Przeniesienie Spektrometru Emisyjnego typu Quantris

Dane organizatora POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45 A
Tel. 85 746 90 00
Fax. 85 746 90 15
E-mail rektorat@pb.edu.pl
WWW pb.edu.pl/
Województwo podlaskie
Powiat Białystok
Treść zamówienia Przeniesienie Spektrometru Emisyjnego typu Quantris
Usługa obejmuje demontaż i przygotowanie analizatora do transportu, instalację w nowym m…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przeniesienie Spektrometru Emisyjnego typu QuantrisUsługa obejmuje demontaż i przygotowanie analizatora do transportu, instalację w nowym miejscu oraz testy przed i po przeniesieniu.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pb.ezamawiajacy.pl_1682080530773
CPV 50.41.00.00
Osoba do kontaktu Marta Gudel., tel. 85 746 7042
E-mail do korespondencji: m.gudel@pb.edu.pl
Godziny pracy: Poniedziałek-Piątek: 7.30-15:30
Wymagany termin realizacji zamówienia 14 dni od otrzymania zamówienia
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45 A

2023-04-27

Sposób składania ofert POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, WIEJSKA 45 A, 15-351 BIAŁYSTOK Godzina: 09:45
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi Numer sprawy: ZK-DAZ.262.42.2023
Białystok, dn. ………………………
Zapytanie ofertowe na:
Przeniesienie Spektrometru Emisyjnego typu Quantris
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
-podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Dane Zmawiającego: Politechnika Białostocka, Wiejska 45A, 15-351 Białystok
REGON: 000001672 NIP: 542-020-87-21
Adres strony internetowej: http://www.pb.edu.pl/
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Marta Gudel., tel. 85 746 7042
E-mail do korespondencji: m.gudel@pb.edu.pl
Godziny pracy: Poniedziałek-Piątek: 7.30-15:30
2. PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1) Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej Zapytaniem, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).
2) Komunikacja odbywać się będzie w formie elektronicznej – za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet pod adresem internetowym https:/pb.ezamawiajacy.pl/oraz poczty elektronicznej-……………….@pb.edu.pl,
na zasadach określonych w Zapytaniu.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Kod CPV: 50410000-2 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
2) Przedmiotem zamówienia jest: Przeniesienie Spektrometru Emisyjnego typu Quantris
Usługa obejmuje demontaż i przygotowanie analizatora do transportu, instalację w nowym miejscu oraz testy przed i po przeniesieniu.
3) Możliwość składanie ofert częściowych-TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).
4) Termin realizacji: 14 dni od otrzymania zamówienia
5) Termin płatności: do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury.
6) Okres gwarancji: 12 miesięcy
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (o ile dotyczy): nie dotyczy
5.WERYFIKACJA PRZESŁANEK WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Zamawiający dokona weryfikacji samoistnych i obligatoryjnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Zamawiający dokona weryfikacji przesłanek wykluczenia w oparciu o złożone wraz z ofertą Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wg wzoru-zał. Nr 2 do zapytania ofertowego).
6. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
1.Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:
1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru-zał. nr 1 do Zapytania ofertowego).
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu ( wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego)
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( wg załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego)
2. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu. Niezałączenie lub załączenie niepodpisanego Formularza ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.
1. Niezałączenie lub załączenie niepodpisanego Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (z zastrzeżeniem wezwania do jego złożenia) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.
7 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet poprzez zakładkę Korespondencja lub przy pomocy poczty elektronicznej na adresie e-mail: ……………@pb.edu.pl. W tytule wiadomości e-mail należy podać numer referencyjny sprawy, której ona dotyczy.
2) Ofertę sporządzona się w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
3) Oferta (formularz ofertowy) oraz pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeśli Wykonawca nie dysponuje takimi podpisami, Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty w postaci kopii (skanów) dokumentów podpisanych przez osoby upoważnione.
4) Załączanie dokumentów odbywa się przy użyciu funkcjonalności Dodaj dokument w sekcji Dokumenty
w zakładce Oferta i wybraniu docelowego pliku który ma zostać wczytany. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
5) Wymagania techniczne oraz organizacyjne, dotyczące komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, zasady funkcjonowania platformy zakupowej Marketplanet, a także sposób składania ofert oraz zamieszczania przez Wykonawców wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, oraz innych informacji określa Instrukcja dla Wykonawców, dostępna na Platformie Zakupowej Marketplanet w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.
8 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej Marketplanet w zakładce OFERTY do dnia ………………. r. do godz. ……………….
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu ………………….. r. o godz. ………………..
W przypadku składania oferty w formie pisemnej (jeśli jednostka przeprowadzająca procedurę zapytania ofertowego dopuściła taką możliwość):
1) Miejsce oraz termin składania ofert: Politechnika Białostocka,…………………………………………….. (nazwa jednostki prowadzącej postępowanie): ……………….….. r. godz. ………….
2) Miejsce oraz termin otwarcia ofert: Politechnika Białostocka,…………………………………………. (nazwa jednostki prowadzącej postępowanie): …………….…….. r. godz. ………….
10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
Cena – waga 100 %
2) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia (koszt transportu, ew. ubezpieczenia, itp.) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów (o ile zostały określone).
4) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi poprzez upublicznienie na Platformy Zakupowej Marketplanet informacji
o wyborze oferty najkorzystniejszej.
11. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1) Zmiany terminu składania ofert;
2) Nieudzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców;
3) Zmiany treści Zapytania;
4) Poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie;
5) Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;
6) Wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o wymagane dokumenty i oświadczenia;
7) Odrzucenia oferty wraz z podaniem uzasadnienia;
8) Przeprowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie Wykonawcą, w przypadku braku ofert lub gdy wszystkie oferty podlegają odrzuceniu;
9) Przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.
10) Unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny (na każdym etapie postępowania) i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
12. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego (Politechniki Białostockiej) oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zamawiający (Politechnika Białostocka) prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://pb.ezamawiajacy.pl.
2) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
13. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:
1) Formularz ofertowy-Załącznik nr 1;
2) Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu-Załącznik nr 2
3) Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3.
4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
…………………………………………………………………………………
Data i podpis Wnioskodawcy /
przedstawiciela wnioskodawcy
dokonującego opisu przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………………………
Data i podpis kierownika jednostki (lub jego zastępcy)
przeprowadzającej procedurę zapytania ofertowego
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij