Odczynniki chemiczne i laboratoryjne (specjalistyczne)

Dane organizatora POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
90-530 ŁÓDŹ
WÓLCZAŃSKA 171/173
Tel. 42 631 34 03
Fax. 42 631 34 02
E-mail w5w5d@adm.p.lodz.pl
WWW www.binoz.p.lodz.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Odczynniki chemiczne i laboratoryjne (specjalistyczne), wyroby laboratoryjne
oraz materiały eksploatacyjne do aparatury laboratoryjnej dla:

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Odczynniki chemiczne i laboratoryjne (specjalistyczne), wyroby laboratoryjneoraz materiały eksploatacyjne do aparatury laboratoryjnej dla:Część I- Instytutu Technologii i Analizy ŻywnościCzęść II-Instytutu Technologii Fermentacji i MikrobiologiiWydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=plodz.ezamawiajacy.pl_1683874079880
LINK do SIWZ http://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/93632/details
CPV 18.42.43.00, 19.52.00.00, 33.69.63.00, 33.69.65.00, 33.79.30.00, 37.82.30.00, 38.43.00.00, 38.43.70.00, 44.61.83.00
Osoba do kontaktu Anna Kasprzak, tel. 42/631-34-08, e-mail: anna.kasprzak@p.lodz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy na podstawie częściowych zamówień składnych przez Zamawiającego lub do wyczerpania wartości umowy (z wyłączeniem: Części I Pakiet Nr 11) dostawa jednorazowa w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy (dotyczy: Części I Pakiet Nr 11)
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
90-530 ŁÓDŹ
WÓLCZAŃSKA 171/173

2023-05-22

Sposób składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI, WÓLCZAŃSKA 171/173, 90-530 ŁÓDŹ Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena
Uwagi Załącznik nr 16
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Politechnikę Łódzką
Specyfikacja zakupu z dziedziny nauki lub z zakresu działalności kulturalnej
Zatwierdzam:
Dokument w oryginale podpisany w dniu 11.05.2023 r. przez:
dr hab. inż. Anna Diowksz prof. uczelni
Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
data i podpis
(wypełnia Kierownik Zamawiającego lub
Kierownik Jednostki merytorycznej lub osoba przez niego upoważniona)
Nr postępowania: W5 ZDN/4/2023
Specyfikacja zamówienia z dziedziny nauki
pn. Odczynniki chemiczne i laboratoryjne (specjalistyczne), wyroby laboratoryjne
oraz materiały eksploatacyjne do aparatury laboratoryjnej dla:
Część I- Instytutu Technologii i Analizy Żywności
Część II-Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
Rodzaj zamówienia: dostawy
I. Informacje ogólne:
1. Zamawiający:
Politechnika Łódzka – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
90-530 Łódź, ul. Wólczańska 171/173
NIP 727-002-18-95
REGON 00 000 1583
tel./fax 42/ 631-34-08
adres poczty elektronicznej anna.kasprzak@p.lodz.pl
adres strony internetowej www.binoz.p.lodz.pl
adres strony internetowej prowadzonego postępowania za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl w zakładce Korespondencja.
2. Oznaczenie postępowania: W5 ZDN/4/2023
We wszelkiej korespondencji należy powoływać się na ww. numer postępowania.
3. Termin realizacji zamówienia:
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy na podstawie częściowych zamówień składnych przez Zamawiającego lub do wyczerpania wartości umowy (z wyłączeniem: Części I Pakiet Nr 11)
dostawa jednorazowa w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy (dotyczy: Części I Pakiet Nr 11)
4. Komunikacja:
1) W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
Elektronicznie na adres e-mail: anna.kasprzak@p.lodz.pl
lub
za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl w zakładce Korespondencja.
2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wskazanego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie proceduralnym jest:
Anna Kasprzak, tel. 42/631-34-08, e-mail: anna.kasprzak@p.lodz.pl
4) Ogólne zasady korzystania z Platformy przez Wykonawców:
4.1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Politechniki Łódzkiej https://plodz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
4.2. Wykonawca po wybraniu opcji przystąp do postępowania zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie zarejestruj się.
4.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki Korespondencja.
4.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję Zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki Korespondencja. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy Pytanie wysłane.
4.6. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
4.7. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Nazwa Jednostki tel. +48 22 25 72 223 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
4.8. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1320 z późn. zm.) – zwane dalej Rozporządzeniem dot. komunikacji elektronicznej, określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES,
dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
4.9. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
Włączona obsługa JavaScript;
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.
4.10. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
4.11. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany-format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
4.12. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do monitorowania Platformy zakupowej https:// plodz.ezamawiajacy.pl do dnia otwarcia ofert, z uwagi na możliwość dokonania ewentualnej zmiany Specyfikacji przez Zamawiającego.
5. Wyjaśnienia dokumentacji:
Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienia dokumentacji zamówienia w terminie 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców. Nie udziela się żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące istotnych elementów zamówienia.
6. Język postępowania: postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych (specjalistycznych), wyrobów laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej dla:
Część I- Instytutu Technologii i Analizy Żywności
Część II-Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do Specyfikacji oraz Formularz – Zestawienie parametrów wymaganych stanowiący Załącznik Nr 3 do Specyfikacji
(dotyczy: Część III Pakiet Nr 11).
2) Kod CPV:
33696300-8 Odczynniki chemiczne
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
18424300-0 Rękawice jednorazowe
38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne
19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych
44618300-8 Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników i wieka
37823000-3 Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe
38430000-8 Aparatura do wykrywania i analizy
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części i pakiety. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów.
III. Warunki udziału lub podstawy wykluczenia
Zamawiający nie określa warunków udziału w postepowaniu.
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów
Zamawiający nie wymaga żadnych oświadczeń i dokumentów.
V. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wyznaczonym na termin składania ofert.
VI. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
3) Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https:/plodz.ezamawiajacy.pl
4) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
5) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z załącznikami w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
UWAGA:
Podpis kwalifikowany – jest to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację osoby składającej podpis.
Podpis zaufany – warunkiem podpisania oferty za pomocą podpisu zaufanego jest posiadanie profilu zaufanego.
Podpis osobisty – jest to podpis dokonywany za pomocą e-dowodu, czyli dowodu osobistego z tzw. warstwą elektroniczną. E-dowód to inaczej dowód osobisty z warstwą elektroniczną.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku.
6) Złożenie przez Wykonawcę dokumentów wyszczególnionych w Rozdziale VI pkt 9 Specyfikacji na Platformie, w postaci elektronicznej, Zamawiający uzna za wiążące.
7) Formularz Oferty-Załącznik Nr 1 do Specyfikacji, Formularz Cenowy-Załącznik Nr 2 do Specyfikacji, musi być sporządzony/e wg wzorów stanowiących załączniki do Specyfikacji. W przypadku złożenia oferty na innych formularzach niż Załączniki do Specyfikacji, powinny one zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tych załącznikach. Ww. formularze nie podlegają uzupełnieniu.
8) Zamawiający dopuszcza pominięcie w formularzu cenowym pakietów, na które Wykonawca nie składa oferty (jeżeli dotyczy).
9) Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty stanowiące ofertę:
9.1 Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ,
9.2 Formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ,
9.3 Formularz – Zestawienie parametrów wymaganych (dotyczy: Część III Pakiet Nr 11), którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Specyfikacji,
9.4 Oryginalne ulotki producenta, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia w języku polskim lub angielskim, potwierdzające wymagane parametry zamawianego sprzętu-w zakresie niezbędnym do potwierdzenia parametrów bezwzględnie wymaganych określonych w Załączniku Nr 3 do Specyfikacji (dotyczy: Część III Pakiet Nr 11).
9.5 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
9.6 Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)-pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
10) Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
10.1 Wykonawca składa Ofertę poprzez:
a) wypełnienie Formularza Oferty,
b) wypełnienie Formularza Cenowego,
c) wypełnienie Formularza – Zestawienie parametrów wymaganych (dotyczy: Część III Pakiet Nr 11),
d) dodanie w zakładce OFERTY dokumentów (załączników) określonych w niniejszej Specyfikacji, – Czynności określone w pkt 11.1 realizowane są poprzez wybranie polecenia dodaj dokument i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
10.2 Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
10.3 Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie Złóż ofertę.
10.4 Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy Oferta została złożona oraz wygenerowany raport ofert z zakładki Oferty.
10.5 O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
10.6 Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie usuń.
10.7 Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce OFERTY należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie Wycofaj ofertę.
10.8 Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.
VII. Miejsce i termin składania ofert
1) Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2023 r. o godz. 11.00
2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez Platformę https://plodz.ezamawiajacy.pl
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2023 r. o godz. 1115
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
a) Cena Oferty musi być wyrażona w PLN, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
b) Cena powinna być obliczona zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Specyfikacji.
c) Oferowana cena powinna obejmować ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. Upust musi być wyceniony na całość niniejszego zamówienia. Upust wymieniony w innym miejscu niż w Formularzu Cenowym nie będzie brany pod uwagę.
d) W cenie Oferty powinny być zawarte wszelkie opłaty pośrednie i koszty związane z wykonaniem zamówienia i realizacją przyszłego świadczenia umownego (cena towaru, koszt opakowania, transport krajowy i zagraniczny do miejsca przeznaczenia towaru, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju, koszty cła i podatku VAT, wszystkie inne zobowiązania podane w ofercie).
e) Zamawiający wymaga podania ceny netto i brutto każdej pozycji, wyrażonej w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
f) Zamawiający wymaga podania stawki podatku VAT w kolumnie H Formularza Cenowego-Załącznik Nr 2 do Specyfikacji. Jeżeli wykonawca nie poda w kolumnie H Formularza Cenowego stawki podatki VAT, oferta zostanie odrzucona.
g) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
h) Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.
i) Jeżeli złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
W takim przypadku wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
j) Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
IX. Kryteria oceny ofert
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – waga 100 pkt.
W kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
gdzie: C-liczba punktów otrzymanych w danym kryterium,
N-najniższa wartość z zaoferowanych,
W-wartość z badanej oferty,
A-waga danego kryterium
2) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1) Informacja o wyborze oferty zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty oraz udostępniona na platformie.
2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 4 do Specyfikacji. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
3) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
4) Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Procesu zakupowego.
XI. Inne postanowienia
1) W razie potrzeby zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści oferty lub sposobu wyliczenia ceny oferty.
2) W przypadku, gdy do oferty nie dołączono wymaganych dokumentów lub dołączone dokumenty nie potwierdzają wymagań przewidzianych w Procesie zakupowym, Zamawiający może wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe lub inne omyłki polegające na niezgodności z treścią opisu przedmiotu zamówienia, które nie powodują istotnych zmian treści oferty. O dokonanych poprawkach informuje wykonawcę, którego oferty to dotyczy.
4) Oferta podlega odrzuceniu w przypadku:
a) gdy jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
b) złożenia oferty, w której nie były wycenione wszystkie pozycje w Formularzu cenowym,
c) złożenia oferty niepodpisanej lub podpisanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z KRS lub CEIDG lub z innym rejestrem lub zgodnie z pełnomocnictwem,
d) niezłożenia wyjaśnień treści oferty lub niezłożenia dokumentów.
5) Postępowanie podlega unieważnieniu, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone,
b) dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie Zamawiającego lub stało się niecelowe z innej przyczyny,
c) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
d) jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Niezależnie od podstaw przewidzianych w Rozdziale XI pkt 5 postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyny, w całości lub w części na każdym jego etapie, jak również przed podpisaniem umowy.
Załączniki:
Załącznik Nr 1. Formularz Oferty,
Załącznik Nr 2. Formularz Cenowy,
Załącznik Nr 3. Formularz – Zestawienie parametrów wymaganych (dotyczy: Część III Pakiet Nr 11),
Załącznik Nr 4. Wzór umowy,
Załącznik Nr 5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij