Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
59-220 LEGNICA
ADAMA MICKIEWICZA 24
Tel. 76 724 53 10
Fax. 76 724 53 11
E-mail administracja@psse.lca.pl
WWW psselegnica.pis.gov.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Legnica
Treść zamówienia Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych – zużywałnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy w okresie 12 miesięc…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych – zużywałnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy w okresie 12 miesięcy
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1683631661430
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/psse-legnica/zamowienie-adm-272-2-5-2023-ji
Osoba do kontaktu Jan Ilków-email: adm.psse.legnica@sanepid.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 m-cy
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
59-220 LEGNICA
ADAMA MICKIEWICZA 24

2023-05-19

Sposób składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY, ADAMA MICKIEWICZA 24, 59-220 LEGNICA Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena:100
Uwagi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Legnica, dnia 08.05.2023 r.
w Legnicy
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Nr postępowania ADM.272.2.5.2023.JI
1. Nazwa zamawiającego
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy.
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica
tel: 76/724 53 14, fax: 76/724 53 1 1
e-mail: administracja@psse.lca.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych – zużywałnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy w okresie 12 miesięcy
3. Wymagania zamawiającego co do realizacji zamówienia:
a) Złożenie w terminie przewidzianym w Zaproszeniu ofertę w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dołączona SWZ z dnia 08.05.2023 r.
c) Dostawa do siedziby Zamawiającego zamawianych partii zamawianych produktów w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia.
d) Cena Ofertowa powinna być ostateczna i zawierać wszystkie składniki w tym min. koszty transportu do siedziby Zamawiającego
e) Cena ofertowa poszczególnych przedmiotów powinna być stała w okresie obowiązywania umowy.
f) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zaproszony do podpisania umowy z okresem obowiązywania 12 m-cy licząc od dnia podpisania umowy.
g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty zamówienia określonej umową.
h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiększenia zamówienia o przedmioty nie przewidziane w Załączniku nr 1. Ceny na przedmioty nie opisane w Załączniku nr 1 ustalane będą oddzielnie. Powiększenie zamówienia nie może zwiększyć zamówienia powyżej łącznej kwoty 130 000 zł netto.
4. Wymagania podmiotowe:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez podmioty, które nie są objęte postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym i nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, oraz dysponują niezbędnym wyposażeniem i osobami mogącymi zrealizować zamówienie oraz posiadają niezbędne uprawnienia.
5. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie wyłączono ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. ) – art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – zamówienie poniżej 130 000 zł. Zamówienie realizowane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w PSSE w Legnicy (Zarządzenie nr 01/DYR/21 Dyrektora PSSE w Legnicy z dnia 26.02.2021 r. z późn zm.) i prowadzone jest w trybie Szczegółowym nr postępowania ADM.272.2.5.2023 Jl.
6. Warunki płatności oraz termin płatności:
Płatność – przelew w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
7. Termin związania z ofertą:
30 dni licząc od dnia składania ofert.
8. Termin wykonania zamówienia:
12 m-cy
9. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 19.05.2023 r. do godziny 15.00 w postaci elektronicznej
Adres do wysłania oferty, email: adm.psse.legnica@sanepid.gov.pl Zamawiający potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania oferty.
10. Kryterium wyboru oferty:
Najniższa cena za całość zamówienia.
Strona 1 / 2
11. Wskazanie osoby do kontaktu po stronie zamawiającego:
Jan lików-email: adm.psse.legnica@sanepid.gov.pl
12. Informacja o sposobie porozumiewania się z zamawiającym:
Poczta elektroniczna – email.
13. Data zamieszczenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej zamawiającego:
Informacje pozostałe:
1) Pełna dokumentacja zamówienia dostępna jest na stronie Zamawiającego:
https://www.gov.pl/web/psse-legnica/aktualne
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny.
3) W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia z oferentami negocjacji dotyczącej treści złożonych ofert. Jeśli w wyniku negocjacji złożona oferta nie aktualna, oferent w określonym w negocjacji terminie złoży ofertę ostateczną (zmienioną).
Kierownik Zamawiającego:
Załączniki:
1. Załącznik nr 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 05.05.2023 r..
Strona 2/2
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij