STANOWISKO DO BADAŃ BUDOWY CHEMICZNEJ OPRACOWYWANYCH MATERIAŁÓW

Dane organizatora WODA LEŻAJSK SP. Z O.O.
37-300 LEŻAJSK
WIERZAWICE 874
E-mail biuro@wodalezajsk.pl
WWW wodalezajsk.pl/
Województwo podkarpackie
Powiat Leżajsk
Treść zamówienia STANOWISKO DO BADAŃ BUDOWY CHEMICZNEJ OPRACOWYWANYCH MATERIAŁÓW: – Chromatograf cieczowy – 1 sztuka – ICP-OES – 1 sztuka – Miernik do badani…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia STANOWISKO DO BADAŃ BUDOWY CHEMICZNEJ OPRACOWYWANYCH MATERIAŁÓW: – Chromatograf cieczowy – 1 sztuka – ICP-OES – 1 sztuka – Miernik do badania związków organicznych (CHZT, azotu i fosforu -1 sztuka – łaźnia wodna z wytrząsaniem – 2 sztuki – aparat do CO2 – 1 sztuka – inkubator – 1 sztuka – zamrażarka – 2 sztuki – zmywarka – 1 sztuka – suszarka laboratoryjna – 2 sztuki – demineralizator – 1 sztuka OPIS I PARAMETRY: Urządzenia mają służyć, jako wyposażenie Laboratorium Głównego w Centrum Badawczo Rozwojowym. Opis i specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia została przedstawiona w Specyfikacji Warunków Zamówienia, która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego. TERMINY: Zamawiający ustala termin złożenia oferty do dnia 10 listopada 2023 r. Planowany termin zawarcia umowy: listopad 2023 Wykonanie zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2023r. FORMA OFERTY: Ofertę należy przesłać na załączonym do zapytania oPowstaje w kontekście projektu POIR.02.01.00-00-0177/19 – „Rozwój infrastruktury B+R dla opracowania innowacyjnych rozwiązań materiałowych i technologicznych odnośnie opakowań o charakterze ekologicznym przeznaczonych na wodę pitną”
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-18574-175397.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/175397
CPV 33.15.20.00, 38.29.60.00, 38.43.22.00, 38.43.30.00, 38.50.00.00, 38.57.00.00, 39.71.11.20, 42.71.62.00, 42.94.30.00, 42.95.90.00
Wymagania 1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. 2) Wprowadzenie zmian zależy wyłącznie od Zamawiającego. 3) Umowa może zostać zmieniona w szczególności, gdy: a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. 4) Zmiana umowy jest bezwzględnie konieczna gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy b) wystąpią okoliczności niezależne od Dostawcy na uzasadniony wniosek Dostawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Dostawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, sankcje państwowe). c) wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu). Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy posiadają doświadczenie polegające na dostawie analogicznych urządzeń. Przez analogiczne rozumie się sprzęt laboratoryjny. Zamawiający wymaga przedstawienia listy referencyjnych dostaw, zawierającej: zakres wykonanych dostaw ich miejsce oraz datę wykonania na potwierdzenie posiadanego doświadczenia. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Brak powiązań z Zamawiającym. Oświadczenie o braku powiązań będące załącznikiem do Zapytania Ofertowego (Załącznik nr.2). Oświadczenie musi przedstawić bezpośredni oferent. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1.) Uzupełniony wzór oferty (Załącznik nr.1) zawierający: a. Nazwę, adres, dane rejestrowe przedsiębiorcy. b. Datę sporządzenia oferty. c. Kwotę netto/brutto oferowaną za dostawę. d. Oferowany okres gwarancji Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania umów zgodnie z CEIDG lub KRS lub do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania firmy (Załącznik nr.1 str.1- Oferta) 2.) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (Załącznik nr.2). 3.) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub analogicznego rejestru lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące. 4.) Dokument lub specyfikacja techniczna urządzenia potwierdzająca posiadanie parametrów technicznych wskazanych w zapytaniu ofertowym.
Osoba do kontaktu Stanisław Tadeusz Wyskiel
660395482 stwyskiel@gmail.com
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-11
Miejsce i termin składania ofert WODA LEŻAJSK SP. Z O.O.
37-300 LEŻAJSK
WIERZAWICE 874

2023-11-10

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Woda Leżajsk Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, : ; Osoby do kontaktu: Stanisław Tadeusz Wyskiel, tel.: 660395482, e-mail: stwyskiel@gmail.com Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-10-10 – data publikacji, 2023-11-10 – termin składania ofert, 2023-11 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie nazwa kryterium – cena netto waga kryterium – 90 pkt. (90%) sposób oceny i punktowania; liczba punktów = (cmin/co) x 90 gdzie: cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert co – cena podana w ofercie maksymalna liczba punktów, w tym kryterium wynosi: 90 punktów. nazwa kryterium – okres gwarancji * waga kryterium – 10pkt. (10%) sposób oceny i punktowania; liczba punktów = (go/gmax) x 10 gdzie: go – gwarancja podana w ofercie gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert maksymalna liczba punktów, w tym kryterium wynosi: 10 punktów.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0177/19 – „Rozwój infrastruktury B+R dla opracowania innowacyjnych rozwiązań materiałowych i technologicznych odnośnie opakowań o charakterze ekologicznym przeznaczonych na wodę pitną”
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. 2) Wprowadzenie zmian zależy wyłącznie od Zamawiającego. 3) Umowa może zostać zmieniona w szczególności, gdy: a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. 4) Zmiana umowy jest bezwzględnie konieczna gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy b) wystąpią okoliczności niezależne od Dostawcy na uzasadniony wniosek Dostawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Dostawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, sankcje państwowe). c) wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu).
Opis
STANOWISKO DO BADAŃ BUDOWY CHEMICZNEJ OPRACOWYWANYCH MATERIAŁÓW: – Chromatograf cieczowy – 1 sztuka – ICP-OES – 1 sztuka – Miernik do badania związków organicznych (CHZT, azotu i fosforu -1 sztuka – łaźnia wodna z wytrząsaniem – 2 sztuki – aparat do CO2 – 1 sztuka – inkubator – 1 sztuka – zamrażarka – 2 sztuki – zmywarka – 1 sztuka – suszarka laboratoryjna – 2 sztuki – demineralizator – 1 sztuka OPIS I PARAMETRY: Urządzenia mają służyć, jako wyposażenie Laboratorium Głównego w Centrum Badawczo Rozwojowym. Opis i specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia została przedstawiona w Specyfikacji Warunków Zamówienia, która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego. TERMINY: Zamawiający ustala termin złożenia oferty do dnia 10 listopada 2023 r. Planowany termin zawarcia umowy: listopad 2023 Wykonanie zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2023r. FORMA OFERTY: Ofertę należy przesłać na załączonym do zapytania ofertowego formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej w postaci skanu podpisanych dokumentów za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności – ogłoszenie nr 2023-18574-175397 lub na adres poczty elektronicznej Zamawiającego email biuro@wodalezajsk.pl. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty polskiej lub usługi kurierskiej lub dostarczona osobiście do siedziby Firmy w godzinach od 8:00 do 16:00 pod adres:: Woda Leżajsk Sp. z o. o. Wierzawice 874 37-300 Leżajsk Oferty nadesłane pocztą, kurierem lub dostarczone osobiście należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą firmy Oferenta i jego adresem, zaadresowane na Zamawiającego. Koperta oraz mail powinna także zawierać dopisek: „Dotyczy zapytania ofertowego nr CBR-10_S.BAD Nie otwierać do dnia 10 listopada 2023 r. Oferta powinna zawierać zeskanowane wymienione dokumenty w formie załączników. Wadium nie jest wymagane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia niekompletnych ofert. O wyborze Oferenci zostaną poinformowani zwrotnie pocztą elektroniczną. Powstaje w kontekście projektu; POIR.02.01.00-00-0177/19; „Rozwój infrastruktury B+R dla opracowania innowacyjnych rozwiązań materiałowych i technologicznych odnośnie opakowań o charakterze ekologicznym przeznaczonych na wodę pitną”
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij