Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
Tel. 22 552 00 00
Fax. 22 552 40 29
E-mail rektor@adm.uw.edu.pl
WWW www.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2 Numer referencyjny: CeNT-361-6/20221. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW:część I: urządzenie analityczne do badania zachowań myszyczęść II: wytrząsarka2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji warunków zamówieniaurządzenie analityczne do badania zachowań myszy Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl. wytrząsarka Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.uw.edu.pl_1649680210248
LINK do SIWZ http://dzp.uw.edu.pl/dostawy/cent-361-6-2022/
CPV 38.43.00.00, 38.43.60.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Warunki realizacji umowy zgodnie z dokumentacją przetargową i ze wzorem umowy. Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego – http://dzp.uw.edu.pl.2. Podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.3. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.4. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.5. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego NIE może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warszawski – Centrum Nowych Technologiiul. Banacha 2CWarszawa02-097Bogusław Jarosz+48 225543625zp@cent.uw.edu.plwww.uw.edu.plhttp://dzp.uw.edu.pl Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Warszawa 00-927 Bogusław Jarosz +48 225543625 zp@cent.uw.edu.pl www.uw.edu.pl http://dzp.uw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 112
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

2022-05-11

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://dzp.uw.edu.pl Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski – Centrum Nowych Technologii Adres pocztowy: ul. Banacha 2C Miejscowość: Warszawa Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa Kod pocztowy: 02-097 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Bogusław Jarosz E-mail: zp@cent.uw.edu.pl Tel.: +48 225543625 Adresy internetowe: Główny adres: www.uw.edu.pl Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 08/08/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 071-188609
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Jarosz
E-mail:
zp@cent.uw.edu.pl
Tel.: +48 225543625
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.uw.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
http://dzp.uw.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
http://dzp.uw.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski – Centrum Nowych Technologii
Adres pocztowy: ul. Banacha 2C
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-097
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Jarosz
E-mail:
zp@cent.uw.edu.pl
Tel.: +48 225543625
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.uw.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
http://dzp.uw.edu.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2
Numer referencyjny: CeNT-361-6/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38430000 Aparatura do wykrywania i analizy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW:
część I: urządzenie analityczne do badania zachowań myszy
część II: wytrząsarka
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
urządzenie analityczne do badania zachowań myszy
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38430000 Aparatura do wykrywania i analizy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego
http://dzp.uw.edu.pl
.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
wytrząsarka
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38436000 Wstrząsarki i akcesoria

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego
http://dzp.uw.edu.pl
.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zgodnie z dokumentacją przetargową i ze wzorem umowy. Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego –
http://dzp.uw.edu.pl
.
2. Podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.
3. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
5. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego NIE może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Uniwersytet Warszawski – Centrum Nowych Technologii
ul. Banacha 2c, 02-097 Warszawa
budynek B, IV piętro, pokój 04.110

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu NIEograniczonego na podstawie art. 132 ustawy.
2. Zamawiający NIE przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej e-mail, miniPortalu lub ePUAP, zgodnie z zapisami w SWZ, przy czym składanie ofert może nastąpić wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
4. Informacje dotyczące komunikacji przy użyciu miniPortalu podane są w SWZ.
5. Adres Zamawiającego do korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail:
zp@cent.uw.edu.pl
.
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną przy użyciu e-mail, każda ze Stron, na żądanie drugiej Strony, NIEzwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
8. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych określonych w Zarządzeniu Nr 130 Rektora UW z dn. 20 października 2021 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2022 roku) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Zarządzenie dostępne na stronie internetowej UW
http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/AllItems.aspx
.
9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: zgodnie z zapisem w SWZ. Kontakt wyłącznie w sprawach organizacyjnych.
10. Zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Prawo zamówień publicznych, NIE udziela telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.
11. Oferta (Formularz oferty wg wzoru zamieszczonego w SWZ), wraz z załączonymi oświadczeniami musi być sporządzona pod rygorem NIEważności w formie elektronicznej, w formacie danych: pdf, doc lub docx.
12. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
13. Oferta NIE może być złożona za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego.
14. Zasady tworzenia i przesłania oferty opisane są w SWZ.
15. Wykonawca wraz z ofertą złoży formularz – oświadczenie dot. spełnienia przez oferowany sprzęt wszystkich wymaganych parametrów. W tabeli formularza Wykonawca poda informacje dotyczące oferowanego sprzętu: nazwę firmy producenta sprzętu oraz oznaczenia identyfikacyjne określające oferowany sprzęt w sposób jednoznaczny i NIE budzący wątpliwości, w tym markę, typ, model sprzętu (jeśli występują). W przypadku NIEpodania przez Wykonawcę żądanych danych dotyczących oferowanego sprzętu, oferta, jako NIEodpowiadająca treści SWZ, zostanie odrzucona.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, NIEmożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
1) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego),
2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy,
3) zmiany parametrów urządzeń zaproponowanych w ofercie na elementy równoważne lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane elementy zostały wycofane z produkcji po terminie składania ofert, przy czym parametry nowych urządzeń wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i jego uprzedniej akceptacji.
17. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
071
2022
Następna aktualizacja:
12/04/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij