Przegląd chromatografów gazowych

Dane organizatora PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
24-100 PUŁAWY
AL. PARTYZANTÓW 57
Tel. 81 889 30 00
Fax. 81 886 25 95
E-mail sekretariat@piwet.pulawy.pl
WWW www.piwet.pulawy.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Puławy
Treść zamówienia Przegląd chromatografów gazowych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przegląd chromatografów gazowych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=piwet.ezamawiajacy.pl_1676279060268
LINK do SIWZ http://piwet.ezamawiajacy.pl/pn/piwet/demand/notice/public/84918/details
Osoba do kontaktu Anna Kasprzak – tel. 081/889 33 50, adres e-mail: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl, przetargi@piwet.pulawy.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 08.03.2023 r..
Miejsce i termin składania ofert PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
24-100 PUŁAWY
AL. PARTYZANTÓW 57

2023-02-14

Sposób składania ofert PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH, AL. PARTYZANTÓW 57, 24-100 PUŁAWY Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
DYREKTOR
Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
Uczestnicy postępowania na przegląd chromatografów gazowych, znak spraw: DZ-220/47/23
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data: DZ-220/47/23 2023.02.10
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert przegląd chromatografów gazowych.
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), a przy zastosowaniu Regulaminu dla zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości poniżej 130.000,00 zł.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przegląd następujących urządzeń:
2. Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas Agilent G1530N / G2589, nr seryjny CN10345024 / US33230083
2. Kapilarny chromatograf gazowy sprzężony z tandemowym spektrometrem mas Agilent 7890, 7000B, nr seryjny CN10441600, US10426302
Przegląd musi być wykonany zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku chromatografu z pkt 1 przegląd musi obejmować także przegląd wstępnej pompy olejowej.
Termin wykonania zamówienia – zamówienie należy wykonać w terminie do 08.03.2023 r..
Płatność – min. 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Warunki i zasady realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
a) zaproszeniu do złożenia oferty,
b) w ofercie Wykonawcy.
Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +48 81 889 32 65 faks +48 81 887 71 00 sekretariat@piwet.pulawy.pl http://www.piwet.pulawy.pl
Generał European OMCL Network
lv
HR EXCELLENCE IN RESEARCH
Strona 1/3
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
– cena – 100%
Osoby do kontaktu z wykonawcami w sprawach formalnych: Anna Kasprzak – tel. 081/889 33 50, adres e-mail: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl, przetargi@piwet.pulawy.pl
Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.
Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść jest niezgodna z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) nie zawiera wymaganej w postępowaniu dokumentacji;
f) została złożona przez wykonawcę, który wcześniej wykonał zamówienie dla PIWet-PIB z nienależytą starannością.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
a) nie zostanie złożona żadna oferta;
b) wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone;
c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Wykluczenie Wykonawcy:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
■ administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy
Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
■ dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;
Strona 2/3
■ odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
■ dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania;
■ w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
■ Wykonawca posiada:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
■ Wykonawcy nie przysługuje:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
– * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania.
– ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest postępowaniem jawnym. Podmiot biorący udział w postępowaniu (składaj ąc ofertę) wyraża zgodę na ujawnienie wartości końcowej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy) lub imienia albo nazwiska wraz z adresem siedziby.
Termin i forma składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 14.02.2023 r., godz. 11.00
Sposób składania ofert: Ofertę należy przesłać (3 sposoby do wyboru):
1/ e-mailem na adres: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl, przetargi@piwet.pulawy.pl
2/ pocztą na adres:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Koperta zawieraj ąca ofertę powinna posiadać oznaczenie: Postępowania na przegląd chromatografów gazowych, znak sprawy: DZ-220/47/23.
3/ za pośrednictwem platformy zakupowej https://piwet.ezamawiajacy.pl Szczegółowe zasady korzystania z platformy zakupowej znajdują się w zakładce Baza wiedzy – Instrukcja dla Wykonawcy
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij