Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego

Dane organizatora UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8
Tel. 58 523 30 00
WWW ug.edu.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego w VI częściach

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego w VI częściach Numer referencyjny: 5B10.291.1.121.2023.KK1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części:1) część I – Butelki laboratoryjne,2) część II – Zlewki laboratoryjne i cylindry miarowe,3) część III – Kolby,4) część IV – Krystalizatory, lejki i rozdzielacze,5) część V – Probówki szklane,6) część VI – Drobne szkło laboratoryjne – różne rodzaje.2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33793000-5 (laboratoryjne wyroby szklane).3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć realizację zamówień częściowych w różnych ilościach na podstawie zamówień indywidualnych składanych drogą elektroniczną, poprzez wewnętrzny system zamówień Uniwersytetu Gdańskiego (tzw. sklep UG), przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego (Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie).4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SWZ część I – Butelki laboratoryjne Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części I – Butelki laboratoryjne. 2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33793000-5 (laboratoryjne wyroby szklane). 3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć realizację zamówień częściowych w różnych ilościach na podstawie zamówień indywidualnych składanych drogą elektroniczną, poprzez wewnętrzny system zamówień Uniwersytetu Gdańskiego (tzw. sklep UG), przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego (Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2a do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części I). 5. Zamówienie obejmuje: 1) sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego w ramach zamówień częściowych, w terminie określonym w rozdziale IV pkt 3 SWZ, 2) wniesienie szkła laboratoryjnego do miejsca dostawy Wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym. 6. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną, w sposób określony w pkt 3, zamówienia do Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 7. Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ. 8. Szkło laboratoryjne objęte jest co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta. 9. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana w załączniku nr 2a do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części I). Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego, wskazane w załączniku nr 2a do SWZ, są ilościami prognozowanymi (szacunkowymi), nie wiążącymi dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości szkieł laboratoryjnych wskazanych w załączniku nr 2a do SWZ, co nie będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy kwoty z § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację maksymalnie o 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądania wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana rezygnacja spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i nie stanowi zmiany umowy, wymagającej sporządzenia aneksu. 11. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ. część II – Zlewki laboratoryjne i cylindry miarowe Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części II – Zlewki laboratoryjne i cylindry miarowe. 2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33793000-5 (laboratoryjne wyroby szklane). 3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć realizację zamówień częściowych w różnych ilościach na podstawie zamówień indywidualnych składanych drogą elektroniczną, poprzez wewnętrzny system zamówień Uniwersytetu Gdańskiego (tzw. sklep UG), przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego (Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2b do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części II). 5. Zamówienie obejmuje: 1) sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego w ramach zamówień częściowych, w terminie określonym w rozdziale IV pkt 3 SWZ, 2) wniesienie szkła laboratoryjnego do miejsca dostawy Wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym. 6. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną, w sposób określony w pkt 3, zamówienia do Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 7. Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ. 8. Szkło laboratoryjne objęte jest co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta. 9. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana w załączniku nr 2b do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części II). Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego, wskazane w załączniku nr 2b do SWZ, są ilościami prognozowanymi (szacunkowymi), nie wiążącymi dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości szkieł laboratoryjnych wskazanych w załączniku nr 2b do SWZ, co nie będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy kwoty z § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację maksymalnie o 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądania wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana rezygnacja spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i nie stanowi zmiany umowy, wymagającej sporządzenia aneksu. 11. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ. część III – Kolby Część nr 3 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części III – Kolby. 2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33793000-5 (laboratoryjne wyroby szklane). 3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć realizację zamówień częściowych w różnych ilościach na podstawie zamówień indywidualnych składanych drogą elektroniczną, poprzez wewnętrzny system zamówień Uniwersytetu Gdańskiego (tzw. sklep UG), przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego (Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2c do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części III). 5. Zamówienie obejmuje: 1) sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego w ramach zamówień częściowych, w terminie określonym w rozdziale IV pkt 3 SWZ, 2) wniesienie szkła laboratoryjnego do miejsca dostawy Wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym. 6. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną, w sposób określony w pkt 3, zamówienia do Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 7. Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ. 8. Szkło laboratoryjne objęte jest co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta. 9. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana w załączniku nr 2c do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części III). Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego, wskazane w załączniku nr 2c do SWZ, są ilościami prognozowanymi (szacunkowymi), nie wiążącymi dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości szkieł laboratoryjnych wskazanych w załączniku nr 2c do SWZ, co nie będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy kwoty z § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację maksymalnie o 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądania wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana rezygnacja spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i nie stanowi zmiany umowy, wymagającej sporządzenia aneksu. 11. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ. część IV – Krystalizatory, lejki i rozdzielacze Część nr 4 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części IV – Krystalizatory, lejki i rozdzielacze. 2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33793000-5 (laboratoryjne wyroby szklane). 3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć realizację zamówień częściowych w różnych ilościach na podstawie zamówień indywidualnych składanych drogą elektroniczną, poprzez wewnętrzny system zamówień Uniwersytetu Gdańskiego (tzw. sklep UG), przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego (Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2d do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części IV). 5. Zamówienie obejmuje: 1) sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego w ramach zamówień częściowych, w terminie określonym w rozdziale IV pkt 3 SWZ, 2) wniesienie szkła laboratoryjnego do miejsca dostawy Wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym. 6. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną, w sposób określony w pkt 3, zamówienia do Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 7. Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ. 8. Szkło laboratoryjne objęte jest co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta. 9. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana w załączniku nr 2d do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części IV). Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego, wskazane w załączniku nr 2d do SWZ, są ilościami prognozowanymi (szacunkowymi), nie wiążącymi dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości szkieł laboratoryjnych wskazanych w załączniku nr 2d do SWZ, co nie będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy kwoty z § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację maksymalnie o 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądania wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana rezygnacja spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i nie stanowi zmiany umowy, wymagającej sporządzenia aneksu. 11. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ. część V – Probówki szklane Część nr 5 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części V – Probówki szklane. 2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33793000-5 (laboratoryjne wyroby szklane). 3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć realizację zamówień częściowych w różnych ilościach na podstawie zamówień indywidualnych składanych drogą elektroniczną, poprzez wewnętrzny system zamówień Uniwersytetu Gdańskiego (tzw. sklep UG), przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego (Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2e do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części V). 5. Zamówienie obejmuje: 1) sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego w ramach zamówień częściowych, w terminie określonym w rozdziale IV pkt 3 SWZ, 2) wniesienie szkła laboratoryjnego do miejsca dostawy Wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym. 6. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną, w sposób określony w pkt 3, zamówienia do Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 7. Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ. 8. Szkło laboratoryjne objęte jest co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta. 9. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana w załączniku nr 2e do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części V). Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego, wskazane w załączniku nr 2e do SWZ, są ilościami prognozowanymi (szacunkowymi), nie wiążącymi dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości szkieł laboratoryjnych wskazanych w załączniku nr 2e do SWZ, co nie będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy kwoty z § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację maksymalnie o 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądania wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana rezygnacja spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i nie stanowi zmiany umowy, wymagającej sporządzenia aneksu. 11. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ. część VI – Drobne szkło laboratoryjne – różne rodzaje Część nr 6 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części VI – Drobne szkło laboratoryjne – różne rodzaje. 2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33793000-5 (laboratoryjne wyroby szklane). 3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć realizację zamówień częściowych w różnych ilościach na podstawie zamówień indywidualnych składanych drogą elektroniczną, poprzez wewnętrzny system zamówień Uniwersytetu Gdańskiego (tzw. sklep UG), przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego (Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2f do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części VI). 5. Zamówienie obejmuje: 1) sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego w ramach zamówień częściowych, w terminie określonym w rozdziale IV pkt 3 SWZ, 2) wniesienie szkła laboratoryjnego do miejsca dostawy Wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym. 6. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną, w sposób określony w pkt 3, zamówienia do Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 7. Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ. 8. Szkło laboratoryjne objęte jest co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta. 9. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana w załączniku nr 2f do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części VI). Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego, wskazane w załączniku nr 2f do SWZ, są ilościami prognozowanymi (szacunkowymi), nie wiążącymi dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości szkieł laboratoryjnych wskazanych w załączniku nr 2f do SWZ, co nie będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy kwoty z § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację maksymalnie o 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądania wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana rezygnacja spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i nie stanowi zmiany umowy, wymagającej sporządzenia aneksu. 11. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1693831388062
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/813317
CPV 33.79.30.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagańIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagańIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagańIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 6 do SWZ – projekt umowy
Osoba do kontaktu Uniwersytet Gdański PL634 Gdański ul. Jana Bażyńskiego 8 Gdańsk 80-309 Kamil Korytowski, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8 kamil.korytowski@ug.edu.pl https://ug.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8

2023-10-05

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 02/01/2024
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 169-532909
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Krajowy numer identyfikacyjny: PL634 Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS:
PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Korytowski, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8
E-mail:
kamil.korytowski@ug.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://ug.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego w VI częściach
Numer referencyjny: 5B10.291.1.121.2023.KK

II.1.2) Główny kod CPV
33793000 Laboratoryjne wyroby szklane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części:
1) część I – Butelki laboratoryjne,
2) część II – Zlewki laboratoryjne i cylindry miarowe,
3) część III – Kolby,
4) część IV – Krystalizatory, lejki i rozdzielacze,
5) część V – Probówki szklane,
6) część VI – Drobne szkło laboratoryjne – różne rodzaje.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33793000-5 (laboratoryjne wyroby szklane).
3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć realizację zamówień częściowych w różnych ilościach
na podstawie zamówień indywidualnych składanych drogą elektroniczną, poprzez wewnętrzny system zamówień Uniwersytetu Gdańskiego (tzw. sklep UG), przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego (Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
część I – Butelki laboratoryjne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33793000 Laboratoryjne wyroby szklane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części I – Butelki laboratoryjne.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33793000-5 (laboratoryjne wyroby szklane).
3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć realizację zamówień częściowych w różnych ilościach
na podstawie zamówień indywidualnych składanych drogą elektroniczną, poprzez wewnętrzny system zamówień Uniwersytetu Gdańskiego (tzw. sklep UG), przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego (Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2a do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części I).
5. Zamówienie obejmuje:
1) sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego w ramach zamówień częściowych, w terminie określonym w rozdziale IV pkt 3 SWZ,
2) wniesienie szkła laboratoryjnego do miejsca dostawy Wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym.
6. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną, w sposób określony w pkt 3, zamówienia do Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
7. Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ.
8. Szkło laboratoryjne objęte jest co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta.
9. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana w załączniku nr 2a do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części I). Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego, wskazane w załączniku nr 2a do SWZ, są ilościami prognozowanymi (szacunkowymi), NIE wiążącymi dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości szkieł laboratoryjnych wskazanych w załączniku nr 2a do SWZ, co NIE będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy NIE przekroczy kwoty z § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację maksymalnie o 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. W tym przypadku Wykonawcy NIE przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądania wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana rezygnacja spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i NIE stanowi zmiany umowy, wymagającej sporządzenia aneksu.
11. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania zamówień częściowych / Waga: 30%
Cena – Waga: 70%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
część II – Zlewki laboratoryjne i cylindry miarowe
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33793000 Laboratoryjne wyroby szklane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części II – Zlewki laboratoryjne i cylindry miarowe.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33793000-5 (laboratoryjne wyroby szklane).
3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć realizację zamówień częściowych w różnych ilościach
na podstawie zamówień indywidualnych składanych drogą elektroniczną, poprzez wewnętrzny system zamówień Uniwersytetu Gdańskiego (tzw. sklep UG), przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego (Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2b do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części II).
5. Zamówienie obejmuje:
1) sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego w ramach zamówień częściowych, w terminie określonym w rozdziale IV pkt 3 SWZ,
2) wniesienie szkła laboratoryjnego do miejsca dostawy Wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym.
6. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną, w sposób określony w pkt 3, zamówienia do Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
7. Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ.
8. Szkło laboratoryjne objęte jest co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta.
9. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana w załączniku nr 2b do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części II). Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego, wskazane w załączniku nr 2b do SWZ, są ilościami prognozowanymi (szacunkowymi), NIE wiążącymi dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości szkieł laboratoryjnych wskazanych w załączniku nr 2b do SWZ, co NIE będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy NIE przekroczy kwoty z § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację maksymalnie o 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. W tym przypadku Wykonawcy NIE przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądania wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana rezygnacja spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i NIE stanowi zmiany umowy, wymagającej sporządzenia aneksu.
11. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania zamówień częściowych / Waga: 30%
Cena – Waga: 70%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
część III – Kolby
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33793000 Laboratoryjne wyroby szklane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części III – Kolby.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33793000-5 (laboratoryjne wyroby szklane).
3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć realizację zamówień częściowych w różnych ilościach
na podstawie zamówień indywidualnych składanych drogą elektroniczną, poprzez wewnętrzny system zamówień Uniwersytetu Gdańskiego (tzw. sklep UG), przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego (Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2c do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części III).
5. Zamówienie obejmuje:
1) sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego w ramach zamówień częściowych, w terminie określonym w rozdziale IV pkt 3 SWZ,
2) wniesienie szkła laboratoryjnego do miejsca dostawy Wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym.
6. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną, w sposób określony w pkt 3, zamówienia do Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
7. Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ.
8. Szkło laboratoryjne objęte jest co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta.
9. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana w załączniku nr 2c do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części III). Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego, wskazane w załączniku nr 2c do SWZ, są ilościami prognozowanymi (szacunkowymi), NIE wiążącymi dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości szkieł laboratoryjnych wskazanych w załączniku nr 2c do SWZ, co NIE będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy NIE przekroczy kwoty z § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację maksymalnie o 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. W tym przypadku Wykonawcy NIE przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądania wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana rezygnacja spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i NIE stanowi zmiany umowy, wymagającej sporządzenia aneksu.
11. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania zamówień częściowych / Waga: 30%
Cena – Waga: 70%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
część IV – Krystalizatory, lejki i rozdzielacze
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33793000 Laboratoryjne wyroby szklane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części IV – Krystalizatory, lejki i rozdzielacze.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33793000-5 (laboratoryjne wyroby szklane).
3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć realizację zamówień częściowych w różnych ilościach
na podstawie zamówień indywidualnych składanych drogą elektroniczną, poprzez wewnętrzny system zamówień Uniwersytetu Gdańskiego (tzw. sklep UG), przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego (Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2d do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części IV).
5. Zamówienie obejmuje:
1) sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego w ramach zamówień częściowych, w terminie określonym w rozdziale IV pkt 3 SWZ,
2) wniesienie szkła laboratoryjnego do miejsca dostawy Wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym.
6. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną, w sposób określony w pkt 3, zamówienia do Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
7. Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ.
8. Szkło laboratoryjne objęte jest co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta.
9. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana w załączniku nr 2d do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części IV). Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego, wskazane w załączniku nr 2d do SWZ, są ilościami prognozowanymi (szacunkowymi), NIE wiążącymi dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości szkieł laboratoryjnych wskazanych w załączniku nr 2d do SWZ, co NIE będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy NIE przekroczy kwoty z § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację maksymalnie o 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. W tym przypadku Wykonawcy NIE przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądania wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana rezygnacja spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i NIE stanowi zmiany umowy, wymagającej sporządzenia aneksu.
11. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania zamówień częściowych / Waga: 30%
Cena – Waga: 70%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
część V – Probówki szklane
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33793000 Laboratoryjne wyroby szklane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części V – Probówki szklane.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33793000-5 (laboratoryjne wyroby szklane).
3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć realizację zamówień częściowych w różnych ilościach
na podstawie zamówień indywidualnych składanych drogą elektroniczną, poprzez wewnętrzny system zamówień Uniwersytetu Gdańskiego (tzw. sklep UG), przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego (Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2e do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części V).
5. Zamówienie obejmuje:
1) sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego w ramach zamówień częściowych, w terminie określonym w rozdziale IV pkt 3 SWZ,
2) wniesienie szkła laboratoryjnego do miejsca dostawy Wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym.
6. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną, w sposób określony w pkt 3, zamówienia do Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
7. Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ.
8. Szkło laboratoryjne objęte jest co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta.
9. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana w załączniku nr 2e do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części V). Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego, wskazane w załączniku nr 2e do SWZ, są ilościami prognozowanymi (szacunkowymi), NIE wiążącymi dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości szkieł laboratoryjnych wskazanych w załączniku nr 2e do SWZ, co NIE będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy NIE przekroczy kwoty z § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację maksymalnie o 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. W tym przypadku Wykonawcy NIE przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądania wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana rezygnacja spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i NIE stanowi zmiany umowy, wymagającej sporządzenia aneksu.
11. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania zamówień częściowych / Waga: 30%
Cena – Waga: 70%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi pierwsze.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
część VI – Drobne szkło laboratoryjne – różne rodzaje
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33793000 Laboratoryjne wyroby szklane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części VI – Drobne szkło laboratoryjne – różne rodzaje.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33793000-5 (laboratoryjne wyroby szklane).
3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć realizację zamówień częściowych w różnych ilościach
na podstawie zamówień indywidualnych składanych drogą elektroniczną, poprzez wewnętrzny system zamówień Uniwersytetu Gdańskiego (tzw. sklep UG), przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego (Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2f do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części VI).
5. Zamówienie obejmuje:
1) sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego w ramach zamówień częściowych, w terminie określonym w rozdziale IV pkt 3 SWZ,
2) wniesienie szkła laboratoryjnego do miejsca dostawy Wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym.
6. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną, w sposób określony w pkt 3, zamówienia do Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
7. Miejscem dostawy szkła laboratoryjnego są dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych, wskazane w załączniku nr 4 do SWZ.
8. Szkło laboratoryjne objęte jest co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta.
9. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana w załączniku nr 2f do SWZ – formularz przedmiotowo-cenowy (odpowiednio dla części VI). Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego, wskazane w załączniku nr 2f do SWZ, są ilościami prognozowanymi (szacunkowymi), NIE wiążącymi dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości szkieł laboratoryjnych wskazanych w załączniku nr 2f do SWZ, co NIE będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość poszczególnych pozycji szkła laboratoryjnego wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy NIE przekroczy kwoty z § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację maksymalnie o 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ. W tym przypadku Wykonawcy NIE przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądania wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana rezygnacja spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i NIE stanowi zmiany umowy, wymagającej sporządzenia aneksu.
11. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania zamówień częściowych / Waga: 30%
Cena – Waga: 70%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy brutto, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi pierwsze.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 6 do SWZ – projekt umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/10/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/01/2024

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/10/2023
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Zamawiający NIE przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi NIE później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XII pkt 4 SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl (dalej platforma) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
.
Ofertę Wykonawca składa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za pośrednictwem systemu (platformy) platformazakupowa.pl.
Ofertę składa się, pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w języku polskim, na formularzu ofertowym – załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do SWZ (odpowiednio dla części I-VI) oraz formularzu przedmiotowo-cenowym – załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SWZ (odpowiednio dla części I-VI).
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosuje postanowienia art. 139 Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 Pzp; w art. 109 ust. 1 pkt 4), 8) i 10) Pzp; w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający informuje, że zgodnie z brzmieniem art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie NIE udzieli ani NIE dopuści do dalszego wykonywania zamówienia Wykonawcy, wobec którego mają zastosowanie wymienione w powyższym artykule ograniczenia.
Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o NIEpodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie JEDZ składa się, pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy), na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
Zamawiający NIE wymaga: wniesienia wadium i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, szczegółowe informacje dot. zamówienia zawarte są w SWZ, dostępnej na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
.
Szczegóły dotyczące podstaw wykluczenia oraz dodatkowe warunki zakazujące udzielenia lub dalszego wykonywania zamówienia: rozdz. VI SWZ; informacja dot. oświadczenia z art. 125 ust. 1 Pzp oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych: rozdz. VII SWZ; kryterium oceny ofert: rozdz. XVI SWZ; informacje dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: rozdz. IX SWZ, a Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: rozdz. VII SWZ.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom) – szczegóły w rozdz. XVIII SWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodna z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
169
2023
Następna aktualizacja:
05/09/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij