Sprzedaż i dostarczenie mikroskopów polaryzacyjnych

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
Tel. 22 552 00 00
Fax. 22 552 40 29
E-mail rektor@adm.uw.edu.pl
WWW www.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Sprzedaż i dostarczenie mikroskopów polaryzacyjnych oraz akcesoriów mikroskopowych dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (2 cześc…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sprzedaż i dostarczenie mikroskopów polaryzacyjnych oraz akcesoriów mikroskopowych dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (2 cześci) Numer referencyjny: POUZ-361/62/2023/WG1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie mikroskopów polaryzacyjnych oraz akcesoriów mikroskopowych dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego:• Część 1: Dostawa 9 szt. nowych mikroskopów polaryzacyjnych z soczewkami Bertranda, przystosowanych do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym, umożliwiających prowadzenie obserwacji konoskopowych;• Część 2: Rozbudowa posiadanego mikroskopu Leica DM750 P do obserwacji w świetle odbitym2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ – „Specyfikacja Techniczna – OPZ, cz.1 i cz.2” Dostawa 9 szt. nowych mikroskopów polaryzacyjnych z soczewkami Bertranda, przystosowanych do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym, umożliwiających prowadzenie obserwacji konoskopowych Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie mikroskopów optycznych dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego: Dostawa 9 szt. nowych mikroskopów polaryzacyjnych z soczewkami Bertranda, przystosowanych do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym, umożliwiających prowadzenie obserwacji konoskopowych 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ – „Specyfikacja Techniczna – OPZ cz.1” 3) Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. 4) Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje. 5) W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. 6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt został wycofany z produkcji po upływie terminu składania ofert. Parametry nowego sprzętu należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający winien zaakceptować nowy sprzęt. Rozbudowa posiadanego mikroskopu Leica DM750 P do obserwacji w świetle odbitym Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie mikroskopów optycznych dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego: Rozbudowa posiadanego mikroskopu Leica DM750 P do obserwacji w świetle odbitym 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ – „Specyfikacja Techniczna – OPZ cz.2” 3) Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. 4) Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje. 5) W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. 6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt został wycofany z produkcji po upływie terminu składania ofert. Parametry nowego sprzętu należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający winien zaakceptować nowy sprzęt.
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b418923c-d0c4-11ed-9355-06954b8c6cb9
CPV 38.51.00.00, 38.51.51.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: część 1: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy mikroskopów klasy badawczej lub dydaktycznej, z możliwością rozbudowy o polaryzację, o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto łącznie.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Zgodnie ze wzorem umowy podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.2. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.3. Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.4. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego NIE może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii PL5250011266 Żwirki i Wigury 93 Warszawa 02-089 Agnieszka Baczewska +48 225540018 a.baczewska@uw.edu.pl +48 225540001 https://www.uw.edu.pl/ https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 130
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

2023-05-08

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b418923c-d0c4-11ed-9355-06954b8c6cb9 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b418923c-d0c4-11ed-9355-06954b8c6cb9 Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 05/08/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 069-205246
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
Krajowy numer identyfikacyjny: PL5250011266
Adres pocztowy: Żwirki i Wigury 93
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-089
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Baczewska
E-mail:
a.baczewska@uw.edu.pl
Tel.: +48 225540018
Faks: +48 225540001
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.uw.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b418923c-d0c4-11ed-9355-06954b8c6cb9
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b418923c-d0c4-11ed-9355-06954b8c6cb9

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sprzedaż i dostarczenie mikroskopów polaryzacyjnych oraz akcesoriów mikroskopowych dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (2 cześci)
Numer referencyjny: POUZ-361/62/2023/WG

II.1.2) Główny kod CPV
38510000 Mikroskopy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie mikroskopów polaryzacyjnych oraz akcesoriów mikroskopowych dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego:
• Część 1: Dostawa 9 szt. nowych mikroskopów polaryzacyjnych z soczewkami Bertranda, przystosowanych do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym, umożliwiających prowadzenie obserwacji konoskopowych;
• Część 2: Rozbudowa posiadanego mikroskopu Leica DM750 P do obserwacji w świetle odbitym
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ – „Specyfikacja Techniczna – OPZ, cz.1 i cz.2”

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa 9 szt. nowych mikroskopów polaryzacyjnych z soczewkami Bertranda, przystosowanych do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym, umożliwiających prowadzenie obserwacji konoskopowych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38515100 Mikroskopy polaryzacyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie mikroskopów optycznych dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego: Dostawa 9 szt. nowych mikroskopów polaryzacyjnych z soczewkami Bertranda, przystosowanych do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym, umożliwiających prowadzenie obserwacji konoskopowych
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ – „Specyfikacja Techniczna – OPZ cz.1”
3) Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie NIEzbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń.
4) Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający NIE dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje.
5) W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz NIE gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.
6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
8) Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert wariantowych.
9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt został wycofany z produkcji po upływie terminu składania ofert. Parametry nowego sprzętu należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający winien zaakceptować nowy sprzęt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: okres gwarancji / Waga: 10 pkt
Kryterium jakości – Nazwa: warunki serwisu / Waga: 10 pkt
Kryterium jakości – Nazwa: wyposażenie dodatkowe / Waga: 20 pkt
Cena – Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 130
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rozbudowa posiadanego mikroskopu Leica DM750 P do obserwacji w świetle odbitym
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38515100 Mikroskopy polaryzacyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie mikroskopów optycznych dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego: Rozbudowa posiadanego mikroskopu Leica DM750 P do obserwacji w świetle odbitym
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ – „Specyfikacja Techniczna – OPZ cz.2”
3) Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie NIEzbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń.
4) Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający NIE dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje.
5) W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz NIE gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.
6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
8) Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert wariantowych.
9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt został wycofany z produkcji po upływie terminu składania ofert. Parametry nowego sprzętu należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający winien zaakceptować nowy sprzęt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40 pkt
Cena – Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 130
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
część 1: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy mikroskopów klasy badawczej lub dydaktycznej, z możliwością rozbudowy o polaryzację, o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zgodnie ze wzorem umowy podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.
2. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
4. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego NIE może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/05/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/08/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/05/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie prowadzącego postępowanie: Wydział Geologii, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, pokój P071
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi NIEzwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) NIE podlegają wykluczeniu z postępowania – przesłanki wykluczenia zostały opisane w art 4 SWZ,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W TAKim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych przez wykonawcę na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia z postępowania znajduje się w art 5 SWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy, prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie na NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
069
2023
Następna aktualizacja:
07/04/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij