Pożywki mikrobiologiczne

Dane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ZIELONEJ GÓRZE
65-306 ZIELONA GÓRA
BOTANICZNA 14
Tel. 68 453 73 00
E-mail zielonagora.wiw@wet.zgora.pl
WWW www.wet.zgora.pl
Województwo lubuskie
Powiat Zielona Góra
Treść zamówienia Pożywki mikrobiologiczne III

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Pożywki mikrobiologiczne IIIDostawa pożywek mikrobiologicznych w postaci granulatów i suplementy do pożywek granulowanych WIW.DG.272.9.2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2022-BZP-00412714-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dab7f8-f9b5-947f-c063-880010908c3d
CPV 33.69.65.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c Art. 109 ust. 1 pkt 3 Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 6 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 9 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszym SWZ Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postepowaniu dotyczące: 1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający przewiduje składania wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zamawiający przewiduje składania wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII, ul. ul. Botaniczna 14, 65-306, Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo PL, tel. 684537300, e-mail sekretariat@zgora.wiw.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.wet.zgora.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2022-12-15
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ZIELONEJ GÓRZE
65-306 ZIELONA GÓRA
BOTANICZNA 14

2022-11-04

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularzu dostępnego na platformie e-Zamówienia Godzina: 08:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-12-03
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
termin dostawy 40
Uwagi 2022/BZP 00412714/01

Dostawy
Pożywki mikrobiologiczne III
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000093177
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Botaniczna 14
1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra
1.5.3.) Kod pocztowy: 65-306
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 – Zielonogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 684537300
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgora.wiw.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wet.zgora.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
działalność administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji, nadzoru farmaceutycznego, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwierząt oraz w zakresie wykonywania badań lab.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pożywki mikrobiologiczne III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d730f595-55cd-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00412714
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032141/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.5 Pożywki mikrobiologiczne III

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d730f595-55cd-11ed-8832-4e4740e186ac
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://zgora.wiw.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) e-zamowienia, dostępne pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/,
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
c) poczty elektronicznej.

2) Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami:
W zakresie merytorycznym:
Małgorzata Fajfer, nr tel.: 95 720 42 63, e-mail: m.fajfer@wet.zgora.pl

W zakresie proceduralnym:
Joanna Kułakowska, nr tel.: 68 478 10 40,
email: zamowieniapubliczne@wet.zgora.pl
Dagmara Laska, nr tel.: 68 478 10 40, email: zamowieniapubliczne@wet.zgora.pl

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-zamowienia.

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji interaktywnej na portalu e-zamowienia.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na portal e-zamowienia.
4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków).
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy e-zamowienia. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą pocztę elektronicznej, email: sekretariat@zgora.wiw.gov.pl lub zamowieniapubliczne@wet.zgora.pl
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem portalu e-zamowienia. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzaniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcę (Dz. U. z 2020r., poz. 2415).
4) Wykonawca powinien swój adres poczty elektronicznej wskazać w ofercie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna stanowi załącznik 6 do SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIW.DG.272.9.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa pożywek mikrobiologicznych w postaci granulatów i suplementy do pożywek granulowanych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszym SWZ

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający przewiduje składania wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zamawiający przewiduje składania wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
2. Umowa, które będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ z uwzględnieniem treści oferty.
3. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 ust. 1, a w szczególności pkt. 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie i przy wystąpieniu określonych warunków:
1) zmiana Podwykonawcy;
2) zmiana częstotliwości realizacji umowy niepowodująca zmiany wynagrodzenia;
3) zmiana terminów, częstotliwości i sposobu realizacji usługi, a zmiana taka będzie konieczna do prawidłowego wykonania umowy lub gdy działania osób trzecich uniemożliwiają wykonanie prac, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie takich osób.
4. Zmiana postanowień umowy lub jej załączników mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron na piśmie, pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-04 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularzu dostępnego na platformie e-Zamówienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-04 08:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-03

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij