięcy) 40
część 6: cena 60
część 7: cena 60
część 7: termin ważności równy lub dłuższy niż 13 miesięcy w dniu dostawy dla pozycji 1, 2 (nie dłuższy niż 60 miesięcy) 40
część 8: cena 60
część 8: termin ważności równy lub dłuższy niż 13 miesięcy od daty dostawy. (nie więcej niż 60 miesięcy) 40
część 9: cena 60
część 9: termin ważności równy lub dłuższy niż 19 miesięcy w dniu dostawy dla pozycji 1-7 ( nie dłuższy niż 60 miesięcy) 40
Uwagi 2023/BZP 00139408/01

Dostawy
ZP.272.1.6.2023 Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291807
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żołnierska
1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 10-251
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 – Olsztyński
1.5.7.) Numer telefonu: 895248358
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wsse.logintrade.net
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
ZP.272.1.6.2023 Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4deabe17-c3e5-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139408
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039956/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 ODCZYNNIKI CHEMICZNE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania wsse.logintrade.net
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: informacje o środkach komunikacji elektronicznej szczegółowo zostały opisane w SWZ. Adres strony internetowej: wsse.logintrade.net
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej:
wsse.logintrade.net Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, jak również również przedmiotowych środków dowodowych na
platformie, Wykonawca składa podpis elektroniczny bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. Dalsze
informacje zamieszczone są w SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: wsse.logintrade.net/ustawowe
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO obowiązek informacyjny został szczegółowo opisany w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO obowiązek informacyjny został szczegółowo opisany w SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.6.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 9
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Odczynniki chemiczne – 27 pozycji szczegółowo określonych w formularzu
cenowym załączniku nr 1/1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie: 40%.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin ważności ” wynosi 40 punktów
Terminy ważności wyznaczone dla każdego zadania są minimalnymi terminami ważności. Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze ofert kryterium terminu ważności, w którym będzie punktował terminy dłuższe niż wyznaczone terminy dla każdego
zadania. Zaproponowanie terminu ważności poniżej wymaganego terminu ważności wyznaczonego dla każdego zadania będzie
niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin ważności” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru:
Zaoferowany termin ważności równy lub dłuższy niż 13 m-cy w dniu dostawy w pozycji 1-25 = 40 pkt
Zaoferowany termin ważności równy 12 m-cy w dniu dostawy w pozycji 1-25 = 0 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności równy lub dłuższy niż 13 miesięcy od daty dostawy dla pozycji 1-25(nie więcej niż 60 miesięcy)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Testy na alergię – 2 opakowania określone w formularzu
cenowym załączniku nr 1/2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie: 40%.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin ważności ” wynosi 40 punktów
Terminy ważności wyznaczone dla każdego zadania są minimalnymi terminami ważności. Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze ofert kryterium terminu ważności, w którym będzie punktował terminy dłuższe niż wyznaczone terminy dla każdego
zadania. Zaproponowanie terminu ważności poniżej wymaganego terminu ważności wyznaczonego dla każdego zadania będzie
niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin ważności” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru:
Zaoferowany termin ważności równy lub dłuższy niż 10 m-cy w dniu dostawy = 40 pkt
Zaoferowany termin ważności równy 9 m-cy w dniu dostawy = 0 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności równy lub dłuższy niż 10 miesięcy od daty dostawy (nie więcej niż 60 miesięcy)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Lateks diagnostyczny do identyfikacji enteropatogennych i enterokrwotocznych E.coli – 2 zestawy i 3 butelki określone w formularzu
cenowym załączniku nr 1/3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie: 40%.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023r., w przypadku otrzymania dodatkowych
środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego
zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin ważności ” wynosi 40 punktów
Terminy ważności wyznaczone dla każdego zadania są minimalnymi terminami ważności. Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze ofert kryterium terminu ważności, w którym będzie punktował terminy dłuższe niż wyznaczone terminy dla każdego
zadania. Zaproponowanie terminu ważności poniżej wymaganego terminu ważności wyznaczonego dla każdego zadania będzie
niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin ważności” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru:
Zaoferowany termin ważności równy lub dłuższy niż 13 m-cy w dniu dostawy = 40 pkt
Zaoferowany termin ważności równy 12 m-cy w dniu dostawy = 0 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności równy lub dłuższy niż 13 m-cy od daty dostawy (nie więcej niż 60 miesięcy)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Karty i odczynniki do aparatu VITEK 2 compact – 2 zestawy i 29 opakowań szczegółowo określone w formularzu cenowym załączniku nr 1/4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie: 40%.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023r., w przypadku otrzymania dodatkowych
środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin ważności ” wynosi 40 punktów
Terminy ważności wyznaczone dla każdego zadania są minimalnymi terminami ważności. Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze ofert kryterium terminu ważności, w którym będzie punktował terminy dłuższe niż wyznaczone terminy dla każdego
zadania. Zaproponowanie terminu ważności poniżej wymaganego terminu ważności wyznaczonego dla każdego zadania będzie
niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin ważności” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru:
Zaoferowany termin ważności równy lub dłuższy niż 13 m-cy w dniu dostawy dla pozycji 1-13= 40 pkt
Zaoferowany termin ważności równy 12 m-cy w dniu dostawy dla pozycji 1-13= 0 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności równy lub dłuższy niż 13 m-cy od daty dostawy dla dla pozycji 1-13. (nie dłuższy niż 60 miesięcy)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zestaw do kontroli densytometru oraz barwniki – 2 zestawy, 2 ampułki i 10 opakowań szczegółowo określone w formularzu cenowym załączniku nr 1/5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie: 40%.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin ważności ” wynosi 40 punktów
Terminy ważności wyznaczone dla każdego zadania są minimalnymi terminami ważności. Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze ofert kryterium terminu ważności, w którym będzie punktował terminy dłuższe niż wyznaczone terminy dla każdego
zadania. Zaproponowanie terminu ważności poniżej wymaganego terminu ważności wyznaczonego dla każdego zadania będzie
niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin ważności” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru:
Zaoferowany termin ważności równy lub dłuższy niż 7 m-cy w dniu dostawy dla pozycji 2= 40 pkt
Zaoferowany termin ważności równy 6 m-cy w dniu dostawy dla pozycji 2 = 0 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności równy lub dłuższy niż 7 m-cy od daty dostawy dla pozycji 2 (nie dłuższy niż 60 miesięcy)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Krążki różnicujące, identyfikacyjne i antybiogrmowe, test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Legionella w moczu, lateksy i krążki diagnostyczne oraz materiały pomocnicze – 148 opakowań i 1 zestaw określone w formularzu cenowym załączniku nr 1/6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie: 40%.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023r., w przypadku otrzymania dodatkowych
środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin ważności ” wynosi 40 punktów
Terminy ważności wyznaczone dla każdego zadania są minimalnymi terminami ważności. Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze ofert kryterium terminu ważności, w którym będzie punktował terminy dłuższe niż wyznaczone terminy dla każdego
zadania. Zaproponowanie terminu ważności poniżej wymaganego terminu ważności wyznaczonego dla każdego zadania będzie
niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin ważności” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru:
Zaoferowany termin ważności równy lub dłuższy niż 7 m-cy w dniu dostawy dla pozycji 12-19 = 40 pkt
Zaoferowany termin ważności równy 6 m-cy w dniu dostawy = 0 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności równy lub dłuższy niż 7 m-cy od daty dostawy (nie więcej niż 60 miesięcy)dla pozycji 12-19
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sporale – 352 opakowania określone w formularzu cenowym załączniku nr 1/7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie: 40%.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023r., w przypadku otrzymania dodatkowych
środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin ważności ” wynosi 40 punktów
Terminy ważności wyznaczone dla każdego zadania są minimalnymi terminami ważności. Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze ofert kryterium terminu ważności, w którym będzie punktował terminy dłuższe niż wyznaczone terminy dla każdego
zadania. Zaproponowanie terminu ważności poniżej wymaganego terminu ważności wyznaczonego dla każdego zadania będzie
niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin ważności” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru:
Zaoferowany termin ważności równy lub dłuższy niż 13 m-cy w dniu dostawy dla pozycji 1-2 = 40 pkt
Zaoferowany termin ważności równy 12 m-cy w dniu dostawy = 0 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności równy lub dłuższy niż 13 miesięcy w dniu dostawy dla pozycji 1, 2 (nie dłuższy niż 60 miesięcy)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Surowice diagnostyczne – 37 butelek szczegółowo określone w formularzu
cenowym załączniku nr 1/8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie: 40%.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023r., w przypadku otrzymania dodatkowych
środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego
zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin ważności ” wynosi 40 punktów
Terminy ważności wyznaczone dla każdego zadania są minimalnymi terminami ważności. Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze ofert kryterium terminu ważności, w którym będzie punktował terminy dłuższe niż wyznaczone terminy dla każdego
zadania. Zaproponowanie terminu ważności poniżej wymaganego terminu ważności wyznaczonego dla każdego zadania będzie
niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin ważności” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru:
Zaoferowany termin ważności równy lub dłuższy niż 13 m-cy w dniu dostawy = 40 pkt
Zaoferowany termin ważności równy 12 m-cy w dniu dostawy = 0 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności równy lub dłuższy niż 13 miesięcy od daty dostawy. (nie więcej niż 60 miesięcy)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Materiały odniesienia / kontrole – 7 fiolek i 5 opakowań określone w formularzu
cenowym załączniku nr 1/9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie: 40%.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023r., w przypadku otrzymania dodatkowych
środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych.
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru :
cena najtańszej oferty w PLN
C = ———————————————— x 60 pkt
cena badanej oferty w PLN
Ocena punktowa w kryterium „ Termin ważności” dokonana zostanie na podstawie:
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin ważności ” wynosi 40 punktów
Terminy ważności wyznaczone dla każdego zadania są minimalnymi terminami ważności. Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze ofert kryterium terminu ważności, w którym będzie punktował terminy dłuższe niż wyznaczone terminy dla każdego
zadania. Zaproponowanie terminu ważności poniżej wymaganego terminu ważności wyznaczonego dla każdego zadania będzie
niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin ważności” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru:
Zaoferowany termin ważności równy lub dłuższy niż 19 m-cy w dniu dostawy dla pozycji 1-7 = 40 pkt
Zaoferowany termin ważności równy 18 m-cy w dniu dostawy dla pozycji 1-7 = 0 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności równy lub dłuższy niż 19 miesięcy w dniu dostawy dla pozycji 1-7 ( nie dłuższy niż 60 miesięcy)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie składa Wykonawca wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
– Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019r. poz. 369) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę – załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: kopię Certyfikatu Jakości ISO 9001 producenta oferowanych produktów, instrukcję wykonania testu w języku polskim, dane przedstawiciela nazwisko, imię, nr telefonu i adres e-mail, certyfikat jakości, katalog zawierający opis proponowanych produktów lub ulotkę informacyjną do każdego z nich, specyfikację krążków i przykładowe świadectwo kontroli jakości 3 różnych krążków antybiotykowych, certyfikat ISO 13485, deklaracje zgodności, certyfikaty analizy, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, certyfikaty jakości CE lub certyfikaty dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego w języku polskim, certyfikat IVD, aktualne certyfikaty ISO/IEC 17025, aktualny certyfikat ISO/IEC 17034, informację dot. sposobu ożywienia oferowanych szczepów.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: kopię Certyfikatu Jakości ISO 9001 producenta oferowanych produktów, instrukcję wykonania testu w języku polskim, dane przedstawiciela nazwisko, imię, nr telefonu i adres e-mail, certyfikat jakości, katalog zawierający opis proponowanych produktów lub ulotkę informacyjną do każdego z nich, specyfikację krążków i przykładowe świadectwo kontroli jakości 3 różnych krążków antybiotykowych, certyfikat ISO 13485, deklaracje zgodności, certyfikaty analizy, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, certyfikaty jakości CE lub certyfikaty dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego w języku polskim, certyfikat IVD, aktualne certyfikaty ISO/IEC 17025, aktualny certyfikat ISO/IEC 17034, informację dot. sposobu ożywienia oferowanych szczepów.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Do oferty należy dołączyć:- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; Do oferty należy dołączyć: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu załącznik nr 3. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art.455 ustawy Pzp
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawek podatku VAT bądź akcyz;
2) poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;
3) dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych (zmiana następuje poprzez powiadomienie drugiej strony w składanych zamówieniach i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy);
4) konieczności zastąpienia produktu produktem równoważnym (tj. o parametrach co najmniej wymienionych w SWZ) za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, w sytuacji zaprzestania lub czasowego wstrzymania wytwarzania produktu objętego umową, pod warunkiem, iż produkt równoważny jest tej samej lub wyższej jakości. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zaprzestanie lub czasowe wstrzymanie produkcji produktu objętego umową przez producenta;
5) w sytuacji wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa np., która w bezpośredni sposób wpłynie na okoliczności realizacji umowy, dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu realizacji dostaw cząstkowych poprzez jego wydłużenie. Przedmiotowe zmiany będą wprowadzone aneksem, na podstawie uzasadnionego oraz udokumentowanego wniosku Wykonawcy i będą obowiązywać przez okres występowania okoliczności „siły wyższej”. Po jej ustaniu Strony powrócą do pierwotnych zapisów umownych
w drodze aneksu do umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: wsse.logintrade.net
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij