Spektrometr/detektor do szybkiego i wydajnego pozyskiwania danych emisyjnych

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 20 00
Fax. 12 628 20 71
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Spektrometr/detektor do szybkiego i wydajnego pozyskiwania danych emisyjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Spektrometr/detektor do szybkiego i wydajnego pozyskiwania danych emisyjnych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pk.edu.pl_1696928859562
LINK do SIWZ http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&catid=27&lang=pl&Itemid=415
Osoba do kontaktu Filip Petko – Kierownik projektu badawczego PRELUDIUM
Tel.: (12) 628-31-36; e-mail.: filip.petko@doktorantpk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do listopada/grudnia
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2023-10-20

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Zakup realizowany w ramach projektu PRELUDIUM20
nr. 2021/41/N/ST5/04454 (2022-2025) finansowanego
przez Narodowe Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki
politechnika krakowska
stopn.kXstopn. 24
tei. +4b 12 374 Zapytanie ofertowe
dla zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł netto (bez podatku VAT)
Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
Zamawiający
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
1. Zaprasza do złożenia oferty cenowej na
Spektrometr/detektor do szybkiego i wydajnego pozyskiwania danych emisyjnych ( Picosecond photon detection module comprising fast, cooled, photomultiplier with 230-850nm response ):
• Pomiar czasu życia fluorescencji i fosforescencji w zakresie od 25ps do 1 s
• W pełni zintegrowany moduł detekcyjny z wewnętrznym dyskryminatorem o stałym ułamku (CFD), a także regulowanym zasilaczem wysokiego napięcia i przedwzmacniaczem 1 GHz
• Obudowa klasy RF – wykonana z litego materiału, niklowana
• Jednoczesne wyjścia NIM i TTL z modułu detektora
• Zakres długości fali: minimum 230-850 nm
• Chłodzony termoelektrycznie, zapewniający prąd ciemny poniżej 200 cps
• Podłączenie pług & play
• Wszystko kompatybilne z elektroniką fluorymetru HORIBA DeltaFlex do pomiarów czasu życia w trybach TCSPC i MCS
• Dostarczane z zasilaczem o wysokiej precyzji i stabilności
2. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) Nie dotyczy
3. Inne istotne warunki zamówienia (można załączyć opcjonalnie projekt umowy)
Wymagany termin realizacji zamówienia do listopada/grudnia
Okres gwarancji: 2 lata
Warunki płatności: przelew, termin płatności 14 dni, faktura VAT
Kary umowne:
a) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,
b) w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy
4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
• Cena – waga 80%
• inne kryteria – waga 20% okres gwarancji.
Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:,, cena najniższa ■ 0,8 4- czas gwarancji ■ 0,2
ilość punktów——;;——————————-■_—■ 100 pkt
cena badana ■ 0,8 + założony czas gwarancji ■ 0,2
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zakup realizowany w ramach projektu PRELUDIUM20
nr. 2021/41/N/ST5/04454 (2022-2025) finansowanego
przez Narodowe Centrum Nauki
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami.
6. Wszelkich informacji udziela:
Filip Petko – Kierownik projektu badawczego PRELUDIUM
Tel.: (12) 628-31-36; e-mail.: filip.petko@doktorantpk.edu.pl
imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu Oferta. Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.
Ofertę należy przekazać do zamawiającego pocztą elektroniczną (podpisany skan) na adres: iortyl@pk.edu.pl oraz filip.petko@doktorant.pk.edu.pl
Ofertę należy złożyć w terminie do 20.10.2023 r. do go KIEROWNIK
projektu badawczego
W. marfcitiP Petko
iny 12.00
NAUKO
■ POL itechntka krakowska
tel. -r48 12 374 2/ w
data i podpis kierownika jednostki ^rgapłz^cyjnej,//kierowj(iika projektu/koordynatora projektu realizującej/realizującego zakup
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywaifiia ofert otrzymanych po terminie.
8. Obowiązek rnformacyjny wynikający z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
4) Pani/Pana darfe osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
a) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
b) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Zarządzenia nr 32 Rektora PK z dnia 2 marca 2021, r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki
Krakowskiej,
d) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów
kancelaryjnych i archiwalnych,
5) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w postępowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy
8) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 32 z dnia 2 marca 2021 r. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
10) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zakup realizowany w ramach projektu PRELUDIUM20
nr. 2021/41/N/ST5/04454 (2022-2025) finansowanego
przez Narodowe Centrum Nauki
spk
OFERTA
DANE WYKONAWCY:
Imię i nazwisko (nazwa firmy)
Adres………………………………….
Telefon………………………………..
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na Spektrometr/detektor do szybkiego i wydajnego pozyskiwania danych emisyjnych ( Picosecond photon detection module comprising fast, cooled, photomultiplier with 230-850nm response )
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto………………………………..złotych
podatek VAT……………………………….złotych
cenę brutto……………………………….złotych
słownie brutto………………………………………………………….złotych
Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
Udzielamy zamawiającemu gwarancji na okres………………………………….
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie……………………………
Inne informacje…………………………………………………………………………
Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres……………… dni od daty
terminu składania ofert.
Załącznikami do oferty są:
Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu
Miejscowość, dnia………………………..
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej
Politechnika krakowska
Kraków ul. Warszawska 24 lei. +48 12 374 27 53
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij