Naprawa tandemowego spektrometru mas

Dane organizatora PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
24-100 PUŁAWY
AL. PARTYZANTÓW 57
Tel. 81 889 30 00
Fax. 81 886 25 95
E-mail sekretariat@piwet.pulawy.pl
WWW www.piwet.pulawy.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Puławy
Treść zamówienia Naprawa tandemowego spektrometru mas

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Naprawa tandemowego spektrometru mas
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=piwet.ezamawiajacy.pl_1676543396812
LINK do SIWZ http://piwet.ezamawiajacy.pl/pn/piwet/demand/notice/public/85344/details
Osoba do kontaktu mgr Anna Olejarczyk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi w terminie 21 dni od dnia pisemnego otrzymania pisemnego zlecenia.
Miejsce i termin składania ofert PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
24-100 PUŁAWY
AL. PARTYZANTÓW 57

2023-02-20

Sposób składania ofert PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH, AL. PARTYZANTÓW 57, 24-100 PUŁAWY Godzina: 13:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
DYREKTOR
Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
Uczestnicy postępowania na Naprawę tandemowego spektrometru mas, znak sprawy DZ-220/50/23
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
DZ-220/50/23 2023.02.16
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
zamieszczone na platformie zakupowej https://piwet.ezamawiajacy.pl
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie naprawy tandemowego spektrometru mas:
Opis przedmiotu zamówienia:
Naprawa tandemowego spektrometru mas, nr seryjny: 0108351000076, typ/model: Shimadzu LCMS-8050, producent: Shimadzu.
Opis problemu: Konieczna wymiana próżniowej pompy turbo.
Dodatkowe informacje:
Wymieniane podczas przeglądu części muszą być oryginalne i fabrycznie nowe.
Wszystkie niezbędne do wykonania przeglądu materiały i podzespoły dostarcza Wykonawca.
Wszystkie czynności muszą być wykonane na miejscu zainstalowania aparatury. Wliczony w cenę dojazd Wykonawcy do miejsca zainstalowania aparatury.
Wszystkie czynności muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz dobrą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), a przy zastosowaniu Regulaminu dla zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości poniżej 130.000,00 zł.
Zamawiający:
Państwowy Instytut Weterynaryjny -Państwowy Instytut Badawczy, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel. (81) 889 31 00, fax (81) 889 33 50.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie konserwacji aparatury oferowanej przez Shimadzu lub inżynier serwisowy wykonujący usługę musi posiadać stosowne doświadczenie i wiedzę tym obszarze.
Warunki i zasady realizacji zamówienia:
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +48 81 889 32 65 faks +48 81 887 71 00 sekretariat@piwet.pulawy.pl http://www.piwet.pulawy.pl
Generał European OMCL Network
lv
HR EXCELLENCE IN RESEARCH
Strona 1/4
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
a) umowie,
b) ofercie Wykonawcy.
Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi w terminie 21 dni od dnia pisemnego otrzymania pisemnego zlecenia.
Płatność – min. 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Kryteria oceny ofert:
cena – 100%
Opis przygotowania oferty/Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglić do pełnych groszy).
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz umowy (projekt umowy jest załącznikiem do niniejszego zaproszenia).
3. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.
Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
Wykonawca musi dostarczyć ofertę zawierającą cenę – formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty w postaci elektronicznej na adres e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl lub za pośrednictwem platformy zakupowej https://piwet.ezamawiajacy.pl.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy zakupowej.
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
mgr Anna Olejarczyk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl
Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść jest niezgodna z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
Strona 2/4
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) nie zawiera wymaganej w postępowaniu dokumentacji;
f) została złożona przez wykonawcę, który wcześniej wykonał zamówienie dla PIWet-PIB z nienależytą starannością.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
a) nie zostanie złożona żadna oferta;
b) wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone;
c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Wykluczenie Wykonawcy z postępowania:
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
■ administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy
Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
■ dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;
■ odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
■ dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania;
■ w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
■ Wykonawca posiada:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
■ Wykonawcy nie przysługuje:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Strona 3/4
* Wyja śnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo że skutkowa ć zmian ą wyniku postępowania.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Termin i forma składania ofert:
Miejsce składania ofert: platforma zakupowa https://piwet.ezamawiajacy.pl
Termin składania ofert: do dnia 20.02.2023 r., godz. 13.00
Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej https://piwet.ezamawiajacy.pl
W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl
Niniejsze zapytanie ofertowe jest postępowaniem jawnym. Podmiot biorący udział w postępowaniu (składając ofertę) wyraża zgodę na ujawnienie wartości końcowej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy) lub imienia albo nazwiska wraz z adresem siedziby.
Załączniki do zaproszenia:
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – projekt umowy
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij