Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora MORSKI INSTYTUT RYBACKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W GDYNI
81-332 GDYNIA
HUGO KOŁŁĄTAJA 1
Tel. 58 735 62 32
Fax. 58 735 61 10
E-mail sekretariat@mir.gdynia.pl
WWW www.mir.gdynia.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdynia
Treść zamówienia

Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na 11 zadań.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na 11 zadań.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.mir.gdynia.pl_1688986877794
LINK do SIWZ http://przetargi.mir.gdynia.pl/index.php?action=zobacz_pliki&id=1098&rodzaj=oozp
CPV 24.95.00.00, 33.69.65.00, 38.43.60.00, 38.43.70.00, 38.43.71.10, 39.80.00.00, 42.91.00.00
Osoba do kontaktu Tomasz Formejster. Wszystkie pytania w związku z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail: tformejster@mir.gdynia.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2. Dostawy cząstkowe będą realizowane przez Wykonawcę w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania zamówienia, partiami w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Zamawiającego
Miejsce i termin składania ofert

MORSKI INSTYTUT RYBACKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W GDYNI
81-332 GDYNIA
HUGO KOŁŁĄTAJA 1

2023-07-18

Sposób składania ofert MORSKI INSTYTUT RYBACKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W GDYNI, HUGO KOŁŁĄTAJA 1, 81-332 GDYNIA Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji  
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena brutto oferty
Uwagi Strona 1 z 5
FZP/w/2023/TF Gdynia, dn. 10.07.2023 r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Morski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy kieruje zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na 11 zadań. Znak postępowania nr 51/FZP/NO/2023.
I. ZAMAWIAJĄCY
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
Nr NIP: 586-010-24-41
Nr KRS: 0000131987
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie zostaje zamieszczone na stronie http://www.mir.gdynia.pl
III. PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający prowadzi postępowanie działając na podstawie art. 11 ust 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na 11 zadań.
Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku 2 do niniejszego zaproszenia i we wzorze umowy (załącznik 3).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać ofertę na dowolną ilość zadań podanych w Załączniku 2 do zaproszenia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w każdym zadaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. CPV
38437000-7 33696500-0 38437110-1 24950000-8 38436000-0 39800000-0 42910000-8 336965000-0
Strona 2 z 5
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Dostawy cząstkowe będą realizowane przez Wykonawcę w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania zamówienia, partiami w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Zamawiającego.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Warunkiem ubiegania się Wykonawcy o zamówienie, jest:
1) Brak powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, wykluczeniu z postępowania w szczególności będą podlegać osoby, które:
a) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży oświadczenie na druku formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia oraz załączy odpowiednie dokumenty.
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej tj. drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Tomasz Formejster. Wszystkie pytania w związku z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail: tformejster@mir.gdynia.pl
IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
Strona 3 z 5
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną z wnioskiem o wyjaśnienie treści dokumentów dotyczących zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynął po upływie terminu składania pytań tj. później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów związanych z zaproszeniem. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania ofert.
X. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Sposób złożenia oferty: oferty należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej tformejster@mir.gdynia.pl W temacie wiadomości należy wpisać: 51/FZP/NO/2023-oferta. Oferta musi być zaszyfrowana hasłem, które Wykonawca prześle Zamawiającemu na ten sam adres poczty elektronicznej w terminie do 10 minut po terminie otwarcia ofert tj. W dniu 18.07.2023 w godz. od 10.30 do 10.40. Zamawiający zwrotnie potwierdzi otrzymanie oferty i hasła. Prosimy upewnić się, że oferta i hasło zostały odebrane.
2. Termin składania ofert: oferty należy złożyć do dnia 18.07.2023 r. do godziny 10.00.
3. Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego tj. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, pok. 514. Z uwagi na środki bezpieczeństwa wynikające z pandemii korona wirusa Zamawiający nie przewiduje zorganizowania publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający prześle informacje z otwarcia ofert niezwłocznie po ich otwarciu na wniosek wykonawcy.
4. Na ofertę składają się następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1-Formularz oferty
b) Załącznik nr 2-Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy,
c) inne (np. karty katalogowe w przypadku zaoferowania produktów równoważnych)
d) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
XI. OPIS KRYTERIÓW i SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu stosowane będzie jedno kryterium: cena brutto oferty-100%
2. Ceny będą porównywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Strona 4 z 5
4. Oferta z najniższą ceną, odpowiadająca wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Morski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia,
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Instytucie Rybackim-Państwowym Instytucie Badawczym można kontaktować się mailowo na adres: iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl oraz telefonicznie na nr. +48 587-356-367/251,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
5) Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej i stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
10) będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
11) nie będzie przysługiwało Pani/Panu:
Strona 5 z 5
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.
2. Zamawiający ma prawo do zawieszenia postępowania bez wyboru oferty oraz do jego unieważnienia bez podawania przyczyny na dowolnym etapie.
3. Załącznikami do zapytania ofertowego są:
1) Załącznik nr 1-Formularz oferty,
2) Załącznik nr 2-Opis przedmiotu zamówienia,
3) Załącznik nr 3-Wzór umowy.
W imieniu Zamawiającego
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Rafał Geremek
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij