Sprzęt laboratoryjny

Dane organizatora INSPEKCJA WETERYNARYJNA-WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE
71-337 SZCZECIN
OSTRAWICKA 2
Tel. 91 489 82 00
Fax. 91 489 82 55
E-mail kancelaria@wiw.szczecin.pl
WWW bip.wiw.szczecin.pl/wiwszczecin/chapter_70008.asp
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia Sprzęt laboratoryjny

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sprzęt laboratoryjnyCzęść 1: Autoklaw Część 2: Czytnik płytek ELISA wraz ze stacją sterującą. Część 3: Mikroskop z modułem do epifluorescencji A.272. C 30. 2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00342749-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db9725-96b7-9dee-0b0e-9900111a5d33
CPV 33.19.11.10, 38.43.00.00, 38.51.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Przedmiotowe środki dowodowe, wymagane w celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć specyfikację techniczną oferowanego urządzenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (Specyfikacja techniczna stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu). 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwo, jeśli konieczne. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż: Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE, ul. ul. Ostrawicka 2, 71-337, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo PL, e-mail kancelaria@wiw.szczecin.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wiw.szczecin.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia od 2023-10-01 do 2023-12-15
Miejsce i termin składania ofert INSPEKCJA WETERYNARYJNA-WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE
71-337 SZCZECIN
OSTRAWICKA 2

2023-08-17

Sposób składania ofert Ofertę składa się na Platformie e-Zamówienia z zastosowaniem zasad określonych w Rozdziale XIV Specyfikacji Warunków Zamówienia. Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena Waga: 60
Gwarancja Waga: 20
Serwis – Bezpłatne przeglądy techniczne Waga: 20
Cena Waga: 60
Gwarancja na czytnik (G I) Waga: 20
Gwarancja na komputer (G II) Waga: 20
Cena Waga: 60
Gwarancja Waga: 40,00
Uwagi 2023/BZP 00342749/01

Dostawy
Sprzęt laboratoryjny
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000093438
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Ostrawicka 2
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 71-337
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 – Miasto Szczecin
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wiw.szczecin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wiw.szczecin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Realizacja zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii, bezpieczeństwo żywności, ochrona zdrowia zwierząt, weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sprzęt laboratoryjny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5b43172-34f2-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00342749
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072307/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.10 SPRZĘT LABORATORYJNY

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5b43172-34f2-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, w zakresie dotyczącym składania ofert oraz oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, jest możliwa drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@wiw.szczecin.pl
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
13. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie korzystania z platformy e-Zamówienia oraz zobowiązują się korzystając z platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego regulaminu.
14. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert.
15.Pozostałe wymagania w zakresie komunikacji zostały wskazane w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny w zakresie RODO określa Rozdział XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: A.272. C 30. 2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Autoklaw

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191110-9 – Autoklawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-01 do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w SWZ. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.

Całkowita liczba punktow przyznanych ofercie będzie obliczana wg następującego wzoru:
1) Dla zadania 1 : P = C + G + S

P – łączna liczba punktow przyznana ofercie badanej
C – liczba punktow przyznana ofercie badanej w kryterium „Cena brutto oferty”
G – liczba punktow przyznana ofercie badanej w kryterium „Gwarancja”
S – liczba punktow przyznana ofercie badanej w kryterium „Serwis – bezpłatne badanie techniczne”
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis – Bezpłatne przeglądy techniczne
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Czytnik płytek ELISA wraz ze stacją sterującą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38430000-8 – Aparatura do wykrywania i analizy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-01 do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w SWZ. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.

Całkowita liczba punktow przyznanych ofercie będzie obliczana wg następującego wzoru:
Dla zadania 2: P = C + GI + GII

P – łączna liczba punktow przyznana ofercie badanej
C – liczba punktow przyznana ofercie badanej w kryterium „Cena brutto oferty”
G – liczba punktow przyznana ofercie badanej w kryterium „Gwarancja”
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na czytnik (G I)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na komputer (G II)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Mikroskop z modułem do epifluorescencji

4.2.6.) Główny kod CPV: 38510000-3 – Mikroskopy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-01 do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w SWZ. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.

Całkowita liczba punktow przyznanych ofercie będzie obliczana wg następującego wzoru:
Dla zadania 3: P = C + G

P – łączna liczba punktow przyznana ofercie badanej
C – liczba punktow przyznana ofercie badanej w kryterium „Cena brutto oferty”
G – liczba punktow przyznana ofercie badanej w kryterium „Gwarancja”
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Przedmiotowe środki dowodowe, wymagane w celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego.
Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć specyfikację techniczną oferowanego urządzenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (Specyfikacja techniczna stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwo, jeśli konieczne.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Wszelkie zmiany w umowie będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym ustawą Pzp, wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy zgodnej z obowiązującymi przepisami i treścią niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmian treści umowy w zakresie:
1) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;
2) konieczności zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, np. zmiany wymogów technicznych lub/i technologicznych, z zachowaniem ceny i minimalnych parametrów wskazanych w umowie;
3) zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na okoliczności wynikające z działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie lub rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie, o okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. Zmiany obowiązują z dniem podpisania aneksu.
4. Okoliczności wskazane w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub może takiej zgody nie wyrazić bez podawania Wykonawcy uzasadnienia braku takiej zgody.
5. W przypadku zmiany:
1) stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
– wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego złożony drugiej Stronie umowy, który zawiera dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku, że proponowana zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 3 i 4, jest pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, który zawiera:
1) dokładny opis proponowanej zmiany;
2) uzasadnienie, w ramach którego Wykonawca wykaże, że zmiany, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 3 i 4, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
8. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę wynagrodzenia w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia czy zmiana wynagrodzenia jest zasadna.
9. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu normatywnego wprowadzającego zmianę, która stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia.
10. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych, chyba że w umowie wyraźnie wskazano odmiennie oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej
z obowiązującymi przepisami.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: – aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-17 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się na Platformie e-Zamówienia z zastosowaniem zasad określonych w Rozdziale XIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-17 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij