Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych

Dane organizatora PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZIELONCE SP. Z O.O.
05-220 ZIELONKA
INŻYNIERSKA 1A
Tel. 22 781 83 33
Fax. 22 781 83 33
E-mail pwik@zielonka.pl
WWW pwikzielonka.bip.eur.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Wołomin
Treść zamówienia Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzaniem sprawozdań z badań wody, ścieków i wód popłu…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzaniem sprawozdań z badań wody, ścieków i wód popłucznych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pwikzielonka.bip.eur.pl_1669808856730
LINK do SIWZ http://pwikzielonka.bip.eur.pl/public/?id=222385
Osoba do kontaktu e-mail: pwik@zielonka.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZIELONCE SP. Z O.O.
05-220 ZIELONKA
INŻYNIERSKA 1A

2022-12-08

Sposób składania ofert PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZIELONCE SP. Z O.O., INŻYNIERSKA 1A, 05-220 ZIELONKA Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi 1
PWiK/ST/ZO/07/2022
Przedsiębiorstwo Wodociągów ul. Inżynierska 1A, 05-220 Zielonka pwik@zielonka.pl
i Kanalizacji w Zielonce 5p. z o.o. tel (22) 78183 33, fax. (22) 78183 32 www.pwikzielonka.bip.eur.pl
Zielonka, 29.11.2022 r.
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na:
Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzaniem sprawozdań z badań wody, ścieków i wód popłucznych
(zamówienie w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.)
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1A
tel. 22 781-83-33
pow. wołomiński, woj. mazowieckie
NIP: 125-15-14-530
REGON: 141649820
e-mail: pwik@zielonka.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań wody, ścieków i wód popłucznych z punktów zlokalizowanych na terenie miasta Zielonka, wyznaczonych przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem badań. Wykonawca zobowiązany będzie również do poboru próbek do badań, transportu próbek do laboratorium, opracowywania wyników, sporządzania sprawozdań z uzyskanych wyników i przekazywania ich Zamawiającemu.
Metodyka badań:
– Badania wody należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
– Badania ścieków surowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2019r. poz. 1311).
Zamawiający wymaga by pobór próbek odbywał się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w godzinach między 8.00 a 9.00.
Badania ścieków – próba średniodobowa; pobór 1 raz w miesiącu; pobór próby średniodobowej – ręczny (pobór w pierwszym pełnym tygodniu danego miesiąca).
Nr KRS 0000319917 Ł?d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100,
Wysokość kapitału zakładowego 57 333 000 zł. NIP 1251514530, REGON 141649830, Rachunek bankowy nr 0010301036 00001903 0163 4309
łj ł * I IZ* Przedsiębiorstwo Wodociągów u. Inżynierska 1A, 05-220 Zielonka pwik@zielonka.pt
■■■■ I u’\i. i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. tel (22) 70183 33, fax. (22)7818332 www.pwikzlelonka.bip.eur.pl
ZIELONKA
Po wykryciu przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w badanych próbkach wody i ścieków (fizykochemia) Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego:
■ niezwłocznie – w przypadku przekroczeń parametrów mikrobiologicznych,
■ w terminie nie przekraczającym 24h – w przypadku przekroczeń parametrów fizykochemicznych.
O miejscach i terminie poboru wody, ścieków, wód popłucznych Zamawiający będzie informował Wykonawcę poprzez zlecenie wysłane pocztą elektroniczną.
W przypadku konieczności wykonania pilnych powtórzeń analiz (np. ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne lub fizykochemiczne) Zamawiający dodatkowo uzgodni z Wykonawcą termin wykonania powtórnych badań (jednostkowych poborów próbek).
W przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów fizykochemicznych
i mikrobiologicznych wody lub ścieków (fizykochemia) Wykonawca zobowiązany jest wykonać ponowny pobór próbek w terminie do 24h od chwili powzięcia wiadomości bez uzgodnień i wezwań ze strony Zamawiającego w trybie zawiadomienia.
Zamawiający wymaga by wyniki badań były udostępnione w formie elektronicznej.
Szczegółowy zakres i ilości badań planowanych do przeprowadzenia w trakcie obowiązywania umowy został przedstawiony w załączniku nr 1A, IB, 1C, ID, 1E i 1F.
3. Lokalizacja.
Zielonka, Ząbki ul. Gajowa.
4. Przedmiot zamówienia.
Zgodnie ze wzorem umowy.
5. Warunki realizacji zamówienia.
Termin wykonania umowy – od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu.
Złożenie oferty cenowej – w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.
Na ofertę składają się:
– formularz oferty (wzór zał. nr 1 wraz z formularzami 1A, IB, 1C, ID, 1E i 1F),
– Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego lub innego równoważnego ośrodka akredytacji, potwierdzającego spełnianie postanowień normy PNEN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie akredytacji laboratorium,
Nr KRS 0000319917 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. XIV Wydział Gospodarczy KRS. 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100,
Wysokość kapitału zakładowego 57 233 000 zt. NIP 1251514530. REGON 141549820, Rachunek bankowy nr 00 10201026 0000 1902 0142 4209
Fj ł A K ■ Przedsiębiorstwo Wodociągów ul. Inżynierska 1A, 05-220 Zielonka pwik@zielanka.pl
■ ■■■■ I w 4 i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. tel (22) 78183 33, Iax. (22) 78183 32 www.pwikzlelonka.bip.eur.pl
ZIELONKA
– aktualne zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań albo certyfikat laboratorium w zakresie pobierania próbek wody – nie dotyczy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
– aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Kryterium oceny oferty.
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia i spełniającą wymagania określone w pkt. 6.
8. Termin związania z ofertą.
Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert.
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Kompletną ofertę z napisem:
Oferta na: Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników
i sporządzaniem sprawozdań z badań wody, ścieków i wód popłucznych
oraz z adresem i nazwą nadawcy, a także adresem i nazwą Zamawiającego
należy złożyć:
4 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. przy
ul. Inżynierskiej 1A,
‘4 przesłać pocztą na adres Zamawiającego w zamkniętej kopercie,
4- przesłać drogą elektroniczną na adres Zamawiającego
do dnia 08.12.2022 r. do godz. 10.00
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w dowolnym czasie bez podania przyczyny
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pok. 15) w dniu 08.12.2022 r. o godz. 10.05
Oferty złożone po w/w. terminie nie będą rozpatrywane.
Nr KRS 0800319917 Sęd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS. 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100,
Wysokość kapitału zakładowego 57 233 000 zł. NIP 1251514530, REGCIN141649820, Rachunek bankowy nr 0010201026 00001902 0142 4209
A
PWiK
ZIELONKA
Przedsiębiorstwo Wodociągów U. inżynierska 1A, 05-220 Zielonka pwik@zielonka.pl
i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. tel(22) 78183 33, fax. (22) 78183 32 www.pwikzlelonka.bip.eur.pl
10. Załączniki do zaproszenia do złożenia oferty.
– Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
– Załączniki nr 1A, IB, 1C, ID, 1E i 1F – Wyszczególnienie parametrów objętych badaniem i ich ilość w okresie obowiązywania umowy,
– Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
– Załącznik nr 3 – Wzór umowy,
– Załącznik nr 4 – Harmonogram podstawowych badań parametrów wody wg monitoringu wewnętrznego
11. Uwagi.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
12. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. z siedzibą 05-220 Zielonka przy ul. Inżynierskiej 1A;
■ Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. za pomocą adresu: iodo@pwikzielonka.com.pl
■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzaniem sprawozdań z badań wody, ścieków i wód popłucznych prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
■ Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), będą udostępniane w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej,
Nr KRS 0000319317 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, 00-654 Warszawa, ul. Czerniakowska 100,
Wysokość kapitału zakładowego 57 233 000 zł. NIP 1251514530, REGON 141649820, Rachunek bankowy nr 0810201026 0000 1502 0142 4209
A
PWiK
ZIELONKA
Przedsiębiorstwo Wodociągów ul. inżynierska 1A, 05-220 Zielonka pwik@zielonka.pt
i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. tel (22) 78183 33, fax. (22) 78183 32 www.pwlkzlelonka.bip.eur.pl
■ Zamawiający będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem;
■ skorzystanie przez Panią/Pana z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
■ zgłoszenie przez Pana/Panią żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania;
■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
■ posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
■ nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz Jego załączników.
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Nr KRS 0008319317 Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS. 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100,
Wysokość kapitału zakładowego 57 233 000 zł. NIP 1251514530, REGON 141549820, Rachunek bankowy nr 00 10201026 00001902 0142 4209
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij