Odczynniki do biologii komórkowej oraz do biologii molekularnej

Dane organizatora UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1
Tel. 71 375 29 79
E-mail dziekan@biol.uni.wroc.pl
WWW www.biol.uni.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia ,,Odczynniki do biologii komórkowej oraz do biologii molekularnej”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia ,,Odczynniki do biologii komórkowej oraz do biologii molekularnej”1. Rodzaj zamówienia: dostawa.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odczynników do biologii komórkowej oraz do biologii molekularnej. Miejsce dostawy: Wydział Biotechnologii, Zakład Inżynierii Białka, ul. Joliot-Curie 14A, 50-383 Wrocław.
Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
LINK do SIWZ http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:769364-2023:TEXT:EN:HTML
CPV 33.69.63.00
Osoba do kontaktu Biuro Zamówień Publicznych
PL +48 71 375 27 90 bzp@uwr.edu.pl
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1

2024-01-18

Sposób składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, PL. UNIWERSYTECKI 1, 50-137 WROCŁAW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK
Uwagi Polska – Odczynniki chemiczne – ,,Odczynniki do biologii komórkowej oraz do biologii molekularnej”
244/2023
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

1. Nabywca
1.1 Nabywca
Oficjalna nazwa :  Uniwesytet Wrocławski

Status prawny nabywcy :  Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej :  Edukacja

2. Procedura
2.1 Procedura
Tytuł :  ,,Odczynniki do biologii komórkowej oraz do biologii molekularnej”

Opis :  1. Rodzaj zamówienia: dostawa.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odczynników do biologii komórkowej oraz do biologii molekularnej. Miejsce dostawy: Wydział Biotechnologii, Zakład Inżynierii Białka, ul. Joliot-Curie 14A, 50-383 Wrocław.

Identyfikator procedury :  12cdeba6-df50-430b-9983-193b44488081

Wewnętrzny identyfikator :  BZP.2710.63.2023.IWK

Rodzaj procedury :  Otwarta

2.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  33696300   Odczynniki chemiczne

2.1.2 Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Wrocław   ( PL514 )

Kraj :  Polska

2.1.4 Informacje ogólne
Informacje dodatkowe :  Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje dostawę w ramach realizacji projektu „Novel targeted therapy based on dual warhead conjugates against FGFR-dependent cancers” wybranego w ramach POLNOR 2019 call, finansowanego w obszarze programowym „Badania” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, realizowanego na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.OFERTA SKŁADA SIĘ Z:1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;2. Formularza Asortymentowo-Cenowego – wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 (odpowiednio do Zadania, na które składana jest oferta),3. Oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1uPzp złożonego na formularzu JEDZ (Załącznik nr 2 do SWZ), oraz (jeżeli dotyczy) takiego oświadczenia składanego przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie4. (jeżeli dotyczy) w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 ppkt 3-4 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.5. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z pkt 7 rozdziału XI SWZ.6. (jeżeli dotyczy) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ.7. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt II ppkt 3. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.Miejsce dostawy: Wydział Biotechnologii, Zakład Inżynierii Białka, ul. Joliot-Curie 14A, 50-383 Wrocław.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w sekcji II pkt 3.1.1 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w sekcji II pkt 3.1.1 SWZ2. zaświadczenia, o którym mowa w sekcji II pkt 3.1.3 powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w sekcji II pkt 3.1.4 SWZ lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w sekcji II pkt 3.1.5 SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.3. Dokument, o którym mowa w sekcji II pkt 6.1 SWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w sekcji II w pkt 6.2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału SWZ lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis pkt 6.3 niniejszego rozdziału stosuje się.Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 6-7 stosuje się odpowiednio.OFERTA WSPÓLNA:1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Punkt 7.4. stosuje się.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale VII pkt I SWZ, a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego, określa rozdział VII pkt II SWZ.

Podstawa prawna :

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6 Podstawy wykluczenia
Aktywami zarządza likwidator :  art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzpw stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia :  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust 1 uPzp:jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieni

Działalność gospodarcza jest zawieszona :  art.109 ust.1 pkt 4 uPzpw stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego :  art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzpw stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia :  art. 109 ust. 1 pkt 6 uPzpjeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

Korupcja :  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust 1 uPzp:1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.1599 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej

Nadużycia :  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust 1 uPzp:1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska :  Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 uPzp, tj.:2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy :  art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 uPzp oraz określone w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 uPzp

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego :  art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:a)będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,b)będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,c)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;3)jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

Niewypłacalność :  art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzpw stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne :  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust 1 uPzp:3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

Płatność podatków :  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust 1 uPzp:3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; Ponadto, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 uPzp, tj.:1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym :  Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w: – art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 1 pkt 5, ust. 2 – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497), – art. 5k Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L Nr 229, str. 1), zmienionego Rozporządzeniem Rady UE nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia UE nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji :  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust 1 uPzp:5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi :  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust 1 uPzp:1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; Ponadto, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 uPzp, tj.:3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa powyżej

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu :  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust 1 uPzp:1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną :  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust 1 uPzp:1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej,

Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje :  Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 uPzp, tj.:7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

Udział w organizacji przestępczej :  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust 1 uPzp:1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej;

Układ z wierzycielami :  Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 uPzp, tj.:6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 uPzp, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

Upadłość :  Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 uPzp, tj.:4) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

Winien poważnego wykroczenia zawodowego :  Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 uPzp, tj.:który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury :  Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 uPzp, tj.:który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Część zamówienia
5.1 Techniczny ID partii :  LOT-0004
Tytuł :  ,,Odczynniki do biologii komórkowej oraz do biologii molekularnej”

Opis :  1. Rodzaj zamówienia: dostawa.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odczynników do biologii komórkowej oraz do biologii molekularnej. Miejsce dostawy: Wydział Biotechnologii, Zakład Inżynierii Białka, ul. Joliot-Curie 14A, 50-383 Wrocław.2. Dostawa z podziałem na następujące Zadania:Zadanie nr 3: Ilość pozycji: 2Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo – Cenowy – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania nr 1.Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Wewnętrzny identyfikator :  BZP.2710.63.2023.IWK-dla zadania nr 3

5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  33696300   Odczynniki chemiczne

5.1.2 Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Wrocław   ( PL514 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe : 

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania :  90   DAY

5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział :  Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium : Rodzaj :  Zdolność techniczna i zawodowa

Wykorzystanie tego kryterium :  Niestosowane

Kryterium : Rodzaj :  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykorzystanie tego kryterium :  Niestosowane

Kryterium : Rodzaj :  Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej

Wykorzystanie tego kryterium :  Niestosowane

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium : Rodzaj :  Cena

Opis :  Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 80 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:C = (Cmin/Cn) x 80gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto – najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto – ocenianej oferty80 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium

Waga (wartość punktowa, dokładna) :  80

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Opis :  Termin realizacji dostawy (T)Wartość punktowa T, w kryterium Termin realizacji dostawy, wyliczana będzie według wzoru:T = Tmin/Tn x 20gdzie:Tmin – termin realizacji dostawy – najkrótszy wśród ocenianych ofert;Tn – termin realizacji dostawy – ocenianej oferty,20 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium.

Waga (wartość punktowa, dokładna) :  20

5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne :  polski

Adres dokumentów zamówienia :  https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski,

Kanał komunikacji ad hoc : Nazwa :  +48 71 375 28 22

Adres URL :  https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne :  Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia :  https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :  polski

Katalog elektroniczny :  Niedozwolone

Termin składania ofert :  2024-01-18+01:00   10:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna :  90   DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia :  2024-01-18+01:00   11:00:00+01:00

Miejsce :  https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

Warunki zamówienia : Fakturowanie elektroniczne :  Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne :  nie

Stosowane będą płatności elektroniczne :  tak

5.1.15 Techniki
Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy :  Krajowa Izba Odwoławcza

5.1 Techniczny ID partii :  LOT-0005
Tytuł :  ,,Odczynniki do biologii komórkowej oraz do biologii molekularnej”

Opis :  1. Rodzaj zamówienia: dostawa.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odczynników do biologii komórkowej oraz do biologii molekularnej. Miejsce dostawy: Wydział Biotechnologii, Zakład Inżynierii Białka, ul. Joliot-Curie 14A, 50-383 Wrocław.2. Dostawa z podziałem na następujące Zadania:Zadanie nr 1: Ilość pozycji: 1Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo – Cenowy – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania nr 1.Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Wewnętrzny identyfikator :  BZP.2710.63.2023.IWK-dla zadania nr 1

5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  33696300   Odczynniki chemiczne

5.1.2 Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Wrocław   ( PL514 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe : 

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania :  90   DAY

5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział :  Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium : Rodzaj :  Zdolność techniczna i zawodowa

Wykorzystanie tego kryterium :  Niestosowane

Kryterium : Rodzaj :  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykorzystanie tego kryterium :  Niestosowane

Kryterium : Rodzaj :  Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej

Wykorzystanie tego kryterium :  Niestosowane

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium : Rodzaj :  Cena

Opis :  Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 80 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:C = (Cmin/Cn) x 80gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto – najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto – ocenianej oferty80 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium

Waga (wartość punktowa, dokładna) :  80

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Opis :  Termin realizacji dostawy (T)Wartość punktowa T, w kryterium Termin realizacji dostawy, wyliczana będzie według wzoru:T = Tmin/Tn x 20gdzie:Tmin – termin realizacji dostawy – najkrótszy wśród ocenianych ofert;Tn – termin realizacji dostawy – ocenianej oferty,20 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium.

Waga (wartość punktowa, dokładna) :  20

5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne :  polski

Adres dokumentów zamówienia :  https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski,

Kanał komunikacji ad hoc : Nazwa :  +48 71 375 28 22

Adres URL :  https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne :  Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia :  https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :  polski

Katalog elektroniczny :  Niedozwolone

Termin składania ofert :  2024-01-18+01:00   10:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna :  90   DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia :  2024-01-18+01:00   11:00:00+01:00

Miejsce :  https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

Warunki zamówienia : Fakturowanie elektroniczne :  Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne :  nie

Stosowane będą płatności elektroniczne :  tak

5.1.15 Techniki
Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy :  Krajowa Izba Odwoławcza

5.1 Techniczny ID partii :  LOT-0006
Tytuł :  ,,Odczynniki do biologii komórkowej oraz do biologii molekularnej”

Opis :  1. Rodzaj zamówienia: dostawa.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odczynników do biologii komórkowej oraz do biologii molekularnej. Miejsce dostawy: Wydział Biotechnologii, Zakład Inżynierii Białka, ul. Joliot-Curie 14A, 50-383 Wrocław.2. Dostawa z podziałem na następujące Zadania:Zadanie nr 2: Ilość pozycji: 2Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo – Cenowy – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania nr 1.Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Wewnętrzny identyfikator :  BZP.2710.63.2023.IWK – dla zadania nr 2

5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  33696300   Odczynniki chemiczne

5.1.2 Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Wrocław   ( PL514 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe : 

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania :  90   DAY

5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział :  Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium : Rodzaj :  Zdolność techniczna i zawodowa

Wykorzystanie tego kryterium :  Niestosowane

Kryterium : Rodzaj :  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykorzystanie tego kryterium :  Niestosowane

Kryterium : Rodzaj :  Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej

Wykorzystanie tego kryterium :  Niestosowane

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium : Rodzaj :  Cena

Opis :  Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 80 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:C = (Cmin/Cn) x 80gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto – najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto – ocenianej oferty80 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium

Waga (wartość punktowa, dokładna) :  80

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Opis :  Termin realizacji dostawy (T)Wartość punktowa T, w kryterium Termin realizacji dostawy, wyliczana będzie według wzoru:T = Tmin/Tn x 20gdzie:Tmin – termin realizacji dostawy – najkrótszy wśród ocenianych ofert;Tn – termin realizacji dostawy – ocenianej oferty,20 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium.

Waga (wartość punktowa, dokładna) :  20

5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne :  polski

Adres dokumentów zamówienia :  https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski,

Kanał komunikacji ad hoc : Nazwa :  +48 71 375 28 22

Adres URL :  https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne :  Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia :  https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :  polski

Katalog elektroniczny :  Niedozwolone

Termin składania ofert :  2024-01-18+01:00   10:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna :  90   DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia :  2024-01-18+01:00   11:00:00+01:00

Miejsce :  https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

Warunki zamówienia : Fakturowanie elektroniczne :  Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne :  nie

Stosowane będą płatności elektroniczne :  tak

5.1.15 Techniki
Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy :  Krajowa Izba Odwoławcza

8. Organizacje
8.1 ORG-0001
Oficjalna nazwa :  Uniwesytet Wrocławski

Numer rejestracyjny :  PL8960005408

Adres pocztowy :  pl. Uniwersytecki 1    

Miejscowość :  Wrocław

Kod pocztowy :  50-137

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Wrocław   ( PL514 )

Kraj :  Polska

Punkt kontaktowy :  Biuro Zamówień Publicznych

E-mail :  bzp@uwr.edu.pl

Telefon :  +48 71 375 27 90

Adres strony internetowej :  https://uwr.edu.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) :  https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

Role tej organizacji : Nabywca

8.1 ORG-0002
Oficjalna nazwa :  Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny :  5262239325

Adres pocztowy :  ul. Postępu 17A    

Miejscowość :  Warszawa

Kod pocztowy :  02-676

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

E-mail :  odwolania@uzp.gov.pl

Telefon :  +48 224587800

Faks :  +48 224587803

Adres strony internetowej :  https://www.uzp.gov.pl

Role tej organizacji : Organ odwoławczy

11. Informacje o ogłoszeniu
11.1 Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia :  0879b3e3-68a0-4bb8-a82e-d727d6ae4e80   -  01

Typ formularza :  Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia :  Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania :  2023-12-18Z   12:07:49Z

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne :  polski  

11.2 Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia :  00769364-2023

Numer wydania Dz.U. S :  244/2023

Data publikacji :  2023-12-19Z

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij