Pożywki i testy mikrobiologiczne

Dane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ZIELONEJ GÓRZE
65-306 ZIELONA GÓRA
BOTANICZNA 14
Tel. 68 453 73 00
E-mail zielonagora.wiw@wet.zgora.pl
WWW www.wet.zgora.pl
Województwo lubuskie
Powiat Zielona Góra
Treść zamówienia Pożywki i testy mikrobiologiczne – uzupełnienie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Pożywki i testy mikrobiologiczne – uzupełnienieCzęść 1: Odczynniki do pożywek Część 2: Panele biochemiczne do identyfikacji bakterii WIW.DG.272.4.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00129573-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db2145-58c1-63f1-3cc4-30001298dc7f
CPV 33.69.65.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c Art. 109 ust. 1 pkt 3 Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 6 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 9 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII, ul. ul. Botaniczna 14, 65-306, Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo PL, e-mail sekretariat@zgora.wiw.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://zgora.wiw.gov.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-12-15
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ZIELONEJ GÓRZE
65-306 ZIELONA GÓRA
BOTANICZNA 14

2023-03-20

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularzu dostępnego na platformie e-Zamówienia Godzina: 08:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-04-18
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: termin 40
część 2: cena 60
część 2: termin 40
Uwagi 2023/BZP 00129573/01

Dostawy
Pożywki i testy mikrobiologiczne – uzupełnienie
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000093177
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Botaniczna 14
1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra
1.5.3.) Kod pocztowy: 65-306
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 – Zielonogórski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgora.wiw.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgora.wiw.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
działalność administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji, nadzoru farmaceutycznego, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwierząt oraz w zakresie wykonywania badań lab.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pożywki i testy mikrobiologiczne – uzupełnienie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77500e90-bf1f-11ed-b311-9aae6ad31be8
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129573
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017088/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.4 Pożywki i testy mikrobiologiczne – uzupełnienie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-77500e90-bf1f-11ed-b311-9aae6ad31be8
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://zgora.wiw.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) e-zamowienia, dostępne pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/,
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
c) poczty elektronicznej.
2) Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami:
W zakresie merytorycznym:
Małgorzata Kocińska, nr tel.: 68 453 73 63, e-mail: m.kocinska@wet.zgora.pl
Małgorzata Fajfer, nr tel.: 95 720 42 63, e-mail: m.fajfer@zgora.wiw.gov.pl

W zakresie proceduralnym:
Joanna Kułakowska, nr tel.: 68 478 10 40,
email: zamowieniapubliczne@zgora.wiw.gov.pl
Dagmara Laska, nr tel.: 68 478 10 40, email: zamowieniapubliczne@zgora.wiw.gov.pl
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-Zamówienia.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji interaktywnej na portalu e-Zamówienia.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na portal e-Zamówienia.
4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków).
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą pocztę elektronicznej, email: sekretariat@zgora.wiw.gov.pl lub zamowieniapubliczne@zgora.wiw.gov.pl
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem portalu e-Zamówienia. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzaniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcę (Dz. U. z 2020r., poz. 2415).
4) Wykonawca powinien swój adres poczty elektronicznej wskazać w ofercie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIW.DG.272.4.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Odczynniki do pożywek

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Panele biochemiczne do identyfikacji bakterii

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w związku z zaistnieniem okoliczności uniemożliwiających wykonanie dostaw, niezależnych od Wykonawcy, jak również w przypadku zaistnienia uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, których nie był w stanie przewidzieć przy zawarciu umowy;
2) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
3) zmiany stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami ustawy o VAT;
4) zmiany stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto.
2. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia, o ile zmianie uległo otoczenie rynkowe mające wpływ na koszty ponoszone przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie nastąpiły na skutek okoliczności, które Wykonawca – działając z należytą starannością – mógł przewidzieć przed złożeniem oferty.
3. Zmiana, o której mowa w §2 ust. 1 Umowy nie może prowadzić do wzrostu wynagrodzenia o kwotę wyższą niż 10 % pierwotnej wysokości wynagrodzenia.
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-20 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularzu dostępnego na platformie e-Zamówienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-20 08:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-18

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij