Spektrometr FTIR z nasadką ATR

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 27 01
Fax. 12 628 20 35
E-mail wiitch@chemia.pk.edu.pl
WWW www.chemia.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Spektrometr FTIR z nasadką ATR…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Spektrometr FTIR z nasadką ATR
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pk.edu.pl_1663234449272
LINK do SIWZ http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&catid=27&lang=pl
Osoba do kontaktu Maria Kurańska, 126282747, maria.kuranska@gmail.com
Wymagany termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 15 tygodni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2022-09-23

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ, WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Zapytanie ofertowe
dla zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł netto (bez podatku VAT)
Zamawiający
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechniki Krakowskiej
Ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
(nazwa i adres jednostki zamawiającej)
1. Zaprasza do złożenia oferty cenowej na
Spektrometr FTIR z nasadką ATR
1. Zakres spektralny, co najmniej 7 800 – 350 cm 1
2. Maksymalna rozdzielczość optyczna lepsza niż 0.5 cm 1
3. Zakres dynamiczny przetwornika ADC – 24 bity
4. Szczelny i osuszany układ optyczny z okienkami KBr pokrywanymi BaF2 oddzielającymi optykę od przedziału próbek
5. Podłączenia do opcjonalnego przedmuchu spektrometru i przedziału próbek osuszonym gazem
6. Szumy mniejsze niż 1,25×10’5 Abs ( peak-to-peak, pomiar 1 minuta przy rozdzielczości 4cm 1, detektor DLaTGS)
7. Interferometr justowany dynamicznie w trakcie skanowania. Mechanizm dynamicznego justowania wykorzystujący wiązkę lasera, padającą na trójpozycyjny detektor laserowy, do monitorowania i utrzymywania idealnego względnego położenia kątowego zwierciadeł interferometru
8. Układ optyczny wykorzystujący monolityczne lustra wzorcowe
9. Ogniskowanie wiązki centralnie w komorze pomiarowej aparatu
10. Ceramiczne trwałe źródło promieniowania IR
11. Beamsplitter Ge/KBr
12. Detektor DLaTGS
13. Laser półprzewodnikowy o stabilnej długości fali promieniowania zapewniający precyzję liczb falowych nie gorszą niż +/- 0,001 cnr1
14. Komunikacja spektrometru z komputerem przez złącze USB 2.0/3.0
15. Automatyczne rozpoznawanie przez system akcesoriów pomiarowych takich jak moduł do pomiarów transmisyjnych, przystawki ATR, przystawki rozproszeniowe i inne
16. System osuszania optyki z wkładami osuszającymi w metalowej obudowie z możliwością regeneracji w suszarce. Wymiana wkładów osuszających bez zdejmowania obudowy aparatu. Wskaźnik poziomu wilgotności na wierzchu aparatu. Nie dopuszcza się systemów osuszania wymagających podłączenia aparatu do sieci elektrycznej.
17. Wbudowana na stałe w aparat automatyczna przystawka do testowania spektrometru z kołem z certyfikowanym wzorcem polistyrenowym
18. Kompaktowa konstrukcja:
– masa spektrometru nie przekraczająca 10kg
– wymiary podstawy nie przekraczające 35 x 30 cm
19. Zasilacz spektrometru umieszczony na zewnątrz aparatu o wymiarach nie przekraczających 12 x 6 x 4cm eliminujący wprowadzanie wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu i zapewniający podwyższoną stabilność termiczną systemu
20. Przystawka pomiarowa do pomiarów transmisyjnych, wyposażona w co najmniej 10 szyn prowadzących do mocowania standardowych akcesoriów transmisyjnych. Przystawka powtarzalnie mocowana w przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrometru – po założeniu uszczelniająca drogę optyczną i jednocześnie włączona w system przedmuchu
21. Wysokociśnieniowa przystawka ATR do szybkiego pomiaru próbek z litym kryształem diamentowym pokrywającym pełnym zakres spektralny spektrometru. Przystawka wyposażona w odchylane urządzenie dociskowe o powtarzalnej sile docisku z mechanizmem dynamometrycznym, automatycznie rozpoznawana przez spektrometr z automatycznym ładowaniem optymalnych parametrów analizy. Przystawka powtarzalnie mocowana w przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrometru – po założeniu uszczelniająca drogę optyczną i jednocześnie włączona w system przedmuchu
22. Możliwość rozbudowy o interfejs TGA-IR, montowany w przedziale próbek umożliwiający sprzężenie z analizatorem TGA, obejmujący grzaną kapilarę transferową oraz kuwetę gazową o długości drogi optycznej co najmniej 10 cm
23. Kompatybilny zestaw komputerowy zapewniający kompatybilność z oprogramowaniem sterującym
24. Sterowanie przez zewnętrzny komputer PC pracujący w systemie Windows. Program obsługi spektrometru co najmniej w języku polskim i angielskim kompatybilny z Windows 10/11 64-bit. Automatyczny wybór wersji językowej przy logowaniu do Windows i przez wybór opcji regionalnych w panelu sterowania Windows. Musi zapewniać:
– logowanie użytkowników z hasłami i różnymi poziomami dostępu,
– funkcja automatycznego doboru wzmocnienia sygnału
– funkcje wykonywania eksperymentów i analizy danych we wszystkich rodzajach eksperymentów
– procedurę Auto-Tune – automatycznego ustawiania aparatu na maksimum energii z poziomu oprogramowania
– możliwość ustawiania zaawansowanych parametrów pomiarowych – funkcji apodyzacji (co najmniej Happ-Genzel, Beer-Norton, Blackman-Harris, Boxcar, Triangle, Cosine), korekcji fazy (Mertz, Power, deHaseth), wypełniania zerami (0, 1x, 2x), cyfrowych filtrów gómoprzepustowych i dolnoprzepustowych
– podgląd widm zapisanych na dysku przed ich otwarciem (jak podgląd dokumentów w pakiecie Office)
– dostęp do surowych danych łącznie z interferogramem
– bezpośrednie otwieranie i zapisywanie danych spektralnych w najczęściej wykorzystywanych formatach widm IR, co najmniej: spc (m.in. GRAMS), spa (m.in. OMNIC), dx/jdx (JCAMP-DX), txt/csv (ASCII), gaml (GAML), abs/ras (WinFIRST)
– funkcje przetwarzania widm: korekcja linii bazowej – automatyczna i manualna, dekonwolucja, odejmowanie spektralne, wyznaczanie pochodnych, znajdowanie maksimów, wygładzanie, transformacja Kramersa Kroniga, korekcja ATR, pomiar wysokości i położenia pasma, pomiar pola powierzchni pasm – bezwzględnej i względnej
– funkcja rozkładu pasm na składowe z algorytmem konwergencji typu Fletcher-Powell-McCormick, uwzględniająca co najmniej następujące typy pasm: Gaussian, Lorentzian, mieszany Gaussian/Lorentzian, Voigt
– przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca
– tworzenie własnych bibliotek użytkownika,
– biblioteki widm obejmujące co najmniej 10 tyś. widm związków organicznych, nieorganicznych, w tym min. 600 polimerów
– możliwość odtwarzania podprogramów/makroinstrukcji do automatycznego wykonywania zadań wybranych przez użytkownika,
– moduł spektralnej interpretacji widm,
– automatyczna korekcja zawartości CO2 i pary wodnej przez oprogramowanie bez konieczności zbierania widm referencyjnych
– wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym (w trakcie pomiaru),
– automatyczne wykonywanie testów jakości widm z informowaniem użytkownika m.in. o niepożądanych pasmach spektralnych w widmie tła, nieprawidłowym kształcie pasm, obecności pasm całkowicie absorbujących, nachyleniu linii podstawowej, zbyt małej energii interferogramu,
– aktywna diagnostyka w trakcie pomiaru z ciągłym monitorowaniem stanu elementów systemu i wizualnym wskaźnikiem poprawnej pracy aparatu,
– wbudowany edytor do tworzenia raportów według własnych szablonów,
– archiwizowanie gotowych raportów w nieedytowalnych skoroszytach elektronicznych z funkcją przeszukiwania skoroszytów umożliwiającą szybkie dotarcie do każdego raportu
– moduł do analiz chemometrycznych obejmujący co najmniej następujące algorytmy analizy ilościowej i klasyfikacyjnej:
• do analiz ilościowych (min. prawo Lamberta-Beera, klasyczna metoda najmniejszych kwadratów)
• do analiz klasyfikacyjnych (min. przeszukiwanie biblioteki wzorców z analizą korelacji, także dla pochodnych widm; wektorowa analiza podobieństwa, analiza korelacyjna widm uśrednionych)
– moduł rozszerzonej analizy widm obejmujący algorytm jednoczesnej wieloskładnikowej identyfikacji widm, pozwalający na identyfikację składników próbki w trakcie pojedynczego przeszukiwania biblioteki, bez konieczności stosowania odejmowania widm poszczególnych składników
Pozostałe warunki:
• Urządzenie musi posiadać certyfikat CE
• Wymagany montaż i uruchomienie przyrządu wraz ze sprawdzeniem działania oraz przeszkolenie pracowników
2. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)……………………………………………….
3. Inne istotne warunki zamówienia (można załączyć opcjonalnie projekt umowy)
• Wymagany termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 15 tygodni
Okres gwarancji 12 miesięcy
Warunki płatności przelew 30 dni
Kary umowne 0,1% dziennie
4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
• Cena – waga 100%
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami.
6. Wszelkich informacji udziela:
Maria Kurańska, 126282747, maria.kuranska@gmail.com
imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu Oferta i przekazać do zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną:
Maria Kurańska, ul. Warszawska 24 pok. 610, e-mail maria.kuranska@gmail.com do dnia 23.09.2022 do godziny 12.00
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij