Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, kultur mikrobiologicznych

Dane organizatora UNIWERSYTET ŁÓDZKI
90-136 ŁÓDŹ
GABRIELA NARUTOWICZA 68
Tel. 426354353
Fax. 42 665 57 71
E-mail przetargi@uni.lodz.pl
WWW www.uni.lodz.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, kultur mikrobiologicznych, przeciwciał oraz testów dla jednostek organizacyjnyc…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, kultur mikrobiologicznych, przeciwciał oraz testów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego Numer referencyjny: 85/ZP/2022Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, kultur mikrobiologicznych, przeciwciał oraz testów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w SWZ wraz z załącznikami.Część nr 1 – dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, kultur mikrobiologicznych, przeciwciał oraz testów Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, kultur mikrobiologicznych, przeciwciał oraz testów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowy opis wymagań dotyczących realizacji zamówienia określony został w SWZ wraz z załącznikami Część nr 2 – dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, kultur mikrobiologicznych, przeciwciał oraz testów Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, kultur mikrobiologicznych, przeciwciał oraz testów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowy opis wymagań dotyczących realizacji zamówienia określony został w SWZ wraz z załącznikami
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1668418490200
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/688891
CPV 24.32.70.00, 33.69.60.00, 33.69.63.00, 33.69.65.00, 33.69.81.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresieIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresieMinimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy, tj.1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 104 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559, 2054 i 2120),d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 8.1.1) SWZ;3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski NIEzależnie od siebie;6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresieDodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.8.3. Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i NIEzależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;8.4. Zamawiający, na mocy przepisu art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, które ustanawiają zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy:1. są obywatelami rosyjskimi, osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami z siedzibą w Rosji;2. są osobami prawnymi, podmiotami lub organami, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;3. są osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami działającymi w imieniu Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: lub pod kierunkiem:a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lubb. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,4. których, podwykonawcy, dostawcy i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji, jeżeli TAKi podwykonawca, dostawca, podmiot, na którego zdolności wykonawca polega, należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w punktach 8.4.1. – 8.4.3. SWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich NIE może podlegać wykluczeniu z powodu NIEspełniania warunków, o których mowa w pkt 8.1., 8.2., 8.3. , 8.4. SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 9 SWZ.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.1.1. oraz pkt 10.1.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.3.(10.3.1 – 10.3.6.) składa na wezwanie Zamawiającego każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.Postanowienie i zapisy dotyczące ochrony danych osobowych określa pkt. 1 SWZ.Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) określone zostały w SWZ
Osoba do kontaktu Uniwersytet Łódzki PL 724-000-32-43 ul. Narutowicza 68 Łódź 90-136 Agnieszka Gałda +48 426355080 agnieszka.galda@uni.lodz.pl +48 426354305 www.uni.lodz.pl https://www.bip.uni.lodz.pl/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ŁÓDZKI
90-136 ŁÓDŹ
GABRIELA NARUTOWICZA 68

2022-11-23

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 20/02/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 218-625774
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Łódzki
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 724-000-32-43
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 68
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-136
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gałda
E-mail:
agnieszka.galda@uni.lodz.pl
Tel.: +48 426355080
Faks: +48 426354305
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.uni.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
https://www.bip.uni.lodz.pl/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
www.platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
www.platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, kultur mikrobiologicznych, przeciwciał oraz testów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego
Numer referencyjny: 85/ZP/2022

II.1.2) Główny kod CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, kultur mikrobiologicznych, przeciwciał oraz testów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w SWZ wraz z załącznikami.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 641 564.38 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 1 – dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, kultur mikrobiologicznych, przeciwciał oraz testów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33698100 Kultury mikrobiologiczne
24327000 Różne organiczne substancje chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, jednostki organizacyjne składające zamówienia sukcesywne

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, kultur mikrobiologicznych, przeciwciał oraz testów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowy opis wymagań dotyczących realizacji zamówienia określony został w SWZ wraz z załącznikami

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 151 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 31 ust. 2 w zw. z art. 441 ust. 1 Ustawy przy realizacji przedmiotu zamówienia w częściach 1-2 przewiduje wykorzystanie prawa opcji.
Opcja dotycząca przedmiotu i wartości umowy – na podstawie zawartej umowy Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej dostawy asortymentu w tzw. „podstawowym zakresie” tj. wskazanego w Załączniku nr 2 do SWZ, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
Ponadto zgodnie z treścią art. 441 ust. 1 upzp Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji – w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy ze względów merytorycznych związanych ze specyfiką prowadzonych prac w szczególności naukowo-badawczych lub zajęć dydaktycznych wyniknie po stronie Zamawiającego konieczność zamówienia asortymentu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia niniejszego postępowania NIEwyspecyfikowanego jako podstawowy przedmiot zamówienia określony w Załączniku nr 2 do SWZ – Zamawiający ma prawo złożyć u Wykonawcy zamówienie na NIEzbędny asortyment ujęty w ofercie handlowej Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek ww. zamówienia zrealizować. Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania ofert do wskazania adresu strony internetowej lub złożenia pliku/plików elektronicznych (np. exel) zawierających ofertę handlową Wykonawcy. NIEdopełnienie ww. obowiązku równoznaczne jest z odmową realizacji przez Wykonawcę zamówień w ramach opcji, co stanowi o NIEzgodności ofert z SWZ – oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 upzp jako NIEzgodna z warunkami zamówienia. W celu należytego realizowania zamówień składanych przez Zamawiającego w ramach opcji Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych na stronie internetowej wskazanej przez NIEgo w ofercie zawierającej jego ofertę handlową / do aktualizacji oferty handlowej przekazanej Zamawiającemu wraz z ofertą w postaci pliku/plików elektronicznych (np. exel). Po otrzymaniu zamówienia na asortyment dostępny w ofercie handlowej Wykonawcy zgodnie z treścią oferty na stronie www lub w pliku/plikach, Wykonawca NIE może powoływać się na NIEaktualność zawartych na NIEj danych. Treść złożonej w postępowaniu oferty oraz postanowienia umowy mają pierwszeństwo w stosowaniu przed warunkami określonymi w bieżącej ofercie handlowej Wykonawcy z zastrzeżeniem, że w każdym czasie dopuszczalne jest zastosowanie warunków realizacji zamówień korzystniejszych dla Zamawiającego.
Maksymalna wartość opcji w poszczególnych częściach stanowi różnicę pomiędzy kwotą maksymalnej wartości brutto umowy a kwotą przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
Opcja dotycząca terminu obowiązywania umowy – Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na wydłużeniu terminu realizacji umowy o maksymalnie 6 miesięcy, w przypadku gdy w pierwotnie określonym terminie realizacji umowy NIE zostanie wykorzystana kwota zamówienia podstawowego powiększona o wartość opcji (kwota wartości umowy).
Realizacja prawa opcji będzie następowała w ramach warunków dostawy określonych
w umowie jako zamówienie podstawowe, w szczególności w zakresie terminu dostawy, płatności, okresu gwarancji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium udzielenia zamówienia: cena oferty brutto – 60 %, wysokość stałego rabatu udzielanego od cen jednostkowych brutto – 40 %. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, które dla części nr 1 wynosi: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 2 – dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, kultur mikrobiologicznych, przeciwciał oraz testów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33698100 Kultury mikrobiologiczne
24327000 Różne organiczne substancje chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, jednostki organizacyjne składające zamówienia sukcesywne

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, kultur mikrobiologicznych, przeciwciał oraz testów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowy opis wymagań dotyczących realizacji zamówienia określony został w SWZ wraz z załącznikami

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 490 264.12 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 31 ust. 2 w zw. z art. 441 ust. 1 Ustawy przy realizacji przedmiotu zamówienia w częściach 1-2 przewiduje wykorzystanie prawa opcji.
Opcja dotycząca przedmiotu i wartości umowy – na podstawie zawartej umowy Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej dostawy asortymentu w tzw. „podstawowym zakresie” tj. wskazanego w Załączniku nr 2 do SWZ, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
Ponadto zgodnie z treścią art. 441 ust. 1 upzp Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji – w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy ze względów merytorycznych związanych ze specyfiką prowadzonych prac w szczególności naukowo-badawczych lub zajęć dydaktycznych wyniknie po stronie Zamawiającego konieczność zamówienia asortymentu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia niniejszego postępowania NIEwyspecyfikowanego jako podstawowy przedmiot zamówienia określony w Załączniku nr 2 do SWZ – Zamawiający ma prawo złożyć u Wykonawcy zamówienie na NIEzbędny asortyment ujęty w ofercie handlowej Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek ww. zamówienia zrealizować. Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania ofert do wskazania adresu strony internetowej lub złożenia pliku/plików elektronicznych (np. exel) zawierających ofertę handlową Wykonawcy. NIEdopełnienie ww. obowiązku równoznaczne jest z odmową realizacji przez Wykonawcę zamówień w ramach opcji, co stanowi o NIEzgodności ofert z SWZ – oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 upzp jako NIEzgodna z warunkami zamówienia. W celu należytego realizowania zamówień składanych przez Zamawiającego w ramach opcji Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych na stronie internetowej wskazanej przez NIEgo w ofercie zawierającej jego ofertę handlową / do aktualizacji oferty handlowej przekazanej Zamawiającemu wraz z ofertą w postaci pliku/plików elektronicznych (np. exel). Po otrzymaniu zamówienia na asortyment dostępny w ofercie handlowej Wykonawcy zgodnie z treścią oferty na stronie www lub w pliku/plikach, Wykonawca NIE może powoływać się na NIEaktualność zawartych na NIEj danych. Treść złożonej w postępowaniu oferty oraz postanowienia umowy mają pierwszeństwo w stosowaniu przed warunkami określonymi w bieżącej ofercie handlowej Wykonawcy z zastrzeżeniem, że w każdym czasie dopuszczalne jest zastosowanie warunków realizacji zamówień korzystniejszych dla Zamawiającego.
Maksymalna wartość opcji w poszczególnych częściach stanowi różnicę pomiędzy kwotą maksymalnej wartości brutto umowy a kwotą przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
Opcja dotycząca terminu obowiązywania umowy – Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na wydłużeniu terminu realizacji umowy o maksymalnie 6 miesięcy, w przypadku gdy w pierwotnie określonym terminie realizacji umowy NIE zostanie wykorzystana kwota zamówienia podstawowego powiększona o wartość opcji (kwota wartości umowy).
Realizacja prawa opcji będzie następowała w ramach warunków dostawy określonych w umowie jako zamówienie podstawowe, w szczególności w zakresie terminu dostawy, płatności, okresu gwarancji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium udzielenia zamówienia: cena oferty brutto – 60 %, wysokość stałego rabatu udzielanego od cen jednostkowych brutto – 40 %. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, które dla części nr 2 wynosi: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy, tj.
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 104 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559, 2054 i 2120),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 8.1.1) SWZ;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski NIEzależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie
Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
8.3. Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:
1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i NIEzależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
8.4. Zamawiający, na mocy przepisu art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, które ustanawiają zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy:
1. są obywatelami rosyjskimi, osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami z siedzibą w Rosji;
2. są osobami prawnymi, podmiotami lub organami, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
3. są osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami działającymi w imieniu
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
lub pod kierunkiem:
a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
4. których, podwykonawcy, dostawcy i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji, jeżeli TAKi podwykonawca, dostawca, podmiot, na którego zdolności wykonawca polega, należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w punktach 8.4.1. – 8.4.3. SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich NIE może podlegać wykluczeniu z powodu NIEspełniania warunków, o których mowa w pkt 8.1., 8.2., 8.3. , 8.4. SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 9 SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w pkt. 10.1.1. oraz pkt 10.1.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.3.(10.3.1 – 10.3.6.) składa na wezwanie Zamawiającego każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
Postanowienie i zapisy dotyczące ochrony danych osobowych określa pkt. 1 SWZ.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) określone zostały w SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Ogłoszenie wstępne nr
2022/S 010-017659
opublikowane 14.01.2022

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:
2022/S 010-017659

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi elektronicznie za pośrednictwem
www.platformazakupowa.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium
w następującej wysokości:
na część nr 1 zamówienia: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy)
na część nr 2 zamówienia: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy)
Kwota wadium dla wszystkich części stanowi sumę kwot wartości wadium w poszczególnych częściach i wynosi: 9.00,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy)
Pozostałe postanowienia w zakresie form i tryby wnoszenia wadium określa pkt 12 SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: a
Miejscowość: a
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale IX Ustawy Pzp.
2) Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4) Odwołanie przysługuje na:
a. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej.
7) Odwołanie wnosi się w terminie:
a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 7)a.
8) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7) lit. a. i b. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału NIE stanowią inaczej.
11) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.
12) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/11/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
218
2022
Następna aktualizacja:
14/11/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij