Przedmiotem Zamówienia jest dostawa: Suszarka laboratoryjna

Dane organizatora OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O.
39-200 DĘBICA
NAGAWCZYNA 109C
Tel. 14 681 90 20
Fax. 14 680 32 65
E-mail info@olimp-labs.com
WWW www.olimp-labs.com
Województwo podkarpackie
Powiat Dębica
Treść zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest dostawa: Suszarka laboratoryjna. Kod CPV: 42716200-0 Suszarki 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1.1. Par…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest dostawa: Suszarka laboratoryjna. Kod CPV: 42716200-0 Suszarki 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1.1. Parametry i wymagania techniczne: 1 Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza, drzwi pełne. 2 Układ grzewczy 3 Pojemność użytkowa komory: nie mniejsza niż 55 l. 4 Szerokość komory wewnętrznej: nie mniejsza niż 400 mm. 5 Wysokość komory wewnętrznej: nie mniejsza niż 380 mm 6 Głębokość komory wewnętrznej: nie mniejsza niż 350 mm. 7 Ilość półek nie mniej niż 2 8 Maksymalne obciążenie półki: nie mniejsze niż 25 kg. 9 Maksymalne obciążenie urządzenia: nie mniejsze niż 40 kg. 10 Konstrukcja zewnętrzna, obudowa zewnętrzna malowana proszkowo. 11 Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej, wykonane ze stali nie gorszej, niż 0H18 / 304. 12 Zakres temperatury pracy: nie węższy niż od (temp. otoczenia + 5°C) do 300°C. 13 Możliwość sterowania obrotami wentylatora w zakresie nie węższym niż od 10% do 100%. 14 Regulacja temperatury z krokiem co 0,2°C, lub mniejsPowstaje w kontekście projektu POIR.02.01.00-00-0013/20 – Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories w obszarze żywności FUTURE BIOTIC 4.0
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2022-498-138733.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138733
CPV 42.71.62.00
Wymagania 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach: a) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT); b) poprawienia parametrów technicznych przedmiotu urządzenia, wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ryczałtową brutto c) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.6 poniżej; d) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; e) zmiany parametrów przedmiotu Umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy – zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.7. poniżej; f) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: – zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy, – zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, – wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; g) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: – konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, – wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; h) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: – w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, – w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. i) zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiany Umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Wiedza i doświadczenie Opis 5. Oferent musi mieć doświadczenie polegające na dostawie analogicznych urządzeń. Przez analogiczne rozumie się Suszarki laboratoryjne. Zamawiający, na potwierdzenie posiadanego doświadczenia wymaga przedstawienia listy referencyjnych dostaw, zawierającej: zakres wykonanych dostaw ich miejsce oraz datę wykonania Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. W odniesieniu do braku powiązań z Zamawiającym: oświadczenie o braku powiązań będące załącznikiem do Warunków Postępowania (oświadczenie musi przedstawić bezpośredni oferent oraz ewentualni pośrednicy), 2. W celu umożliwienia zweryfikowania spełnienia wymagań, dtr, folder lub opis Przedmiotu Zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego. 3. Uzupełniony wzór oferty. 4. Pełnomocnictwa – jeśli dotyczy 5. Oferent musi mieć doświadczenie polegające na dostawie analogicznych urządzeń. Przez analogiczne rozumie się Suszarki laboratoryjne. Zamawiający, na potwierdzenie posiadanego doświadczenia wymaga przedstawienia listy referencyjnych dostaw, zawierającej: zakres wykonanych dostaw ich miejsce oraz datę wykonania.
Osoba do kontaktu Adam Sowiźrał
oferty.bazakonkurencyjnosci@olimp-labs.com
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-01
Miejsce i termin składania ofert OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O.
39-200 DĘBICA
NAGAWCZYNA 109C

2023-01-13

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica, : ; Osoby do kontaktu: Rafał Nykiel, tel.: , e-mail: Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2022-12-13 – data publikacji, 2023-01-13 – termin składania ofert, 2023-01 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie nazwa kryterium waga kryterium sposób punktowania cena netto 100% cena netto (koszt) liczba punktów = (cmin/cof) * waga gdzie: – cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert – cof – cena podana w ofercie
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0013/20 – Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories w obszarze żywności FUTURE BIOTIC 4.0
Zamówienia uzupełniające
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach: a) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT); b) poprawienia parametrów technicznych przedmiotu urządzenia, wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ryczałtową brutto c) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.6 poniżej; d) przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; e) zmiany parametrów przedmiotu Umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy – zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.7. poniżej; f) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: – zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy, – zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, – wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; g) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: – konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, – wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto; h) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: – w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, – w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. i) zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiany Umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego
Opis
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa: Suszarka laboratoryjna. Kod CPV: 42716200-0 Suszarki 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1.1. Parametry i wymagania techniczne: 1 Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza, drzwi pełne. 2 Układ grzewczy 3 Pojemność użytkowa komory: nie mniejsza niż 55 l. 4 Szerokość komory wewnętrznej: nie mniejsza niż 400 mm. 5 Wysokość komory wewnętrznej: nie mniejsza niż 380 mm 6 Głębokość komory wewnętrznej: nie mniejsza niż 350 mm. 7 Ilość półek nie mniej niż 2 8 Maksymalne obciążenie półki: nie mniejsze niż 25 kg. 9 Maksymalne obciążenie urządzenia: nie mniejsze niż 40 kg. 10 Konstrukcja zewnętrzna, obudowa zewnętrzna malowana proszkowo. 11 Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej, wykonane ze stali nie gorszej, niż 0H18 / 304. 12 Zakres temperatury pracy: nie węższy niż od (temp. otoczenia + 5°C) do 300°C. 13 Możliwość sterowania obrotami wentylatora w zakresie nie węższym niż od 10% do 100%. 14 Regulacja temperatury z krokiem co 0,2°C, lub mniejszym 15 Stabilność temperatury przy 105°C: nie gorsza niż +/- 0,2°C. Jednorodność temperatury przy 105°C: nie gorsza niż +/- 2,0°C. 16 Ochrona nadtemperaturowa klasy 3.1 zgodnie z DIN 12880. 17 Kolorowy wyświetlacz dotykowy przekątna najmniej 15 cm. Możliwa obsługa w rękawiczkach lateksowych. 18 Pozostałe funkcje urządzenia: • wizualna informacja o stanie urządzenia • szybka zmiana parametrów programu • krótka wiadomość użytkownika • szybkie włączenie programu z pozycji ekranu głównego • funkcja self-check (autokontrola) • mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu • wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy • możliwość zapamiętania najmniej 20 dowolnych programów użytkownika • podgląd danych pomiarowych w postaci tabeli i wykresu • zabezpieczenie przed nieuprawnioną zmianą parametrów pracy urządzenia • kontrola dostępu przez logowanie zabezpieczone hasłem • pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów • możliwość zapisywania danych i rejestru zdarzeń na zewnętrznej pamięci przez port USB • rejestr zdarzeń • ustawienie opóźnienia startu pracy urządzenia (data i czas) • regulacja czasu utrzymania zadanej temperatury lub praca ciągła • najmniej siedmiodniowy programator • podgląd zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia • rejestracja średniej, wartości min i max temperatury dla każdego segmentu • sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury • sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury • sygnalizacja otwartych drzwi • otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury • oświetlenie wewnętrzne 19 Maksymalna wysokość urządzenia: 720 mm. 20 Maksymalna szerokość urządzenia: 590 mm. 21 Maksymalna głębokość urządzenia: 670 mm. 22 Maksymalna waga urządzenia: nie większa niż 50 kg. 23 Moc nominalna (znamionowa): nie większa niż 1,7 kW. 24 Dostawca ma dostarczyć protokół sprawdzenia urządzenia względem geometrycznego środka komory, w temperaturze +105°C 25 Dostawca ma dostarczyć dokumentację DTR i instrukcję obsługi w języku polskim. 26 Dostawca ma zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godziny (w dni powszednie, przy zgłoszeniu od godziny 8 do 16). W czasie trwania okresu gwarancji Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych oddeleguje eksperta na miejsce zainstalowania maszyny, aby zlokalizować i usunąć usterkę. Ostateczny termin usunięcia usterki nie będzie dłuższy niż 15 dni roboczych od zgłoszenia usterki. Za usunięcie usterki uważa się pełne przywrócenie sprawności urządzenia. Dostawca ma zapewnić dostępność części zamiennych ze szczególnym uwzględnieniem części szybkozużywających się 27 Dostawca ma zapewnić okres gwarancji minimum 36 miesięcy. Gwarancja oznacza bezpłatną (bez dodatkowych opłat), pełną (obejmującą wszystkie komponenty, elementy urządzenia) i nieograniczoną (bez ograniczeń czasem użytkowania na dobę) gwarancje dla urządzeń (wszystkich). Przy tym warunku zakłada się wykonywanie wszelkich czynności obsługowych i konserwacyjnych wymaganych w DTR. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z normalną eksploatacją i konserwacją. 28 W zakres zadania wchodzi dostawa, wniesienie, montaż, uruchomienie i szkolenie pracowników Zamawiającego. Dostawca na własny koszt dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego oraz dokona jego uruchomienia i przeszkolenia w zakresie obsługi załogę Zamawiającego, szkolenie ma być w siedzibie Zamawiającego dla grupy minimum 6 osób z zakresu obsługi urządzenia oraz minimum 2 osób z zakresu konserwacji urządzenia 29 Wymagane jest wykonanie zgodnie z obowiązującym prawem. Urządzenie ma mieć wymagane prawnie certyfikaty i dopuszczenia (CE). Certyfikat CE – musi być dołączony do dokumentacji 30 Materiały i Urządzenia oferowane muszą być nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, nie mogą być użytkowane przez firmy trzecie. Dopuszczalne jest ich uruchomienie przez Dostawcę w celu przeprowadzenia testów odbiorowych i pomiarów dokumentujących uzyskiwane parametry, lub w celu przeprowadzenia kontroli urzędowych 31 Zamówienie musi zostać zrealizowane do 4 tygodni od daty podpisania umowy Wszystkie pozostałe informacje oraz wymagania znajdują się w załączniku “Warunki Postępowania”, który jest obowiązującym dokumentem postępowania.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij