Sukcesywna dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30
Tel. 12 617 22 22
Fax. 12 633 10 14
E-mail dzp@agh.edu.pl
WWW www.agh.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Sukcesywna dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego – DE.dzp.272-17/24

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywna dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego – DE.dzp.272-17/24Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ramach aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego przez dane Jednostki Organizacyjne i dostarczane bezpośrednio do nich. Zamówienia będą składane przez Jednostki Organizacyjne pocztą elektroniczną
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.agh.edu.pl_1704972170210
LINK do SIWZ http://www.dzp.agh.edu.pl/dla-wykonawcow/ogloszenia-o-przetargach-agh/
CPV 33.79.30.00
Osoba do kontaktu Dział Zamówień Publicznych
PL +48 126173595 dzp@agh.edu.pl
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30

2024-02-12

Sposób składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. ADAMA MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena:60%
Termin realizacji zamówienia cząstkowego 40%
Uwagi POLSKA: LABORATORYJNE WYROBY SZKLANE
SUKCESYWNA DOSTAWA SZKŁA ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO – DE.DZP.272-17/24 8/2024 – 00017506-2024
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

1. Nabywca 1.1 Nabywca Oficjalna nazwa : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Status prawny nabywcy : Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej : Edukacja

2. Procedura 2.1 Procedura Tytuł : Sukcesywna dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego – DE.dzp.272-17/24

Opis : Sukcesywna dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego – DE.dzp.272-17/24Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ramach aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego przez dane Jednostki Organizacyjne i dostarczane bezpośrednio do nich. Zamówienia będą składane przez Jednostki Organizacyjne pocztą elektroniczną

Identyfikator procedury : 9ca05678-fbcb-4fc1-8d21-90d36339cf57

Wewnętrzny identyfikator : DE.dzp.272-17/24

Rodzaj procedury : Otwarta

Procedura jest przyspieszona : nie

Główne aspekty procedury : strona prowadzonego postępowania: https://www.dzp.agh.edu.pl/dla-wykonawcow/ogloszenia-o-przetargach-agh/ platforma do komunikacji: https://e-propublico.pl lub poczta elektroniczna

2.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33793000 Laboratoryjne wyroby szklane

2.1.2 Miejsce realizacji Adres pocztowy : al. Mickiewicza 30

Miejscowość : Kraków

Kod pocztowy : 30-059

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Kraków ( PL213 )

Kraj : Polska

2.1.4 Informacje ogólne Dana procedura lub część zamówienia, która została unieważniona lub nie przyniosła udanego rozstrzygnięcia, zostanie ponownie wszczęta

Podstawa prawna :

Dyrektywa 2014/24/UE

art. 132 ustaw z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)

2.1.6 Podstawy wykluczenia Aktywami zarządza likwidator : dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia : dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Działalność gospodarcza jest zawieszona : dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego : dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia : dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Korupcja : dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Nadużycia : dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy : dotyczy art 108 ust 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp

Niewypłacalność : dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne : dotyczy art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp

Płatność podatków : dotyczy art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym : Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) oraz Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawiezmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Udział w organizacji przestępczej : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Układ z wierzycielami : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Upadłość : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Winien poważnego wykroczenia zawodowego : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy Pzp

5. Część zamówienia 5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001 Tytuł : Sukcesywna dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego – DE.dzp.272-17/24

Opis : Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie świadczone dostawy szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek AGH. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ramach aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego przez dane Jednostki Organizacyjne i dostarczane bezpośrednio do nich. Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczone szkło laboratoryjne (materiał) oraz drobny sprzęt laboratoryjny, co najmniej na ogólnych warunkach określonych przez ich producentów.Zamówienie częściowo współfinansowane jest z funduszy Unii Europejskiejprzyznanych AGH na realizację projektów unijnych.

Wewnętrzny identyfikator : DE.dzp.272-17/24

5.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 33793000 Laboratoryjne wyroby szklane

5.1.2 Miejsce realizacji Adres pocztowy : al. Mickiewicza 30

Miejscowość : Kraków

Kod pocztowy : 30-059

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Kraków ( PL213 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania Okres obowiązywania : 12 MONTH

5.1.6 Informacje ogólne Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

5.1.9 Kryteria kwalifikacji Kryterium : Rodzaj : Inne

Nazwa : Zamawiający nie wyznacza żadnych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Opis : Zamawiający nie wyznacza żadnych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium : Rodzaj : Cena

Opis : 60%

Waga (wartość procentowa, dokładna) : 60

Kryterium : Rodzaj : Jakość

Opis : Termin realizacji zamówienia cząstkowego 40%

Waga (wartość procentowa, dokładna) : 40

5.1.11 Dokumenty zamówienia Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne : polski

Adres dokumentów zamówienia : www.dzp.agh.edu.pl ,

Kanał komunikacji ad hoc : Nazwa : https://e-propublico.pl

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne : Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia : https://e-propublico.pl

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału : polski

Katalog elektroniczny : Niedozwolone

Termin składania ofert : 2024-02-12+01:00 09:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna : 90 DAY

Informacje, które można uzupełnić po upływie terminu zgłoszeń : Według uznania nabywcy niektóre brakujące dokumenty dotyczące oferenta mogą zostać przedłożone później.

Informacje dodatkowe : Zamawiający, zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UEL3 z 6.1.2016, str. 16);b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą:Formularz oferty.Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. Kalkulacja cenowa – załącznik nr 1A do SWZ.Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej z dnia 13 kwietnia 2022 r., zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SWZ.

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia : 2024-02-12+01:00 10:00:00+01:00

Miejsce : Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem platformy: https://e-propublico.pl

Informacje dodatkowe : Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Warunki zamówienia : Warunki dotyczące realizacji zamówienia : zamawiający przewiduje możliwość zmiany ustaleń umowy, które zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

Wymagana jest umowa o poufności : nie

Fakturowanie elektroniczne : Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne : nie

Stosowane będą płatności elektroniczne : tak

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa oferentów, której udzielono zamówienia : Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zasady finansowe : przelewem do 21 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego

Informacje o terminach odwołania : Odwołanie wnosi się w terminie:1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.1.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobectreści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DziennikuUrzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.1.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.1.7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowaniaodwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

5.1.15 Techniki Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza

8. Organizacje 8.1 ORG-0001 Oficjalna nazwa : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Numer rejestracyjny : 6750001923

Adres pocztowy : Al. Mickiewicza 30

Miejscowość : Kraków

Kod pocztowy : 30-059

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Kraków ( PL213 )

Kraj : Polska

Punkt kontaktowy : Dział Zamówień Publicznych

E-mail : dzp@agh.edu.pl

Telefon : +48 126173595

Adres strony internetowej : www.dzp.agh.edu.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) : www.dzp.agh.edu.pl

Role tej organizacji : Nabywca

8.1 ORG-0002 Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny : 5262239325

Departament : Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Miejscowość : Warszawa

Kod pocztowy : 02-676

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )

Kraj : Polska

E-mail : odwolania@uzp.gov.pl

Telefon : +48 224584740

Adres strony internetowej : https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) : https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Role tej organizacji : Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

11. Informacje o ogłoszeniu 11.1 Informacje o ogłoszeniu Identyfikator/wersja ogłoszenia : c9e9f4c6-848b-4c37-9f14-10407581a0e5 – 01

Typ formularza : Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania : 2024-01-10Z 07:51:55Z

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski

11.2 Informacje o publikacji Numer publikacji ogłoszenia : 00017506-2024

Numer wydania Dz.U. S : 8/2024

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij