Specjalistyczne analizy LA-ICP-MS

Dane organizatora AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30
Tel. 12 617 22 22
Fax. 12 633 10 14
E-mail dzp@agh.edu.pl
WWW www.agh.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Specjalistyczne analizy LA-ICP-MS (spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej po ablacji laserowej) rutylu detrytycznego…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Specjalistyczne analizy LA-ICP-MS (spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej po ablacji laserowej) rutylu detrytycznego (25 próbek)
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.agh.edu.pl_1687347483976
LINK do SIWZ http://www.dzp.agh.edu.pl/dla-wykonawcow/zamowienia-z-dziedziny-nauki/info/article/zdn0221402023/
CPV 73.11.10.00
Wymagany termin realizacji zamówienia 28.06.2023
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30

2023-06-28

Sposób składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. ADAMA MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100:100.0
Uwagi UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA ART. 11 UST. 5 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH-OŚWIADCZENIE DYSPONENTA ŚRODKÓW
Przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
II. JUSTIFICATION OF ART. 11 SEC. 5 POINT 1 OF THE PUBLIC PROCUREMENT LAW-STATEMENT OF FUNDS DISPATCHER
The subject of the contract is supplies whose purpose is strictly scientific, experimental, research- and/or development-related. The supplies do not serve the purpose of mass production and will not be used to gain profit or cover the costs of research and development.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV: 73111000-3
Przedmiotem zamówienia są:
Specjalistyczne analizy LA-ICP-MS (spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej po ablacji laserowej) rutylu detrytycznego (25 próbek)
Usługa jest zaplanowana w projekcie międzynarodowym Narodowego Centrum Nauki
Zamówienie finansowane ze środków projektu realizowanego w ramach konkursu OPUS22 pt. Proces zamknięcia oceanu Alpejskiej Tetydy zapisany w Pienińskim Pasie Skałkowym Zachodnich Karpat nr umowy UMO-2021/43/B/ST10/02312, umowa AGH nr 18.18.140.0932/B14
III. DESCRIPTION OF THE ORDER
CPV: 73111000-3
The subject of this order are:
specialized LA-ICP-MS analyses (laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry) of detrital rutile (25 samples)
The service is planned as part of an international project of the National Science Centre
The contract will be financed by the National Science Centre, Poland (NCN) OPUS22 project Closure of the of Alpine Tethys Ocean recorded in the Pieniny Klippen Belt of the Western Carpathians; contract no. UMO-2021/43/B/ST10/02312, AGH-UST contract no. 18.18.140.0932/B14
IV. TERMIN REALIZACJI
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy IV. DELIVERY DATE
The order should be completed within 3 months after signing the contract.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia (PLN lub EUR).
4. Termin obowiązywania oferty: minimum 30 dni.
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunku określonego w pkt. VI.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia.
7. Oświadczenie na formularzu oferty:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
**W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa.
Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
8. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. V. OFFER PREPARATION
1. Company contact details with a tax identification number and all other necessary information.
2. Contact person (phone number and e-mail address).
3. Proposed net and gross price for the contract in PL or USD.
4. Deadline for the offer: minimum 30 days.
5. Contractor s statement of previous experience (according to point VI).
6. Each contractor can submit only one offer, which has to cover the entire order.
7. Include the following statement on the offer form:
I declare that I have fulfilled the information obligations provided in Article 13 or Article 14 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation, GDPR ) I obtained in order to apply for a public contract in these proceedings.*
*If the contractor does not provide personal data other than directly related to him or there is an exclusion of the application of the information obligation, pursuant to art. 13 section 4 or art. 14 paragraph 5 GDPR, the contractor does not submit the content of the declaration.
I declare that there are no grounds for exclusion from the proceedings pursuant to Art. 7 sec. 1 of the Act of 13 April 2022 on special solutions to counteract the support of aggression against Ukraine and to protect national security (Journal of Laws of 2022, item 835)
8. The offer and attachments should be signed by a person (persons) authorized to make declarations of intent on behalf of the Contractor.
VI. Wymagania dla Wykonawcy
1. Warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca ma szerokie doświadczenie w wykonywaniu analiz LA-ICP-MS i interpretacji danych izotopowych oraz pierwiastków śladowych w rutylu poparte wykonaniem minimum 10 takich analiz, w ciągu ostatnich 3 lat.
VI. Requirements for the contractor
1. Expertise and experience requirements:
Contractor has extensive experience in analyses LA-ICP-MS and interpretation of rutile isotopic and trace element patterns. Contractor, in the last 3 years, performed similar LA-ICP-MS analyses (min. 10)
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami
cena 100%
Zamawiający, dla oceny i porównania ofert, przeliczy ofertę w euro na zł. wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę. VII. SELECTION CRITERIA
During the selection of the most advantageous offer, the ordering party will be decided based on the following criteria:
100% price
For the purpose of evaluating and comparing offers, the ordering party shall convert the offer in EUR into PLN according to the average exchange rate of the National Bank of Poland on the day of opening the offer.
The ordering party will grant the order to the company with the best rating of the offer.
VIII. TERMINY PŁATNOŚCI
Faktura zostanie opłacona w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. VIII. PAYMENT DELIVERY
Payment for the service will be made within 21 days after invoice receipt (if the invoice is incorrect, the delays in payment may occur).
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres
jmajka@agh.edu.pl
Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e-mailu zwrotnym.
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: do 28.06.2023 IX. PLACE AND DEADLINE FOR OFFER
Offer needs to be prepared as an electronic document and send via e-mail to
jmajka@agh.edu.pl
The receipt of the offer will be confirmed immediately in return by e-mail.
Deadline of offer submission: i.e 28.06.2023
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej. X. INFORMATION ABOUT THE MOST ADVANTAGEOUS OFFER
The ordering party shall notify the contractors via e-mail about the selection of the most advantageous offer, exclusion from the procedure of contractors who have not demonstrated compliance with the conditions for participation in the procedure specified in the announcement, offers rejected due to non-compliance of their content with the requirements set out in the announcement.
XI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
z inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica można skontaktować się przez adres e-mail: iodo@agh.edu.pl, telefon: (12) 617 53 25 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego z dziedziny nauki prowadzonym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. XI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Fulfilling the information obligation pursuant to Article 13 sec. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) [OJ EU L. 2016.119.1 of 4 May 2016], hereinafter referred to as the GDPR, we hereby inform that:
the Controller of your personal data is the AGH University of Science and Technology in Krakow, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland, hereinafter referred to as AGH;
Contact details of the Inspector for Personal Data Protection at the AGH, email: iodo@agh.edu.pl, phone: +48 12 617 53 25;
Your personal data shall be processed by AGH for the purpose of this contract on the legal basis of the Article 11 paragraph 5 point 1 of 11 -the Act of 11 September 2019-Public Procurement Law-(Journal of Laws of 2022, item 1710)
The recipients of your personal data shall be entities authorized to obtain such personal data on the basis of applicable provisions of law (art. 30b of the Act of 30 April 2010 on the Principles of Financing Science);
Your personal data shall be stored for the duration of the contract and after its completion for the period required for archiving such documents, i.e. the period stipulated in the provisions of applicable law and bylaws of AGH;
Your obligation to provide your personal data directly related to you is a statutory requirement specified in the provisions of the Public Procurement Law, related to participation in a public procurement procedure; the consequences of not providing specific data result from the Public Procurement Law;
Your personal data shall not be subject to automatic decision-making processes, including profiling (GDPR art. 22);
You have the right of access (GDPR art. 15), rectification (GDPR art. 16) and limitation of the processing (GDPR art. 18) of your personal data in cases and according to the terms and conditions stipulated in the GDPR. You have the right to submit a complaint with the President of Personal Data Protection Office if you decide that the processing of your personal data breaches the provisions of the GDPR.
You are not entitled to:
− delete your personal data (GDPR Article 17 sec. 3b, d, e)
− transfer your personal data (GDPR Article 20)
based on GDPR Article 21 the right to object, in consideration of processing of personal data, because the legal basis for processing your personal data is Article 6 sec.1c of GDPR.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij