Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

ane organizatora INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN W WARSZAWIE
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3
Tel. 22 589 22 00
Fax. 22 822 53 42
E-mail dyrekcja@nencki.edu.pl
WWW www.nencki.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Sukcesywna dostawa
odczynników chemicznych
do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywna dostawaodczynników chemicznychdo Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego NenckiegoPolskiej Akademii Nauk
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=nencki.edu.pl_1671693993782
LINK do SIWZ http://www.nencki.edu.pl/pl/enquirie/zapytanie-ofertowe-nr-073-2022-na-sukcesywna-dostawe-odczynnikow-chemicznych-do-instytutu-biologii-doswiadczalnej-im-marcelego-nenckiego-polskiej-akademii-nauk/
CPV 24.30.00.00
Osoba do kontaktu Ryszard Senk
e-mail: r.senk@nencki.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 5 dni od daty wysłania zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN W WARSZAWIE
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3

2023-01-05

Sposób składania ofert INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN W WARSZAWIE, LUDWIKA PASTEURA 3, 02-093 WARSZAWA Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Warszawa, dnia 21.12.2022 r.
ZapytaniE ofertowe nr 073/2022
na sukcesywna dostawa
odczynników chemicznych
do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825
Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Ryszard Senk
e-mail: r.senk@nencki.edu.pl
Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 05.01.2023 r., do godz. 12.00
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa:
• odczynników chemicznych wyszczególnionych w tabeli Załącznika nr 1 (Wzór formularza oferty)
Wykonawca jest zobowiązany do załączenia kart charakterystyk dla dostarczanego towaru, ewentualnie udostępni Zamawiającemu adres katalogu pod którym wskazane karty są dostępne.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości asortymentu od wskazanej w formularzu oferty.
Kod CPV:24300000-7
Termin ważności: nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy odczynników.
Termin realizacji każdego (jednorazowego) zamówienia: max. do 5 dni od daty wysłania zamówienia.
Dostawa, wniesienie,
II Kryteria oceny ofert
Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków określonych
w Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt. I).
III Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia oraz:
a. cenę poszczególnych produktów wymienionych w formularzu oferty;
b. koszt transportu jednorazowej dostawy powinien być wliczony w cenę towaru
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
4. Ceną oferty jest cena za całość wykonanego zamówienia.
5. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia a także ewentualne upusty
rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
6. Cena w ofercie Wykonawcy musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
7. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu – Szablon oferta cenę za wykonanie zamówienia bez podatku VAT oraz cenę z naliczonym, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi podatkiem VAT.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
10. W przypadku Wykonawców zagranicznych nie objętych wewnątrzwspólnotową wymianą towarów Zamawiający dla porównania ofert doliczy również cło (jeśli w tym zamówieniu będzie występować cło jako dodatkowy koszt ponoszony przez Zamawiającego)
11. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
12. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: r.senk@nencki.edu.pl.
13. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych.
14. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów zamiennych w odniesieniu do produktów wskazanych z nazwy producenta ( Nr katalogowy towaru z wyłączeniem pozycji nr 15 i 16)
15. Wykonawca musi posiadać nr rejestrowy BDO i zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego odbierać puste szklane opakowania po dostarczonym Metanolu na kosz własny.
16. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.
17. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
18. W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
19. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie)-wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi-2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
20. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
21. Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.
IV Dodatkowe informacje:
1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na okres 12 miesięcy.
2. Maksymalny termin realizacji każdorazowego zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 5 dni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
5. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.
6. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij