Sprzęt laboratoryjny

Dane organizatora INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BYDGOSZCZY
85-090 BYDGOSZCZ
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10
Tel. 52 339 21 00
Fax. 52 322 13 52
E-mail bydgoszcz.wiw@wetgiw.gov.pl
WWW www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Treść zamówienia

Sprzęt laboratoryjny III

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sprzęt laboratoryjny III Numer referencyjny: WIWa.272.19.2022Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej, NIEzbędnego do wykonywania badań laboratoryjnychSpektrometr ICP-OES z pionowym podwójnym podglądem (VDV) Część nr 1 Spektrometr ICP-OES z pionowym podwójnym podglądem (VDV) dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej, niezbędny do wykonywania badań laboratoryjnych System do automatycznej ekstrakcji tłuszczu Część nr 2 System do automatycznej ekstrakcji tłuszczu dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej, niezbędny do wykonywania badań laboratoryjnych Komora laminarna I Część nr 3 Komora laminarna dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej, niezbędny do wykonywania badań laboratoryjnych Komora laminarna II Część nr 4 Komora laminarna dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej, niezbędny do wykonywania badań laboratoryjnych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.wiw.bydgoszcz.pl_1664886353426
LINK do SIWZ http://www.bip.wiw.bydgoszcz.pl/index.php?id=147&p=293
CPV 38.00.00.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ
Osoba do kontaktu Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 000092462 Powstańców Wielkopolskich 10 Bydgoszcz 85-090 Beata Smoczyk +52 3392146 beata.smoczyk@weterynaria.bydgoszcz.pl +52 3221352 www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Koniec: 23/12/2022
Miejsce i termin składania ofert

INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BYDGOSZCZY
85-090 BYDGOSZCZ
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10

2022-11-03

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-propublico.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 08:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji  
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 31/01/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Gwarancja / Waga: 20
Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena – Waga: 60
Uwagi

2022/S 191-539979
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Krajowy numer identyfikacyjny: 000092462
Adres pocztowy: Powstańców Wielkopolskich 10
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS:
PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Smoczyk
E-mail:
beata.smoczyk@weterynaria.bydgoszcz.pl
Tel.: +52 3392146
Faks: +52 3221352
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://e-propublico.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sprzęt laboratoryjny III
Numer referencyjny: WIWa.272.19.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej, NIEzbędnego do wykonywania badań laboratoryjnych

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Spektrometr ICP-OES z pionowym podwójnym podglądem (VDV)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy,
ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Spektrometr ICP-OES z pionowym podwójnym podglądem (VDV) dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej, NIEzbędny do wykonywania badań laboratoryjnych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 23/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
System do automatycznej ekstrakcji tłuszczu
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy,
ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
System do automatycznej ekstrakcji tłuszczu dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej, NIEzbędny do wykonywania badań laboratoryjnych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 23/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Komora laminarna I
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział Terenowy w Toruniu
ul. A. Antczaka 39-41, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Komora laminarna dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej, NIEzbędny do wykonywania badań laboratoryjnych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 23/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Komora laminarna II
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Komora laminarna dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej, NIEzbędny do wykonywania badań laboratoryjnych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 23/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/11/2022
Czas lokalny: 08:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
platforma ePropublico
https://e-propublico.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
wykaz przedmiotowych środków dowodowych do złożenia wraz z ofertą:
dla zadania 1,2,3,4, należy złożyć prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 004587801

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień których wartość jest równa albo przekracza progi unijne w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
3. Odwołanie w przypadkach innych niż w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.
4. Jeżeli zamawiający NIE opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo TAKiego obowiązku NIE przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się NIE później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy , jeżeli zamawiający:
a) NIE opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
191
2022
Następna aktualizacja:
05/10/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij