Postępowanie na dostawę urządzeń laboratoryjnych

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLSZTYNIE
10-561 OLSZTYN
ŻOŁNIERSKA 16
Tel. 89 527 95 00
Fax. 89 527 97 88
E-mail wsse@wsse.olsztyn.pl
WWW www.wsse.olsztyn.pl/
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn
Treść zamówienia Postępowanie na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Postępowanie na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w OlsztynieCzęść 1: Zadanie 1 – LBEK – Analizator 5-sekcyjny moduł analityczny i oprzyrządowanie. Opis przedmiotu zamówienia określony szczegółowow załączniku 1/1 do SWZ. Wielkość: po 1 sztuce. Ilość dostaw: jednorazowa dostawa do siedziby WSSE w Olsztynie na wniosek zamawiającego. Część 2: Zadanie 2 – LBŚiŻ – Bezprzewodowy rejestrator temperatury z czujnikiem temperatury i świadectwem wzorcowania. Opis przedmiotu zamówienia określony szczegółowo w załączniku 1/2 do SWZ. Wielkość: Analizator – 1 sztuka, czujnik – 9 sztuk. Ilość dostaw: jednorazowa dostawa do siedziby WSSE w Olsztynie na wniosek zamawiającego. Część 3: Zadanie 3 – LBŚiŻ- Łaźnia wodna. Opis przedmiotu zamówienia określony szczegółowo w załączniku 1/3 do SWZ. Wielkość: 1 sztuka. Ilość dostaw: jednorazowa dostawa do siedziby WSSE w Olsztynie na wniosek zamawiającego. Część 4: Zadanie 4 – LBŚiŻ – Przepływowa lampa bakteriobójcza ścienno-sufitowa. Opis przedmiotu zamówienia określony szczegółowo w załączniku 1/4 do SWZ. Wielkość: 4 sztuki. Ilość dostaw: jednorazowa dostawa do siedziby WSSE w Olsztynie na wniosek zamawiającego. Część 5: Zadanie 5 – HR – Miernik do pomiaru dawki i mocy dawki promieniowania jonizującego. Opis przedmiotu zamówienia określony szczegółowo w załączniku 1/5 do SWZ. Wielkość: 1 sztuka. Ilość dostaw: jednorazowa dostawa do siedziby WSSE w Olsztynie na wniosek zamawiającego. ZP.272.1.17.2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=wsse.logintrade.net_1655969993516
LINK do SIWZ http://wsse.logintrade.net/zapytania_email,90003,9898c086a1392b56eea59a0a7f040906.html
CPV 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 6 do SWZ. 1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 6 do SWZ. 1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 6 do SWZ. 1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 6 do SWZ. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrześnie 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucz się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 5,6 do SWZ oraz oświadczenie dotyczące art. 7 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 3, 5 do SWZ 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: certyfikat CE IVD, broszura informacyjna, dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanych produktów, deklarację, iż miernik będzie posiadał aktualne świadectwo wzorcowania 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: certyfikat CE IVD, broszura informacyjna, dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanych produktów, deklarację, iż miernik będzie posiadał aktualne świadectwo wzorcowania 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Do oferty należy dołączyć:- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; Do oferty należy dołączyć: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu załącznik nr 3. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska, 10-251, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo PL, e-mail przetargi.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): wsse.logintrade.net
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2022-12-31
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLSZTYNIE
10-561 OLSZTYN
ŻOŁNIERSKA 16

2022-07-01

Sposób składania ofert wsse.logintrade.net Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-07-30
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 2: cena 60
część 3: cena 60
część 4: cena 60
część 5: cena 100
Uwagi 2022/BZP 00218977/01

Dostawy
Postępowanie na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291807
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żołnierska
1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 10-251
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 – Olsztyński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wsse.logintrade.net
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Postępowanie na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c935bc90-f15c-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00218977
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040486/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.5 urządzenia laboratoryjne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania wsse.logintrade.net
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: wsse.logintrade.net
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Przetargowej https://wsse.logintrade.net/. Do
połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej WSSE: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
2. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej dostępne są na stronie: https://wsse.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@wsse.olsztyn.pl Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje format
danych przesyłanych plików: .pdf.
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ (nie dotyczy próbek).
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade. Wykonawca ma
obowiązek sprawdzania powiadomień i wiadomości przesyłanych przez Zamawiającego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska
16, 10-561 Olsztyn; adres e-mail: wsse@wsse.olsztyn.pl; nr tel. 89/5248300; NIP: 739-00-10-642; REGON: 291807.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem email:
ewa.zielinska@sanepid.gov.pl oraz pod nr tel. 89/ 524 83 37.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986),
dalej ustawa „Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22
RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
– na podstawie art. 16 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 l
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.17.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1 – LBEK – Analizator 5-sekcyjny moduł analityczny i oprzyrządowanie. Opis przedmiotu zamówienia określony szczegółowo
w załączniku 1/1 do SWZ. Wielkość: po 1 sztuce. Ilość dostaw: jednorazowa dostawa do siedziby WSSE w Olsztynie na wniosek zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów jaką może osiągną oferta w kryterium C
wynosi 60 punktów. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin dostawy ” wynosi 40 punktów. Terminy dostaw wyznaczone dla każdego zadania są maksymalnymi terminami ważności.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu dostawy, w którym będzie punktował terminy krótsze niż wyznaczone terminy dla każdego zadania. Zaproponowanie terminu dostawy poniżej powyżej wymaganego terminu dostawy wyznaczonego dla każdego zadania będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 2 – LBŚiŻ – Bezprzewodowy rejestrator temperatury z czujnikiem temperatury i świadectwem wzorcowania. Opis przedmiotu zamówienia określony szczegółowo w załączniku 1/2 do SWZ. Wielkość: Analizator – 1 sztuka, czujnik – 9 sztuk. Ilość dostaw: jednorazowa dostawa do siedziby WSSE w Olsztynie na wniosek zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów jaką może osiągną oferta w kryterium C
wynosi 60 punktów. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin dostawy ” wynosi 40 punktów. Terminy dostaw wyznaczone dla każdego zadania są maksymalnymi terminami ważności.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu dostawy, w którym będzie punktował terminy krótsze niż wyznaczone terminy dla każdego zadania. Zaproponowanie terminu dostawy poniżej powyżej wymaganego terminu dostawy wyznaczonego dla każdego zadania będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy krótszy niż 28 dni kalendarzowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 3 – LBŚiŻ- Łaźnia wodna. Opis przedmiotu zamówienia określony szczegółowo w załączniku 1/3 do SWZ. Wielkość: 1 sztuka. Ilość dostaw: jednorazowa dostawa do siedziby WSSE w Olsztynie na wniosek zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów jaką może osiągną oferta w kryterium C
wynosi 60 punktów. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin dostawy ” wynosi 40 punktów. Terminy dostaw wyznaczone dla każdego zadania są maksymalnymi terminami ważności.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu dostawy, w którym będzie punktował terminy krótsze niż wyznaczone terminy dla każdego zadania. Zaproponowanie terminu dostawy poniżej powyżej wymaganego terminu dostawy wyznaczonego dla każdego zadania będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy krótszy niż 28 dni kalendarzowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 4 – LBŚiŻ – Przepływowa lampa bakteriobójcza ścienno-sufitowa. Opis przedmiotu zamówienia określony szczegółowo w załączniku 1/4 do SWZ. Wielkość: 4 sztuki. Ilość dostaw: jednorazowa dostawa do siedziby WSSE w Olsztynie na wniosek zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów jaką może osiągną oferta w kryterium C
wynosi 60 punktów. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin dostawy ” wynosi 40 punktów. Terminy dostaw wyznaczone dla każdego zadania są maksymalnymi terminami ważności.
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu dostawy, w którym będzie punktował terminy krótsze niż wyznaczone terminy dla każdego zadania. Zaproponowanie terminu dostawy poniżej powyżej wymaganego terminu dostawy wyznaczonego dla każdego zadania będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy krótszy niż 28 dni kalendarzowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 5 – HR – Miernik do pomiaru dawki i mocy dawki promieniowania jonizującego. Opis przedmiotu zamówienia określony szczegółowo w załączniku 1/5 do SWZ. Wielkość: 1 sztuka. Ilość dostaw: jednorazowa dostawa do siedziby WSSE w Olsztynie na wniosek zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów jaką może osiągną oferta w kryterium C
wynosi 100 punktów. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 6 do SWZ.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 6 do SWZ.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 6 do SWZ.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 6 do SWZ.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11
wrześnie 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucz się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie na podstawie
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 5,6 do SWZ oraz oświadczenie dotyczące art. 7 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 3, 5 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: certyfikat CE IVD, broszura informacyjna, dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanych produktów, deklarację, iż miernik będzie posiadał aktualne świadectwo wzorcowania
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: certyfikat CE IVD, broszura informacyjna, dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanych produktów, deklarację, iż miernik będzie posiadał aktualne świadectwo wzorcowania
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Do oferty należy dołączyć:- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w
postępowaniu-wzór
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; Do
oferty należy dołączyć: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu załącznik nr 3. Przed zawarciem umowy Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:
1) obniżenia przez Wykonawcę cen produktów będących przedmiotem umowy;
2) ustawowej zmiany stawek podatku VAT bądź akcyz;
3) poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;
4) konieczności zastąpienia produktu produktem równoważnym (tj. o parametrach co najmniej wymienionych w SWZ) za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, w sytuacji zaprzestania lub czasowego wstrzymania wytwarzania produktu objętego umową, pod warunkiem, iż produkt równoważny jest tej samej lub wyższej jakości. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zaprzestanie lub czasowe wstrzymanie produkcji produktu objętego umową przez producenta.
4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-01 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: wsse.logintrade.net
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-01 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-30

Numer informacji: 2022-BZP-00218977-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij