Sprzedaż wraz z dostawą materiałów laboratoryjnych

Dane organizatora PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO S.A.
42-202 CZĘSTOCHOWA
JASKROWSKA 14/20
Tel. 34 365 54 48
Fax. 34 365 15 82
E-mail poczta@pwik.czest.pl
WWW www.pwik.czest.pl
Województwo śląskie
Powiat Częstochowa
Treść zamówienia Sprzedaż wraz z dostawą materiałów laboratoryjnych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sprzedaż wraz z dostawą materiałów laboratoryjnych.PRZEDMIOT ZAPYTANIA: 2,6-Dichlorophenol 1 ml- Kod produktu: 40302- 1 szt.- 2-metyloizoborneol CRM 100qg/ml w metanolu, amp. (zapach)- Kod produktu: CRM47523- 1 opak.- Potasu sodu winian C4H4KNaO6 /4 H2O a 1000g- Kod produktu: 108087- 1 szt.
Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/transakcja/840428
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/840428
Miejsce i termin składania ofert PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO S.A.
42-202 CZĘSTOCHOWA
JASKROWSKA 14/20

2023-11-03

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 08:39
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Ile wynosi minimalne postąpienie? 50.00 PLN
Ile wynoszą przedłużenia aukcji (dogrywki)? 3 min.
Od jakiej ceny jest liczone postąpienie w ofercie? dostawcy
Czy oferta musi być złożona na wszystkie pozycje? Tak
Klasyfikacja ofert w cenach netto
Kryteria wyboru oferty:
Nazwa Waga Rodzaj

Wymagania wystawiającego

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20, Rzeczpospolita Polska
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Adres strony internetowej: https://www.pwik.czest.pl/
Platforma Zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
2,6-Dichlorophenol 1ml

2-metyloizoborneol CRM 100qg/ml w metanolu, amp. (zapach)

Potasu sodu winian C4H4KNaO6 /4 H2O a 1000g

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Data ważności minimum 12 miesięcy.
Termin wykonania – 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Dostawa do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20 w dni robocze w godzinach od 07:00 do 14:00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.
Warunki płatności – 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Termin związania ofertą – 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

INFORMACJE OGÓLNE
Postępowanie prowadzone w trybie aukcji elektronicznej z dostępem nieograniczonym w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w postepowaniu.
KRYTERIA OCENY OFERT
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena 100%
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
d. zdolności technicznej lub zawodowej;
oraz
e. spełniania wszystkich przepisów prawa, które mają zastosowanie, włączając w to przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska przyrodniczego;
f. wyrażenia zgody na weryfikację, przez przedstawicieli Zamawiającego, spełniania przez Wykonawcę wymagań prawnych np. poprzez audyt; Wykonawca zostanie powiadomiony o planowanym audycie przynajmniej 30 dni przed datą jego rozpoczęcia; audyt zostanie wykonany na koszt Zamawiającego.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej która znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest , pod nazwą postępowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SA W CZĘSTOCHOWIE W CELU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), (zwanego dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, 42- 202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20;
2. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email: iod@pwik.czest.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie dostępnego na stronie internetowej Administratora: www.pwik.czest.pl ;
5. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć:
a. Pracownicy Administratora odpowiedzialni za realizację postępowania oraz sprawy administracyjne, księgowo- finansowe, prawne i archiwalne;
b. Podmioty współpracujące z Administratorem obsługujące systemy informatyczne oraz realizujące inne zlecone usługi, zgodnie z zawartymi umowami oraz umowami powierzenia danych;
c. Inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procedurze udzielania zamówienia publicznego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia oraz do celów archiwalnych; dane przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w tym przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dostępnego na stronie internetowej Administratora: www.pwik.czest.pl ;
8. jako Administrator danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych;
9. w zakresie swoich danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo są niezgodne z rzeczywistością, usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przenoszenia danych.
Informujemy, że nie wszystkie powyższe żądania będziemy mogli zawsze wypełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane osobowe w Przedsiębiorstwie przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych, jak również prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
11. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Organ nadzorczy- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

W przypadku pytań
– proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza “Wyślij wiadomość” lub pod nr tel. 343773233- Pikuła Kamila, email kpikula@pwik.czest.pl
– związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 .
· tel. 22 101 02 02
· e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Komunikaty wystawiającego Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij