Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych

Dane organizatora UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
53-345 WROCŁAW
KOMANDORSKA 118/120
Tel. 71 368 01 00
Fax. 71 367 27 78
E-mail kontakt@ue.wroc.pl
WWW www.ue.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych na zajęcia dydaktyczne Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych na zajęcia dydaktyczne Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuPrzedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych na zajęcia dydaktyczne dla Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu szczegółowo opinana w załączniku nr 3 do SWZ Specyfikacja asortymentowo-cenowa. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w załącznikach stanowiących integralną część SWZ, w tym w szczególności zgodnie z zał. nr 3 do SWZ Specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz zał. nr 4 do SWZ Wzór umowy określających zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia KA-CZL-DZP.261.1.35.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1691739487986
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/804978
CPV 33.69.63.00, 33.69.65.00, 33.69.81.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru); jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z ustawą Pzp; jeżeli dotyczy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wart. 118 ust. 3 ustawy Pzp; jeżeli dotyczy oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie określonym w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wszelkie warunki określono w SWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, e-mail dzp@ue.wroc.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.ue.wroc.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia 6 miesiące
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
53-345 WROCŁAW
KOMANDORSKA 118/120

2023-08-22

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-09-20
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
termin dostawy częściowej 40
Uwagi 2023/BZP 00350441/01

Dostawy
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych na zajęcia dydaktyczne Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001531
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Komandorska 118/120
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 53-345
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 – Miasto Wrocław
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@ue.wroc.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ue.wroc.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych na zajęcia dydaktyczne Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab142b0c-380d-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00350441
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-11
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: informacje znajdują się w rozdziale X SWZ, https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc/proceedings i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie wskazanej powyżej, dotyczącej przedmiotowego postępowania. Pozostałe informacje techniczne i organizacyjne zamieszczono w rozdz. X SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszelkie informacje znajdują się w rozdziale XXXVIII SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KA-CZL-DZP.261.1.35.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 97560,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych na zajęcia dydaktyczne dla Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu szczegółowo opinana w załączniku nr 3 do SWZ Specyfikacja asortymentowo-cenowa. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w załącznikach stanowiących integralną część SWZ, w tym w szczególności zgodnie z zał. nr 3 do SWZ Specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz zał. nr 4 do SWZ Wzór umowy określających zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696300-8 – Odczynniki chemiczne

33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o poniższe kryteria
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika
to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru); jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zgodnie z ustawą Pzp; jeżeli dotyczy zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wart. 118 ust. 3 ustawy Pzp; jeżeli dotyczy
oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie
określonym w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wszelkie warunki określono w SWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp)
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-22 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-22 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-20
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij