Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

Dane organizatora POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
50-370 WROCŁAW
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27
Tel. 71 320 26 00
Fax. 71 322 36 64
E-mail bzp@pwr.wroc.pl
WWW www.pwr.wroc.pl
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych szczegółowo określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych szczegółowo określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki: nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy znajduje się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3. 3. Miejsce dostawy: Politechniki Wrocławska, Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii i Technologii Polimerów, Wrocław. Dokładny dres zostanie podany każdorazowo w zamówieniu cząstkowym. 4. Wspólny słownik Zamówień (CPV): 33693300-8 Odczynniki chemiczne. 5. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny oraz musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zPowstaje w kontekście projektu POIR.04.04.00-00-17D7/18 – Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-9757-141039.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141039
CPV 33.69.63.00
Wymagania 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). Typ Potencjał techniczny Opis Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Wykonawca składa: 1. Formularz Oferty – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2.1 do Zapytania cenowego. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Pełnomocnictwo dla osoby (osób) podpisującej (cych) ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego stanowiące potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Osoba do kontaktu Irena Napierała
irena.napierala@pwr.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-01
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
50-370 WROCŁAW
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27

2023-01-16

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Politechnika Wrocławska, Wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, : ; Osoby do kontaktu: Irena Napierała, tel.: , e-mail: Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-01-05 – data publikacji, 2023-01-16 – termin składania ofert, 2023-01 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: TAK
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100%
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.04.00-00-17D7/18 – Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych szczegółowo określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki: nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy znajduje się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3. 3. Miejsce dostawy: Politechniki Wrocławska, Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii i Technologii Polimerów, Wrocław. Dokładny dres zostanie podany każdorazowo w zamówieniu cząstkowym. 4. Wspólny słownik Zamówień (CPV): 33693300-8 Odczynniki chemiczne. 5. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny oraz musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Treść Oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów, norm, aprobat lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego odczynniki wymienione w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia (w tym okres gwarancji) stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne odczynniki muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe w innych przypadkach określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij