obór i wykonanie badań wody oraz pobór i wykonanie badań ścieków

Dane organizatora PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W OPOCZNIE
26-300 OPOCZNO
KRÓTKA 1
Tel. 44 754 76 11
E-mail sekretariat@pgk.opoczno.pl
WWW pgkopoczno.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Opoczno
Treść zamówienia Pobór i wykonanie badań wody oraz pobór i wykonanie badań ścieków oraz pobór i wykonanie badań – wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczn…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Pobór i wykonanie badań wody oraz pobór i wykonanie badań ścieków oraz pobór i wykonanie badań – wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pgkopoczno.pl_1670487325192
LINK do SIWZ http://pgkopoczno.pl/szczegoly-zamowienia/?zam=146
Osoba do kontaktu Ilona Palenceusz w zakresie wykonania poboru i badań ścieków, tel: 887-534-562, Konrad Rek w zakresie pobór i badanie wody, tel: 44 754 76 11, Renata Kacprzak – Pacan w zakresie poboru i badań wody na basenie adres elektroniczny: przetargi@pgk.opoczno.pl, w rodzinach od 7.30 do 14.00
Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W OPOCZNIE
26-300 OPOCZNO
KRÓTKA 1

2022-12-16

Sposób składania ofert PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W OPOCZNIE, KRÓTKA 1, 26-300 OPOCZNO Godzina: 10:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena
Uwagi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1 Nazwa skrócona: P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie tel. 044 754 76 11 fax 44 789 06 47 e-mail:sekretariat@pgk.opoczno.pl www.pgk.opoczno.pl
NIP: 768-000-38-62
REGON: 590028079
PGK
OPOCZNO
KRS: 0000110297
BDO 000007905
Sąd Rejonowy dlaŁodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział KRS I Sekcja
Kapitał Zakładowy:49.618.500,00 zł
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Opocznie
48 8992 0000 0033 2316 2000 0010
Opoczno, dnia 05.12.2022 r.
Zapytanie ofertowe nr sprawy: 54 /DWiOŚ/2022
Działając w oparciu o postanowienia § 9-11 Zarządzenia Nr 26/2021 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie z dnia 12 kwietnia 202lr. w sprawie: zasad postępowania pr/v udzielaniu zamówień publicznych w Spółce. zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n..: Pobór i wykonanie badań wody oraz pobór i wykonanie badań ścieków oraz pobór i wykonanie badań – wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne
I. ZAMAWIAJACY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, Polska, REGON 590028079, NIP 768-000-38-62, wpisana jako przedsiębiorca do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łódzi-Śródmieścia XX Wydz. KRS pod Nr 0000110297, kapitał zakładowy w wysokości: 49.618.500,00 zł, tel. (44) 754-76-11, FAX (044) 789-06-47, adres intern.: www.pgk.opoczno.pl, e-mail: przetargi@pgk.opoczno.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest pobór i wykonanie badań wody oraz pobór i wykonanie badań ścieków wraz z transportem do miejsca badań, które stanowią odrębne zadania, tj:
Zadanie nr 1: pobór i wykonanie badań wody-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszej SZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1.
Zadanie nr 2: pobór i wykonanie badan ścieków – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do niniejszej SZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2.
Zadanie nr 3: pobór i wykonanie badań – wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do niniejszej SZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3.
2. Zamawiający wskazuje, iż metodyka badań musi posiadać akredytację, spełniać warunki wymagane przepisami prawa, w przypadku stosowania innej metodyki laboratorium zobowiązane jest do potwierdzenia równoważności zastosowanej metody.
3. Przekazanie wyników będzie następowało nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty poboru.
4. Zakres badań monitoringu kontrolnego i przeglądowego winien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Parametry objęte monitoringiem oraz minimalna częstotliwość pobierania próbek wody do badań.
5. Miejsce realizacji zamówienia: Badania będą przeprowadzane na terenie gm. Opoczno w następujących punktach:
1) Ujęcie wody Opoczno,
2) Ujęcie wody Kraśnica
3) Ujęcie wody Januszewice,
4) Oczyszczalnia Opoczno,
5) Oczyszczalnia Libiszów,
6) Oczyszczalnia Kruszewiec.
7) Kryta Pływalnia Opoczyńska fala.
III. KRYTERIA OCENY OFERT.
1. Kryterium wyboru oferty: cena -100%.
2. Ceną oferty jest suma iloczynu cen jednostkowych brutto badania będącego przedmiotem zamówienia oraz ilość wykonanych prób.
3. Podane w formularzu ofertowym ceny jednostkowe brutto, mają charakter stały, obowiązujący przez cały okres trwania umowy.
4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, przy wykorzystaniu wzoru Zamawiającego, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
2. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Składanie ofert
Prosimy o przesłanie oferty w terminie do 16.12.2022 r. do godz. 10.30 na adres e-mail: przetargi@pgk.opoczno.pl
Oferty złożone po terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia.
2) Otwarcie ofert:
a) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego; 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1,
b) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta pisemnie lub telefonicznie.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Warunkiem udziału jest złożenie w ustalonym terminie następujących dokumentów:
1. Wypełniony Formularz Oferty ( załącznik nr 3).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu lub zaświadczenia winno wynikać, kto i w jaki sposób jest uprawniony do reprezentacji wykonawcy- w przeciwnym razie należy dołączyć listę osób uprawnionych oraz wskazać sposób reprezentacji.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Ilona Palenceusz w zakresie wykonania poboru i badań ścieków, tel: 887-534-562, Konrad Rek w zakresie pobór i badanie wody, tel: 44 754 76 11, Renata Kacprzak – Pacan w zakresie poboru i badań wody na basenie adres elektroniczny: przetargi@pgk.opoczno.pl, w rodzinach od 7.30 do 14.00
2) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż zostały złożone oferty o tej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców do złożenia ofert
dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim potencjalnym wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Zamawiający oraz potencjalny wykonawca związani są treścią zapytania ofertowego.
4) Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia zamówienia, po uprzednim porównaniu i ocenie ofert. Umowę zawiera się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, chyba że przepisy wymagają szczególnej formy prawnej dla zachowania jej ważności.
5) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Nie zgłoszenie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy, w takim przypadku Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy sklasyfikowanemu jako następny w rankingu ofert.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7) Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:
a) nie została złożona żadna oferta,
b) żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,
c) Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.
8) Załącznikami do niniejszego Zapytania są:
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 – załącznik nr 1.
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 – załącznik nr 2.
c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 – załącznik nr 3.
c) Formularz ofertowy – wzór- załącznik nr 4,
d) Projekt umowy dla zadania nr 1 – załącznik nr 5.
e) Projekt umowy dla zadania nr 2- załącznik nr 6.
f). Projekt umowy dla zadania nr 3 – załącznik nr 7.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij