Sprzedaż wraz z dostarczeniem kolorymetru stacjonarnego

Dane organizatora UNIWERSYTET RZESZOWSKI
35-959 RZESZÓW
TADEUSZA REJTANA 16C
Tel. 17 872 10 00
E-mail info@univ.rzeszow.pl
WWW www.ur.edu.pl
Województwo podkarpackie
Powiat Rzeszów
Treść zamówienia Sprzedaż wraz z dostarczeniem kolorymetru stacjonarnego do badania barwy produktów stałych i płynnych z wyposażeniem dla Instytutu Technolog…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sprzedaż wraz z dostarczeniem kolorymetru stacjonarnego do badania barwy produktów stałych i płynnych z wyposażeniem dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia1. Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż wraz z dostarczeniem kolorymetru stacjonarnego do badania barwy produktów stałych i płynnych z wyposażeniem dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia Zamówienie nie zostało podzielone na części (zadania) 2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 1.1 do SWZZP/UR/287/2023Uniwersytet Rzeszowski
Specyfikacja https://www.ur.edu.pl/pl/uniwersytet/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/dostawa
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Punkt kontaktowy: Uniwersytet Rzeszowski DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
E-mail: mochab@ur.edu.pl
Telefon: 48 178721468
Wymagany termin realizacji zamówienia Data początkowa: 2023-12-21+01:00 Okres obowiązywania: 7 DAY
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET RZESZOWSKI
35-959 RZESZÓW
TADEUSZA REJTANA 16C

2023-12-21

Sposób składania ofert UNIWERSYTET RZESZOWSKI, TADEUSZA REJTANA 16C, 35-959 RZESZÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi Polska – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) – Sprzedaż wraz z dostarczeniem kolorymetru stacjonarnego do badania barwy produktów stałych i płynnych z wyposażeniem dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia

224/2023

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
menu
1. Nabywca
1.1 Nabywca
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Rzeszowski
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Edukacja
2. Procedura
2.1 Procedura
Tytuł: Sprzedaż wraz z dostarczeniem kolorymetru stacjonarnego do badania barwy produktów stałych i płynnych z wyposażeniem dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż wraz z dostarczeniem kolorymetru stacjonarnego do badania barwy produktów stałych i płynnych z wyposażeniem dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia Zamówienie nie zostało podzielone na części (zadania) 2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 1.1 do SWZ
Identyfikator procedury: 6c446243-f67b-4de3-89fc-2973c6f5f307
Wewnętrzny identyfikator: ZP/UR/287/2023
Rodzaj procedury: Otwarta
2.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2.1.2 Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, POLSKA
2.1.4 Informacje ogólne
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: — administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Uniwersytet Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c, POLSKA, reprezentowany przez rektora, tel. +48 178721000, — inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Rzeszowskim e-mail: iod@ur.edu.pl , tel. +48 178723439, — Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące administrowania danych osobowych (RODO) dostępne są w SWZ.
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
2.1.6 Podstawy wykluczenia
Udział w organizacji przestępczej: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 2. Informacja na temat dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (IX SWZ).
Korupcja: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 2. Informacja na temat dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (Rozdział IX SWZ).
Nadużycia: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 2. Informacja na temat dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (Rozdział IX SWZ).
Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 2. Informacja na temat dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (Rozdział IX SWZ).
Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 2. Informacja na temat dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (Rozdział IX SWZ).
Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 2. Informacja na temat dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (Rozdział IX SWZ).
Płatność podatków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 2. Informacja na temat dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (Rozdział IX SWZ).
Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 2. Informacja na temat dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (Rozdział IX SWZ).
Niewypłacalność: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 2. Informacja na temat dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (Rozdział IX SWZ).
Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 2. Informacja na temat dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (Rozdział IX SWZ).
Winien poważnego wykroczenia zawodowego: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 2. Informacja na temat dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (Rozdział IX SWZ).
Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 2. Informacja na temat dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (Rozdział IX SWZ).
5. Część zamówienia
5.1 Część zamówienia: LOT-0006
Tytuł: Sprzedaż wraz z dostarczeniem kolorymetru stacjonarnego do badania barwy produktów stałych i płynnych z wyposażeniem dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia
Opis: Sprzedaż wraz z dostarczeniem kolorymetru stacjonarnego do badania barwy produktów stałych i płynnych z wyposażeniem dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 1.1 do SWZ: Zaproponowane urządzenia muszą być nieużywane, wolne od wad, a ich parametry techniczno funkcjonalne nie niższe niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1 do SWZ; Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od dnia podpisania umowy Zgodnie z art. 257 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Wewnętrzny identyfikator: ZP/UR/287/2023
5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5.1.2 Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, POLSKA
5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Data początkowa: 2023-12-21+01:00
Okres obowiązywania: 7 DAY
5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Inne
Opis: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ b) Podpisany opis oferowanego przedmiotu zamówienia – sporządzony przez Wykonawcę ( z podaniem producenta, modelu, parametrów technicznych oferowanego sprzętu ) c) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ / ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu d) Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ; e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy)., f) Zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X (jeżeli dotyczy).
5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: 60%
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: Termin realizacji 40%
Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: Kryteria (oceny) wyboru oferty (udzielenia zamówienia) i ich znaczenie (w %): KRYTERIUM Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów jakie można otrzymać ofert za dane kryterium CENA (C) 60% 60 TERMIN REALIZACJI 40% 40 Razem 100% 100 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania w danym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Suma punktów uzyskana, w każdym z kryteriów będzie traktowana, jako wartość punktowa oferty. Szczegółowe informacje zawiera SWZ.
5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: POL
Adres dokumentów zamówienia: https://ur-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html,
5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgłoszenia: https://ur-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)
Termin składania ofert: 2023-12-21+01:00 10:00:00+01:00
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 60 DAY
Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data/godzina: 2023-12-21+01:00 10:10:00+01:00
Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – platformy zakupowej Zamawiającego
Informacje dodatkowe: Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Warunki zamówienia:
Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 3 do SWZ. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”. 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
5.1.15 Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów
Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna:
5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza
Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Uniwersytet Rzeszowski
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Uniwersytet Rzeszowski
Organizacja rozpatrująca oferty: Uniwersytet Rzeszowski
8. Organizacje
8.1 ORG-0001
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Rzeszowski
Numer rejestracyjny: 813-32-38-822
Adres pocztowy: Aleja Rejtana 16c  
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-959
Podpodział krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Uniwersytet Rzeszowski DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
E-mail: mochab@ur.edu.pl
Telefon: 48 178721468
Adres strony internetowej: https://www.ur.edu.pl/pl/uniwersytet
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://ur-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty
8.1 ORG-0002
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 010828091
Departament: Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a  
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Adres strony internetowej: https://www.uzp.gov.pl/kio
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://www.uzp.gov.pl/kio
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
Organ mediacyjny
11. Informacje o ogłoszeniu
11.1 Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia: 6ae59d17-fab5-44f3-abe9-26b3d4c9445b - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Ogłoszenie – data wysłania: 2023-11-20Z 10:33:05Z
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski 
11.2 Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia: 00706825-2023
Numer wydania Dz.U. S: 224/2023
Data publikacji: 2023-11-21Z

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij