Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1
Tel. 22 234 86 02
Fax. 22 234 86 01
WWW www.pw.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnegoCzęść 1: ZADANIE 1 – uniwersalny sprzęt laboratoryjny, drobne urządzenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ. Część 2: ZADANIE 2 – naczynia laboratoryjne, elementy aparatury laboratoryjnej, filtry, akcesoria do mieszadeł magnetycznych,strzykawki, igły, pipety, węże, smary, folie, naczynia, szczotki, papierki wskaźnikowe, torebki, tacki i inne zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ. WCh.261.22.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1701895419314
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/856964
CPV 38.40.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia (art. 125 ustawy Pzp) o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 do SWZ) sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2: 1) formularza cenowego, który jest jednocześnie specyfikacją potwierdzającą parametry (cechy) oferowanego towaru z parametrami (cechami) wymaganymi przez Zamawiającego – wzór Załącznik nr 1 do SWZ; 2) kart katalogowych, kart produktu lub wydruków ze stron internetowych producenta/dystrybutora lub linków do stron internetowych, potwierdzających zgodności oferowanego towaru wskazanego formularzu cenowym z wymaganiami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wskazanymi w załączniku nr 1 do SWZ (dopuszcza się złożenie dokumentów w języku polskim lub angielskim) 3) Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością lub równoważny dla producenta/ów/dystrybutora/ów oferowanych towarów (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej/link do strony w języku polskim lub angielskim) 2. Przedstawione przedmiotowe środki dowodowe muszą zawierać sformułowania jednoznacznie wskazujące na towar, którego dotyczą. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 4. Zamawiający informuje, że wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych ujętych w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.2 oraz w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.3 SWZ tj.: kart katalogowych, kart produktu lub wydruków ze stron internetowych producentów/dystrybutorów lub linków do stron internetowych potwierdzających zgodności oferowanego towaru wskazanego formularzu cenowym z wymaganiami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz certyfikatów ISO 9001 systemu zarządzania jakością lub równoważnych dla producenta/ów/dystrybutora/ów oferowanych towarów w przypadku podania w formularzu cenowym nazwy producenta lub numery katalogowego oferowanych towarów. W przypadku nie wpisania w formularzu cenowym nazwy producenta i nie złożenia kart charakterystyki lub kart produktu/linków do stron, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: – Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych – pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają: – wspólnie: 1) wypełniony formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, 2) wypełniony formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. (W przypadku nie złożenia przedmiotowego środka dowodowego wskazanego w Rozdz. IV ust. 1 pkt 1.1 SWZ oraz nie wpisaniu producenta/nazwy handlowej do formularza cenowego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.), 3) pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy); 4) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, – każdy z Wykonawców: 1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o treści zgodnej ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SWZ; 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA WARSZAWSKA, ul. PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail zamowienia.wch@pw.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.pw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1

2023-12-18

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/856964 Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2024-01-16
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: termin dostawy 25
część 1: warunki odstawy 15
część 2: cena 60
część 2: termin dostawy 25
część 2: warunki odstawy 15
Uwagi 2023/BZP 00535272/01

Dostawy
Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wch@pw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99aebade-9425-11ee-ba3b-4e891c384685
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535272
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035247/49/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.20 Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Fundusze Europejskie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/856964
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/856964 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Monika Piotrkowicz, email: zamowienia.wch@pw.edu.pl, nr tel. 222347101 W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/856964
Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu
ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
4. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
Wymagania techniczne iorganizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej
Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. Sposób sporządzenia,
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na
podstawie art. 70 Ustawy.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-
661 Warszawa, tel. (22) 234 7211;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym
można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pw.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, nr
postępowania WCh.261.22.2023 prowadzonym w trybie podstawowym (wariant 1) na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00393633/01 z dnia 2022-10-14
2022-10-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
**) Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WCh.261.22.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE 1 – uniwersalny sprzęt laboratoryjny, drobne urządzenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38400000-9 – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdz. XIV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki odstawy
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE 2 – naczynia laboratoryjne, elementy aparatury laboratoryjnej, filtry, akcesoria do mieszadeł magnetycznych,
strzykawki, igły, pipety, węże, smary, folie, naczynia, szczotki, papierki wskaźnikowe, torebki, tacki i inne zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38400000-9 – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdz. XIV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki odstawy
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wymaga
załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia (art. 125 ustawy Pzp) o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik
nr 3 do SWZ) sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa
każdy z Wykonawców.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2:
1) formularza cenowego, który jest jednocześnie specyfikacją potwierdzającą parametry (cechy) oferowanego towaru z parametrami (cechami) wymaganymi przez Zamawiającego – wzór Załącznik nr 1 do SWZ;
2) kart katalogowych, kart produktu lub wydruków ze stron internetowych producenta/dystrybutora lub linków do stron internetowych, potwierdzających zgodności oferowanego towaru wskazanego formularzu cenowym z wymaganiami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wskazanymi w załączniku nr 1 do SWZ (dopuszcza się złożenie dokumentów w języku polskim lub angielskim)
3) Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością lub równoważny dla producenta/ów/dystrybutora/ów oferowanych towarów (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej/link do strony w języku polskim lub angielskim)
2. Przedstawione przedmiotowe środki dowodowe muszą zawierać sformułowania jednoznacznie wskazujące na towar, którego dotyczą.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 4. Zamawiający informuje, że wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych ujętych w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.2 oraz w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.3 SWZ tj.: kart katalogowych, kart produktu lub wydruków ze stron internetowych producentów/dystrybutorów lub linków do stron internetowych potwierdzających zgodności oferowanego towaru wskazanego formularzu cenowym z wymaganiami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz certyfikatów ISO 9001 systemu zarządzania jakością lub równoważnych dla producenta/ów/dystrybutora/ów oferowanych towarów w przypadku podania w formularzu cenowym nazwy producenta lub numery katalogowego oferowanych towarów. W przypadku nie wpisania w formularzu cenowym nazwy producenta i nie złożenia kart charakterystyki lub kart produktu/linków do stron, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: – Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania lub dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych
– pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają:
– wspólnie:
1) wypełniony formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
2) wypełniony formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. (W przypadku nie złożenia przedmiotowego środka dowodowego wskazanego w Rozdz. IV ust. 1 pkt 1.1 SWZ oraz nie wpisaniu producenta/nazwy handlowej do formularza cenowego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.),
3) pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy);
4) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
– każdy z Wykonawców:
1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o treści zgodnej ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/856964
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835).

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij