Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników biochemicznych i akcesoriów do badań

Dane organizatora UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28
Tel. 61 848 70 02
Fax. 61 848 71 46
E-mail rektorat@up.poznan.pl
WWW puls.edu.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia „Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników biochemicznych i akcesoriów do badań dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodnic…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia „Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników biochemicznych i akcesoriów do badań dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.”1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników biochemicznych i akcesoriów do badań naukowych 2. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 (Formularz cenowy + szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do niniejszej SWZ.Szczegóły Zamawiający opisał w Rozdziale 4 SWZ. 3830/AZ/262/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1699610139728
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/845534
CPV 24.96.50.00, 33.65.15.00, 33.69.63.00, 33.69.81.00, 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do pozycji wskazanej przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowny dokument, którym w rozumieniu Zamawiającego jest specyfikacja techniczna, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy, kartę charakterystyki bądź inny równoważny dokument określający parametry produktu proponowanego przez Wykonawcę. Z załączonego dokumentu w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania zawarte w SWZ. Uwaga! Przedmiotowe środki dowodowe (tak jak podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia) składa się w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający (stosownie do treści art. 107 ust. 2 Pzp) wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Mając jednak na uwadze dyspozycję art. 107 ust. 3 Pzp, przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. W przypadku gdy dokument został wystawiony przez upoważniony podmiot inny niż Wykonawca jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. W przypadku gdy dokument został wystawiony przez upoważniony podmiot jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wypełniając dokumenty, w których jest mowa o „Wykonawcy”, należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. W ofercie powinien być podany adres do korespondencji oraz dane kontaktowe do Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. 5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6. Formularz oferty składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. ul. Wojska Polskiego 28, 60-637, Poznań, woj. wielkopolskie, państwo PL, e-mail aneta.ignasiak@up.poznan.pl
Adres strony internetowej (URL): www.up.poznan.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28

2023-11-21

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan Godzina: 08:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-12-20
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
skrócenie terminu dostawy 40
Uwagi 2023/BZP 00487215/01

Dostawy
„Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników biochemicznych i akcesoriów do badań dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.”
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001844
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 28
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 60-637
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 – Miasto Poznań
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aneta.ignasiak@up.poznan.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników biochemicznych i akcesoriów do badań dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bdea411-7f95-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00487215
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00071936/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.14 Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników biochemicznych i akcesoriów do badań dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej służącym do złożenia oferty przez Wykonawcę jest platforma przetargowa dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, wyszczególnionymi w Rozdziale 15 SWZ za pośrednictwem platformy przetargowej.
W przypadku kiedy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) ze zm.) informacje te mają być zawarte w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku i zawierać wyraźne zastrzeżenie, że nie mogą być udostępniane. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE)
nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 r. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XadES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XadES. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast
przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a. .zip
b. .7Z
Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE
L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (ul. Wojska
Polskiego 28, 60-637 Poznań);
b) Inspektorem ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała e-mail:
tomasz.napierala@up.poznan.pl tel. 61 8487799;
c) uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym – na podstawie przepisów ustawy Pzp;
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania
umowy;
f) podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (stosowanie do art. 22 RODO);
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00406678/01 z dnia 2023-09-21
2023-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
h) Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników),
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
i) nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku
z postępowaniem:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 3830/AZ/262/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników biochemicznych i akcesoriów do badań naukowych
2. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 (Formularz cenowy + szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do niniejszej SWZ.
Szczegóły Zamawiający opisał w Rozdziale 4 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne

33651500-3 – Surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny

24965000-6 – Enzymy

38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: 6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającej na rezygnacji z zakupu pewnej ilości asortymentu, w przypadku mniejszego rzeczywistego zapotrzebowania. Ograniczenie zakresu zamówienia nie przekroczy łącznie 30% wartości zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w Rozdziale 18 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do pozycji wskazanej przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowny dokument, którym
w rozumieniu Zamawiającego jest specyfikacja techniczna, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy, kartę charakterystyki bądź inny równoważny dokument określający parametry produktu proponowanego przez Wykonawcę. Z załączonego dokumentu w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania zawarte w SWZ.
Uwaga! Przedmiotowe środki dowodowe (tak jak podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia) składa się w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający (stosownie do treści art. 107 ust. 2 Pzp) wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Mając jednak na uwadze dyspozycję art. 107 ust. 3 Pzp, przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

W przypadku gdy dokument został wystawiony przez upoważniony podmiot inny niż Wykonawca jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

W przypadku gdy dokument został wystawiony przez upoważniony podmiot jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wypełniając dokumenty, w których jest mowa o „Wykonawcy”, należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W ofercie powinien być podany adres do korespondencji oraz dane kontaktowe do Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Formularz oferty składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w § 7 Projektowanych postanowień umowy- Załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-21 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-21 08:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-20

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij